Ngành Quản lý đất đai

Ngành đào tạo:           QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Trình độ đào tạo:        Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:       2 năm

 

GIỚI THIỆU

            Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lý đất đai được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Quản lý đất đai trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý đất đai, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

             Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về quy hoạch và sử dụng đất, thanh tra đất đai, đo đạc địa chính, đăng ký và thống kê đất đai nhà ở… Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

            Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên quản lý đất đai          trình độ trung cấp, có khả năng thực hiện được việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,  lập và quản lý hồ sơ địa chính; đo đạc, lập bản đồ địa chính; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:     

Về kiến thức

            - Nêu được phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính; cách chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính cho công tác quản lý đất đai.

            - Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.

            - Phân tích được các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.

            - Nêu được quy trình thanh tra, kiểm tra đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Về kỹ năng

            - Áp dụng được những kiến thức đã học để phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.

- Thực hiện được việc đo góc, đo chiều dài, đo chênh cao; lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao.

- Đo vẽ được bản đồ địa chính; tính toán diện tích; trình bày và chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý đất đai.

            - Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai.

            - Lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế.

            - Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai.

Về thái độ

            Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần của chương trình

I

Các học phần chung

 

Các học phần bắt buộc

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

4

Tin học

2

Chính trị

5

Ngoại ngữ

3

Giáo dục thể chất

6

Pháp luật

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Hội nhập kinh tế Quốc tế về TN & MT

2

Dân số học

II

Các học phần cơ sở

 

Các học phần bắt buộc

1

Đại cương về quản lý nhà nước

4

Bản đồ địa chính

2

Pháp luật Tài nguyên và Môi trường

5

Đất và bảo vệ đất

3

Trắc địa cơ sở

6

Hệ thống thông tin địa lý ( GIS)

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Hệ thống canh tác

2

Kinh tế đất

III

Các học phần chuyên môn

 

Các học phần bắt buộc

1

Pháp luật đất đai

5

Định giá bất động sản

2

Đo đạc địa chính

6

 Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở

3

Quy hoạch sử dụng đất

7

Thanh tra đất đai

4

Giao đất, thu hồi đất

8

Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính

 

Các học phần tự chọn (chọn 2 trong 3)

1

Pháp luật nhà ở

3

Thuế nhà đất

2

Quản lý xây dựng đô thị

 

 

IV

Thực tập nghề nghiệp

1

Thực tập đo đạc địa chính

3

Thực tập đăng ký và thống kê đất đai nhà ở

2

Thực tập quy hoạch sử dụng đất

4

Thực tập công nghệ tin học trong QLĐĐ

V

Thực tập tốt nghiệp

 

 

Nội dung các học phần cơ sở và chuyên môn

Đại cương về quản lý nhà nước                                                         

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về nhà nước, bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về quản lý hành chính nhà nước, kỹ thuật soạn thảo một số văn bản phục vụ cho công tác chuyên môn.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, đặc điểm, bản chất và chức năng của quản lý nhà nước; khái quát cấu trúc và nhiệm vụ bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hành chính nhà nước và trình tự soạn thảo một số văn bản như báo cáo, quyết định cá biệt, công văn, tờ trình… phục vụ cho công tác chuyên môn.

Pháp luật Tài nguyên và Môi trường                                                 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về  pháp luật khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học và pháp luật bảo vệ môi trường và pháp luật về đo đạc - bản đồ, văn thư lưu trữ, khí tượng thuỷ văn.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được:

- Các loại giấy phép hoạt động khoáng sản, hoạt động tài nguyên nước; thời hạn và thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi điều chỉnh và đình chỉ các loại giấy phép đó; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong hoạt động khoáng sản và tài nguyên nước.

- Các hoạt động kiểm soát suy thoái rừng, hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, hoạt động giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; hoạt động tự kiểm soát suy thoái rừng của chủ rừng; kiểm soát suy thoái động, thực vật rừng hoang dã quý hiếm; trình bày được một số nội dung pháp luật về đa dạng sinh học.

- Khái niệm, đối tượng, nội dung báo cáo và thẩm định đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.

- Một số quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng; quy định về chế độ báo áp thấp nhiệt đới, báo, lũ; quy định về công tác văn thư lưu trữ.

Trắc địa cơ sở                                                                        

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về  đo đạc để đo lập bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm về các thiết bị đo; phương pháp đo góc, đo chiều dài, đo cao, xây dựng lưới khống chế; phương pháp đo vẽ thành lập các loại bản đồ, lưới khống chế cơ sở...

Bản đồ địa chính                                                                    

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bản đồ địa chính, thành lập bản đồ địa chính và quản lý, sử dụng bản đồ địa chính.

           Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, nội dung bản đồ địa chính, các phương pháp kỹ thuật cơ bản vẽ bản đồ địa chính và sử dụng bản đồ địa chính trong công tác quản lý đất đai.

Đất và bảo vệ đất                                                                              

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đất và bảo vệ đất như khái niệm về đất, một số tính chất cơ bản của đất, đặc điểm một số nhóm đất chính ở Việt Nam và các biện pháp bảo vệ đất.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm về đất, các yếu tố hình thành đất, các quá trình tổ nhưỡng chủ đạo để hình thành đất; tính chất và độ phì nhiêu của đất, đặc điểm một số nhóm đất chính của Việt Nam; trình bày được khái niệm và sự cần thiết phải bảo vệ đất và các biện pháp bảo vệ đất.

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)                                                         

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý, khả năng ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý, cấu trúc cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm về hệ thống thông tin địa lý và khả năng ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý; cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý, xuất, nhập, chỉnh lý và phân tích dữ liệu trong hệ thống này.

15. Hệ  thống  canh tác                                                                                  

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về hệ thống canh tác, một số hệ thống canh tác và phương pháp nghiên cứu hệ thống canh tác.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, phân loại hệ thống canh tác, đặc điểm của canh tác trong môi trường nhiệt đới; Khái niệm, các kiểu canh tác, đặc điểm của hệ thống canh tác và hướng phát triển của hệ thống canh tác du canh, hệ thống canh tác bỏ hoá, hệ thống canh tác cố định trên đất cao, hệ thống canh tác có tưới, hệ thống canh tác cây lâu năm và hệ thống canh tác chăn thả, phục vụ cho việc xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất.

Kinh tế đất                                                                                         

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu kinh tế đất.

            Sau khi học xong học phần này, người học phân tích được các yếu tố kinh tế, xã hội trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, phân tích được nội dung quản lý tài chính về đất.

Pháp luật đất đai                                                                                 

            Học phần này trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật đất đai hiện hành của nhà nước như quyền của nhà nước đối với đất đai và quản lý nhà nước về đất đai; chế độ sử dụng các nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được:

- Quyền hạn của nhà nước đối với đất đai, quy định các nội dung quản lý nhà nước về đất đai; thời hạn, hạn mức sử dụng đất nông nghiệp và các quy định về sử dụng đất nông nghiệp; các quy định về sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp và các quy định về đất chưa sử dụng.

- Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.

Đo đạc địa chính                                                                                

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức về  đo đạc và lập bản đồ địa chính; sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được kiến thức, định hướng và đo chiều dài đường thẳng; đo góc, đo khoảng cách, đo chênh cao;  xây dựng được lưới khống chế mặt bằng, độ cao ở cấp đo vẽ chi tiết; đo vẽ thành lập tờ bản đồ địa chính; tính toán diện tích; trình bày bản đồ địa chính và sử dụng bản đồ địa chính phục vụ cho công tác quản lý đất đai và chỉnh lý được bản đồ địa chính.

Quy hoạch sử dụng đất                                                                      

Học phần này cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra cơ bản để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trình tự lập đồ án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, nguyên tắc, căn cứ và những quy định chung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra cơ bản để lập các bảng biểu phục vụ cho lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tính toán lập được phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức quản lý tốt quy hoạch chi tiết đã được xét duyệt, phê chuẩn ở thực tế địa phương.

Giao đất, thu hồi đất                                                                          

            Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; lập được hồ sơ về đất đai; tổ chức phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất ngoài thực địa.

Định giá bất động sản                                                                        

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về định giá bất động sản và các phương pháp định giá bất động sản.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm về giá và định giá bất động sản; các nguyên tắc định giá bất động sản và các phương pháp cơ bản định giá bất động sản.

Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở                                      

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ địa chính; chỉnh lý biến động đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng; theo dõi chỉnh lý biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình bày được các chỉ tiêu và phương pháp tổng hợp số liệu, lập được các biểu thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở theo quy định.

Thanh tra đất đai                                                       

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về thanh tra; khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục thanh tra đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu tố về đất đai.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, tổ chức và hoạt động của các cơ thanh tra nhà nước, của ban thanh tra nhân dân; khái niệm, quyền và nghĩa vụ của các bên khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo. Trình bày được trình tự, nội dung và thủ tục thanh tra đất đai; giải quyết tranh chấp đất đai; giải quyết khiếu tố về đất đai.

Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính                                        

             Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác lưu trữ nói chung; nghiệp vụ về lưu trữ thông tin tư liệu địa chính.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm cơ bản của công tác lưu trữ nói chung và những nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ tư liệu nhà đất như: Thu thập, bổ sung, phân loại tư liệu nhà đất; xác định giá trị tư liệu lưu trữ; lập hồ sơ, thống kê và báo cáo tư liệu lưu trữ; sắp xếp tư liệu; lập công cụ tra cứu, bảo quan tư liệu lưu trữ nhà đất.

Pháp  luật  nhà ở                                                                    

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về nhà ở như phát triển nhà ở, quản lý nhà ở, giao dịch về nhà ở.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được:

- Khái niệm, nguyên tắc cơ bản của pháp luật nhà ở; khái niệm, quy định về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ.

- Khái niệm và nội dung quản lý nhà nước về nhà ở, khái niệm và quy định về quản lý việc sử dụng nhà chung cư, bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở và phá dỡ nhà ở; khái niệm và quy định về mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở, thế chấp nhà ở, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở.

Quản lý xây dựng đô thị                                                                    

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về quản lý đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng đô thị.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, mục đích và nội dung chủ yếu của quản lý đô thị; khái niệm, nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị; quản lý đất xây dựng đô thị; khái niệm, nội dung quản lý xây dựng đô thị

Thuế nhà đất                                                                                      

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương thức tính thuế nhà đất.

Sau khi học xong học phần này, người học tính được lệ phí nhà đất và các loại thuế liên quan đến nhà đất.

Thực tập đo đạc địa chính                                                                 

             Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế về nghiệp vụ quản lý đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính; cách thức tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại nơi thực tập để củng cố toàn diện kiến thức lý thuyết đã học được ở trường.

            Sau khi thực tập đo đạc địa chính, người học có khả năng tự tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc thuộc chuyên môn quản lý đất đai đã học như đo đạc lập bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý các biến động đất đai; lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất và tổ chức thực hiện các công việc đó ở thực tế; thanh tra đất đai, giải quyết các khiếu tố về đất đai...

Thực tập quy hoạch sử dụng đất                                           

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế về nghiệp vụ quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra cơ bản để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trình tự lập đồ án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sau khi thực tập, người học có khả năng tổ chức điều tra cơ bản để lập các bảng biểu phục vụ cho lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tính toán lập các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, trình cấp có thẩm quyền xét duyệt, phê chuẩn; tổ chức quản lý tốt quy hoạch chi tiết đã được xét duyệt, phê chuẩn ở thực tế địa phương.

Thực tập đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở                                   

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế về nghiệp vụ đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ địa chính; chỉnh lý biến động đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.

Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; theo dõi chỉnh lý biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biết tổng hợp số liệu, lập được các biểu thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở theo quy định.

Thực tập công nghệ tin học trong quản lý đất đai               

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về các phần mềm để quản lý hồ sơ địa chính, kỹ năng về quản lý hồ sơ địa chính và khai thác hồ sơ địa chính dạng số phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và các nhu cầu khác của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế -  xã hội đất nước.

Sau khi thực tập xong học phần này, người học sử dụng được các phần mềm để lập hồ sơ địa chính, in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý được biến động đất đai; xử lý được những bất cập nhất định khi sử dụng các phần mềm.

Thực tập tốt nghiệp                                                               

             Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng tổng hợp về quản lý đất đai thông qua các chuyên đề Quy hoạch sử dụng đất; đăng ký thống kê đất đai; pháp luật đất đai ở tại địa bàn xã, phường, thị trấn; địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thực hiện các công việc chuyên môn có liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai.

            Sau khi thực tập tốt nghiệp người học thu thập tài liệu, số liệu để phân tích, tổng hợp và viết được một báo cáo thực tập tốt nghiệp theo nội dung đã quy định và báo cáo kết quả trước Hội đồng đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của nhà trường.

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]