Ngành Hệ thống thông tin văn phòng

Ngành đào tạo:                       HỆ THỐNG THÔNG TIN VĂN PHÒNG

Trình độ đào tạo:                    Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:                   2 năm.

Đối tượng tuyển sinh:             Học sinh đã tốt nghiệp THPT

 

GIỚI THIỆU

            Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Hệ thống thông tin văn phòng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Hệ thống thông tin văn phòng, có đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và quản lý hệ thống thông tin văn phòng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

            Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về Nghiệp vụ văn phòng, Soạn thảo văn bản, Bảng tính điện tử, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính và Internet, Ngoại ngữ chuyên ngành, Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop, Coreldraw, Visual Basic, Phân tích thiết kế hệ thống, Thiết kế WEB, Luật hành chính và các chuyên đề ứng dụng. Khóa học còn bao gồm các nội dung về Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Quốc phòng-An ninh.

            Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp chuyên nghiệp về Hệ thống thông tin văn phòng có thể làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp kinh doanh sản xuất hỗ trợ truyền thông hoặc có thể tham gia làm công tác tại các thư viện, hoặc tại các phòng ban hỗ trợ sản xuất đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

             

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kết thúc khóa học người học có khả năng:

Về kiến thức

            - Trình bày được những nội dung chung cơ bản về máy tính; Hệ thống thông tin văn phòng;

            - Áp dụng được những kiến thức cơ sở, chuyên môn đã học để phân tích, thiết kế và sử dụng được một số phần mềm giải quyết các bài toán ứng dụng trong lĩnh vực văn phòng và các hoạt động khác của  đơn vị;

            - Nêu được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính và các trang thiết bị mạng, Web, Internet.

Về kỹ năng

            - Phân tích, quản lý và xây dựng đuợc hệ thống thông tin văn phòng và hệ thống thủ tục hành chính trong đơn vị.

            - Xây dựng được các phần mềm quản lý có độ phức tạp không cao;

            - Xây dựng được trang Web cơ bản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

            - Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;

            - Sử dụng và khai thác tốt các dịch vụ Internet;

            - Có khả năng quản lý kỹ thuật  phòng máy.

Về thái độ

            Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước;

            Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần của chương trình

I

Các học phần chung

 

Các học phần bắt buộc

1

Giáo dục quốc phòng an ninh

4

Tin học

2

Chính trị

5

Ngoại ngữ

3

Giáo dục thể chất

6

Pháp luật

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)

1

Kỹ năng giao tiếp

 

 

2

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

 

II

Các học phần cơ sở

1

Đánh máy vi tính và soạn thảo văn bản (Word)

6

Access

2

Bảng tính điện tử

7

Nghiệp vụ văn phòng   

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

8

Ngoại ngữ  chuyên ngành

4

Cơ sở dữ liệu

9

Luật hành chính

5

Mạng máy tính và Internet   

10

Presentation

III

Các học phần chuyên môn

 

Các học phần bắt buộc

1

Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop

5

Visual Basic

2

Sử dụng thiết bị phục vụ công tác văn phòng

6

Thiết kế WEB

3

Coreldraw

7

Chuyên đề

4

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng

 

 

 

Các học phần tự chọn

1

Bảng tính điện tử nâng cao (Excel)

2

Quản lý dự án bằng MS Project

IV

Thực tập cơ bản

 

 

V

Thực tập tốt nghiệp

 

 

NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ VÀ CHUYÊN MÔN

Đánh máy vi tính và soạn thảo văn bản (Word)    

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về phương pháp gõ máy tính bằng mười ngón và về phần mềm soạn thảo văn bản Word bao gồm: các thao tác với tệp tin, căn lề, bảng biểu, chèn ảnh.. định dạng phông chữ, in ấn.

            Sau khi học xong, người học có thể  xử dụng bàn phím máy tính với mười ngón tay để nhập và xử lý văn bản trên nền phần mềm ứng dụng Word để sạon thảo, trình bày, xử lý  và in ấn văn bản một cách hiệu quả.

Bảng tính điện tử                                 

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về  phần mềm bảng tính điện tử, các thao tác trên bảng tính điện tử như: kiểu dữ liệu, định dạng dữ liệu, một số hàm cơ bản và đặt lọc dữ liệu, kết xuất dữ liệu.

            Sau khi học xong, người học có thể  ứng dụng và quản lý, khai thác được cơ sở dữ liệu trên bảng tính điện tử có mức độ phức tạp không cao để phục vụ công tác quản lý và văn phòng.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật                    

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu mảng và danh sách tuyến tính, chồng và hàng, cấu trúc cây và đồ thị, giải thuật.

            Sau khi học xong, người học có thể  ứng dụng được các phương pháp thiết kế giải thuật để xử lý dữ liệu Mảng và danh sách tuyến tính; Chồng và hàng, Cấu trúc cây và đồ thị trong bài toán có độ phức tạp không cao.

Cơ sở dữ liệu                                                

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về môi trường cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, các mô hình truy cập, cơ sở dữ liệu hướng đối tượng.

            Sau khi học xong, người học có thể ứng dụng những kiến thức cơ bản môi trường cơ sở dữ liệu; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ; Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Mô h́nh truy cập; Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Quản trị bên trong cơ sở dữ liệu; Môi trường khách/ chủ; Hệ trợ giúp để quản lý được những dữ liệu của đơn vị.

Mạng máy tính và Internet                       

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về mạng Lan, Internet, hệ điều hành mạng cùng một số phần cứng  kèm theo.

            Sau khi học xong, người học có thể ứng dụng những kiến thức về mạng Internet, mạng Lan, hệ điều hành mạng để  khai thác các tài nguyên, trao đổi thông tin dữ liệu trên mạng và bảo vệ được cơ sở dữ liệu của mình.

Access                                                        

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở Access: tạo bảng dữ liệu, tạo truy vấn, tạo biểu mẫu, tạo báo cáo, tạo macro.

            Sau khi học xong, người học có thể xây dựng các ứng dụng trong lĩnh vực quản lý với Access: khảo sát, phân tích thiết kế mô hình quan hệ, thống kê, lập biểu mẫu và có thể lập trình cho bài toán cơ sở dữ liệu không quá phức tạp.

Nghiệp vụ văn phòng                                   

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về các hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ tại các cơ quan, văn phòng và phương pháp soạn thảo văn bản.

            Sau khi học xong, người học có thể thực hiện được một số nghiệp vụ văn phòng bao gồm công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ tại cơ quan, soạn thảo văn bản có độ phức tạp không cao trong hoạt động quản lý Nhà nước và một số văn bản thông thường.

Ngoại ngữ chuyên ngành                              

            Nội dung học phần gồm những kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành ứng dụng trong văn phòng như: đón khách, nhận và trả lời điện thoại.

            Sau khi học xong, người học có thể sử dụng được ngoại ngữ đã học trong giao tiếp chuyên ngành phục vụ trong văn phòng  khi làm việc với khách quốc tế.

Luật hành chính                                            

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản vê Luật hành chính bao gồm các khái niệm về nguyên tắc quản lý, khái niệm hệ thống tổ chức hành chính nhà nước và hệ thống tài phán hành chính.

            Sau khi học xong, người học có được kiến thức chung về quản lý hành chính, bộ máy quản lý hành chính Nhà nước cũng như những kiến thức cụ thể về việc ra quyết định hành chính; các thủ tục hành chính cùng các nghĩa vụ của công dân và xử lý vi phạm hành chính.

Presentation                                                   

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về việc sử dụng phần mềm ứng dụng trong việc xây dựng, trình diễn các báo cáo trên máy tính như: tạo các slide, nhập thông tin, định dạng và tạo các hiệu ứng.

            Sau khi học xong, người học có thể ứng dụng một  phần mềm để làm các báo cáo và trình diễn các báo cáo một cách sinh động  trên máy tính.

Kỹ thuật xử lý ảnh và Photoshop                  

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh và sử dụng phần mềm Photoshop trong công tác xử lý ảnh.

            Sau khi học xong, người học có thể dùng phần mềm Photoshop trong việc hiệu chỉnh ảnh, ghép ảnh có độ phức tạp không cao nhằm nâng cao chất lượng ảnh sau khi được xử lý.

Sử dụng thiết bị phục vụ công tác văn phòng   

            Nội dung học phần gồm những kiến thức, nguyên lý hoạt động cơ bản về lắp đặt, sử dụng một số thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng như: máy fax, máy photocopy, máy in, máy quét, máy chiếu, máy huỷ tài liệu.

            Sau khi học xong, người học có thể cách sử dụng, bảo quản thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng như máy fax, photocopy, scanner, máy in, máy huỷ tài liệu, camera.

Coreldraw                                   

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản: vẽ các đường, hình cơ bản, chọn di chuyển và tạo hình đối tượng, sắp xếp đối tượng lớp, quản lý đối tượng, các lệnh làm việc với nhiều đối tượng, tạo các hiệu ứng đặc biệt.

            Sau khi học xong, người học có thể  làm được thiết kế, quảng cáo, bìa sách, bìa tạp chí theo yêu cầu cụ thể.

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin văn phòng            

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về phân tích, đánh giá, xác lập mô hình về hệ thống thông tin văn phòng.

            Sau khi học xong, người học có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống thông tin văn phòng và từ đó ứng dụng tin học hoá công tác quản lý các nghiệp vụ trong đơn vị.

Visual Basic                                                

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Visual Basic như các kàm, thủ tục, các kiểu dữ liệu và các câu lệnh.

            Sau khi học xong, người học có thể áp dụng những kiến thức cơ bản để tạo lập hệ các mô đun chương trình ứng dụng đơn giản và sử dụng các kỹ thuật lập trình, xây dựng các chương trình ứng dụng nhỏ.

Thiết kế Web                                           

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về thiết kế và lập trình web bao gồm các nội dung: tạo web, đồ hoạ trong web, sử dụng bảng trong thiết kế web, hiệu đính, sửa chữa web, siêu liên kết, thiết kế form, xử lý ảnh.

            Sau khi học xong, người học có thiết kế Web một cách nhanh chóng và hiệu quả cho những yêu cầu không phức tạp.

Chuyên đề                                               

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cập nhật kịp thời các thông tin, những phần mềm ứng dụng trong văn phòng và quản lý, bổ sung nâng cao một trong các môn lý thuyết chuyên ngành cần thiết và trang bị nâng cao kỹ năng thực hành.

            Sau khi học xong, người học thể làm được một số chương trình ứng dụng tổng hợp có mức độ phức tạp không cao.

Bảng tính điện tử nâng cao (Excel)                

            Học phần này là học phần tự chọn thuộc nhóm “Học phần chuyên môn”  nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về Excel gồm các nội dung: lập bảng thống kê tài chính, lập thời gian biểu, các hàm với kết xuất dữ liêu, biểu đồ, làm việc với các worksheet.

            Sau khi học xong, người học có kỹ năng sâu về bảng tính điện tử có khả năng giải quyết các bài toán trong thực tế, quản lý dữ liệu theo yêu cầu cụ thể.

Quản lý dự án bằng MS Project         

            Học phần này là học phần tự chọn thuộc nhóm “Học phần chuyên môn”  nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp quản lý một dự án như: xác định các khoảng thời gian cho từng công việc, từng nhóm công việc; các nguồn lực, tài nguyên, nhân công.

            Sau khi học xong, người học có thể kỹ năng về cách quản lý, theo dõi dự án  có độ phức tạp không cao trong thực tế phù hợp với đơn vị.

 

Các học phần thực tập cơ bản

Lắp ráp, thay thế các cấu phần cơ bản của máy tính và cài đặt một số phần mềm        

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về các cấu phần cơ bản của máy tính và một số phần mềm ứng dụng thường dùng.

            Sau khi học xong, người học có đủ năng lực cơ bản về việc lắp đặt máy tính, tháo lắp thay thế những phần đơn giản của máy tính như: ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD, chuột, thiết bị âm thanh, tai nghe; cài dặt, nâng cấp phần mềm hoặc dỡ khỏi ổ những phần mềm không sử dụng.

Phân loại, quản lý tài liệu, dữ liệu văn bản                              

            Nội dung học phần gồm những kiến thức và kỹ năng về cách phân loại tài liệu, quản lý tài liệu và các dữ liệu văn bản và lưu giữ tài liệu.

            Sau khi học xong, người học có kỹ năng phân loại, quản lý tài liệu văn bản lưu trữ theo các loại hình để tăng hiệu quả tra cứu, khai thác cung cấp các dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác.

Phần mềm ứng dụng cho quản lý dữ liệu văn bản và số       

            Nội dung học phần gồm những kiến thức và kỹ năng về sử dụng phần mềm trong công tác quản lý dữ liệu số và hỗ trợ cho quản lý văn bản thông qua bài toán lập trình ứng dụng.

            Sau khi học xong, người học kỹ năng xây dựng ứng dụng trên nền của Visual Basic trong việc quản lý và xây dữ liệu hệ thống văn bản và số để nâng cao hiệu quả trên cơ sở phân tích thực tế.

Xây dựng trang thông tin điện tử của đơn vị                       

            Nội dung học phần tổng hợp những kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin trong ứng dụng thông tin văn phòng, quảng cáo và quản lý thông tin tĩnh và động.

            Học xong học phần này người học có thể xây dựng được trang thông tin điện tử (Web) của đơn vị có mức độ không phức tạp về tổ chức, bộ máy và chức năng chính của một đơn vị cụ thể và các giao diện ứng dụng khác trên web.

Kỹ năng trình bày và xây dựng tài liệu                                  

            Nội dung học phần này bao gồm những kiến thức tổng hợp kỹ năng sử dụng một số phần mềm ứng dụng, kỹ năng thao tác, kết hợp trong các môn học có liên quan.

            Sau khi học xong, người học có kỹ năng kết hợp các phần mềm ứng dụng đã được học để xây dựng báo cáo, thuyết trinh, trình bày báo cáo những nội dung được đề cập trên máy tính và trang trí, lên trang, in ấn văn bản.

Phần mềm ứng dụng trong văn phòng                                  

            Nội dung học phần là tổng hợp, nâng cao các kiến thức, kỹ năng về phần mềm hỗ trợ trong công tác văn phòng đã được học được đề cập trong các tình huống cụ thể.

            Sau khi học xong, người học có kỹ năng xây dựng phần mềm, để xử lý kết hợp các yêu cầu đơn giản trong công tác văn phòng nhằm hỗ trợ việc thống kê, xử lý và những ứng dụng đơn giản khác trong viêc quản lý và xây dựng hệ thống thông tin văn phòng.

 

Các học phần thực tập tốt nghiệp

Xây dựng các mô đun phần mềm tổng hợp hỗ trợ công tác quản lý văn phòng

            Nội dung học phần này nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng áp dụng các kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải quyết bài toán cụ thể có độ phức tạp không cao hỗ trợ cho công tác quản lý văn phòng như: quản lý công văn đi đến, quản lý và theo dõi ngày công nhân viên, quản lý việc sử dụng máy móc và tính khấu hao, quản lý tài liệu sổ sách.

            Sau khi kết thúc học phần, người học có năng lực giải quyết được một số bài toán ứng dụng trong công tác văn phòng.

Xây dựng bảng tính lương/thưởng cho một đơn vị sản xuất    

            Nội dung học phần này nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng và xử lý bài toán tính lương thưởng trong sản xuất trên cơ sở nền của Excel.

            Sau khi kết thúc học phần này người học làm được việc xây dựng, quản lý, theo dõi công việc tính lương thưởng, kết xuất báo cáo bằng các lệnh, hàm, macro trong Excel.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]