Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành đào tạo:                       KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG          

Trình độ đào tạo:                    Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:                   2 năm

Đối tượng đào tạo:                  Học sinh đã tốt nghiệp THPT

      

GIỚI THIỆU

            Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành kỹ thuật môi trường được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên kỹ thuật môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật môi trường, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

             Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về quan trắc, phân tích môi trường; kỹ thuật, thiết bị và công nghệ xử lý môi trường; những kiến thức phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

            Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên kỹ thuật môi trường          trình độ trung cấp, có khả năng vận hành được các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải… tại các  công ty môi trường đô thị, các cơ sở sản xuất, công ty cung cấp thiết bị môi trường, hoá chất, tư vấn về môi trường, các  cơ quan, tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:     

Về kiến thức

            - Trình bày được những nội dung cơ bản về kỹ thuật xử lý môi trường, quan trắc và phân tích môi trường, pháp luật tài nguyên và môi trường, quản lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường.

            - Phân tích được các vấn đề trong lĩnh vực xử lý, quan trắc, phân tích môi trường và các công nghệ mới của ngành kỹ thuật môi trường.

            - Trình bày được nguyên lý làm việc và phương pháp vận hành các thiết bị trong các hệ thống xử lý môi trường.

Về kỹ năng

            - Vận hành an toàn các thiết bị trong một số hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn.

            - Làm được các thao tác thực hành, thực nghiệm về lĩnh vực môi trường.

            - Lập được bản cam kết bảo vệ môi trường, tham gia một phần vào công tác đánh giá tác động môi trường, đánh giá hiện trạng, chất lượng môi trường.

            - Tổng hợp, xử lý được số liệu quan trắc, phân tích về môi trường.

            - Áp dụng những quy định liên quan để thực hiện việc xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn lao động.

            - Sử dụng được một số công cụ quản lý để bảo vệ môi trường.

Về thái độ

            Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần của chương trình

I

Các học phần chung

 

Các học phần bắt buộc

 

 

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

4

Tin học

2

Chính trị

5

Ngoại ngữ

3

Giáo dục thể chất

6

Pháp luật

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Hội nhập kinh tế Quốc tế về TN & MT

2

Dân số học

II

Các học phần cơ sở

 

Các học phần bắt buộc

1

Truyền thông môi trường

5

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

2

Pháp luật tài nguyên và môi trường

6

Sinh thái học môi trường

3

Hoá đại cương

7

Quản lý môi trường

4

Cơ sở khoa học môi trường

8

Sản xuất sạch hơn

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Ô nhiễm môi trường

2

Vệ sinh môi trường

III

Các học phần chuyên môn

 

Các học phần bắt buộc

1

Vi sinh môi trường

6

Kỹ thuật xử lý khí thải

2

Độc học môi trường

7

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn

3

Quan trắc và phân tích môi trường 1

8

Xử lý chất thải nguy hại

4

Quan trắc và phân tích môi trường 2

9

Hoá phân tích

5

Kỹ thuật xử lý nước

10

Đánh giá tác động môi trường

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Các phương pháp phân tích môi trường

2

Thanh tra bảo vệ môi trường

IV

Thực tập nghề nghiệp

1

Thực tập quan trắc và phân tích môi trường

3

Thực tập hoá phân tích

2

Thực tập công nghệ xử lý môi trường

4

Thực tập công nghệ tin học trong quản lý môi trường

V

Thực tập tốt nghiệp

 

 

NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ VÀ CHUYÊN MÔN

Truyền thông môi trường                                                                  

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Truyền thông môi trường. Nội dung bao gồm: Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và một số yếu tố ảnh hưởng đến thông tin; các bước xây dựng chương trình thông tin về môi trường; hệ thống truyền thông môi trường ở Việt Nam.

Sau khi học xong học phần này, người học tiếp cận được các vấn đề liên quan đến tuyên truyền để đảm bảo tuyên truyền bảo vệ môi trường có hiệu quả; có năng lực về công tác tuyên truyền môi trường ở đơn vị và địa phương.

Pháp luật tài nguyên và môi trường                                     

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức về khái niệm, nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên và  môi trường,  những kiến thức về nguyên tắc xây dựng, nội dung, hệ thống tiêu chuẩn môi trường quốc gia và các quy định về đánh giá môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, những quy định về quản lý các loại chất thải, quy định về bảo vệ, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường và phục hồi môi trường; quan trắc và thông tin về môi trường; nguồn lực và hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường, vi phạm pháp luật môi trường và các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sau khi học xong học phần này, người học giải thích được những vấn đề cơ bản về pháp luật tài nguyên và môi trường Việt Nam; có thể xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tài nguyên và môi trường tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư. Hình thành ý thức tôn trong pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật.

Hoá đại cương                                                                                        

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Hoá đại cương. Nội dung bao gồm: Nguyên tử, phân tử, mol chất, dung dịch, liên kết hoá học, các hợp chất vô cơ và hữu cơ; phản ứng hoá học, động hoá học, hiệu ứng nhiệt, phương pháp xác định hiệu ứng nhiệt.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể phân biệt được các dạng tồn tại của vật chất trong tự nhiên, cấu tạo và công thức hoá học của các chất; vận dụng cơ sở lý thuyết của các quá trình phản ứng để giải thích được các dạng phản ứng thông thường.

Cơ sở khoa học môi trường                                                   

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Cơ sở khoa học môi trường. Nội dung bao gồm: Các khái niệm về khoa học môi trường, thành phần cơ bản của môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, vấn đề cơ bản về môi trường và phát triển bền vững.

            Sau khi học xong học phần này, người học phân biệt được các thành phần môi trường; có thể giải thích được sự hình thành các hiện tượng như: Ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, hiệu ứng nhà kính, suy giảm tầng ôzôn, mưa axít....

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên                                  

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về khái niệm, các yếu tố hình thành, một số tính chất của đất và các giải pháp sử dụng đất bền vững; kiến thức về vai trò, đặc điểm của tài nguyên nước, một số biện pháp bảo vệ tài nguyên nước; các dạng tài nguyên biển và một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển; điều kiện thành tạo các mỏ khoáng sản, tác động của các hoạt động khoáng sản tới môi trường và các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản; các yếu tố khí hậu chính, một số biện pháp bảo vệ tài nguyên khí hậu; nguyên nhân suy giảm tài nguyên rừng, một số biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được vai trò, đặc điểm và một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phân tích các nguyên nhân làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên.

Sinh thái học môi trường                                                       

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Sinh thái học môi trường. Nội dung bao gồm: Khái niệm và một số quy luật cơ bản của sinh thái học. Đặc trưng của quần thể, quần xã và hệ sinh thái, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến môi trường. Quá trình ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và sinh vật, phương hướng hoạt động vảo vệ môi trường của Việt Nam và thế giới.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể phân tích được mối quan hệ của các loài dựa vào các quy luật sinh thái; giải thích được các quy luật biến đổi sinh thái thông thường trong tự nhiên.

Quản lý môi trường                                                                

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở khoa học và các công cụ quản lý môi trường, các công cụ quản lý đối với một số loại tài nguyên thiên nhiên, đối với thành phần cơ bản của môi trường

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được các công cụ quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên; lựa chọn được công cụ quản lý môi trường phù hợp.

Sản xuất sạch hơn                                                                         

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sản xuất sạch hơn. Nội dung bao gồm: Khái niệm, các thuật ngữ, cơ sở khoa học, giải pháp kỹ thuật của sản xuất sạch; mối quan hệ giữa sản xuất sạch với quản lý môi trường, tiềm năng, kết quả áp dụng, bài học kinh nghiệm, yêu cầu sản xuất sạch ở Việt Nam.

            Sau khi học xong học phần này, người học giải thích được các nguyên nhân, công đoạn gây ô nhiễm môi trường của các hoạt động sản xuất, kinh doanh; đề xuất được các giải pháp giảm thiểu chất thải đối với từng công đoạn xả thải.

Ô nhiễm môi trường                                                               

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguyên nhân và các chất gây ô nhiễm môi trường; tác động của ô nhiễm môi trường đến các thành phần môi trường và con người.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các nguyên nhân, các chất gây ô nhiễm môi trường; liệt kê và phân tích được những tác động đến các thành phần môi trường, con người.

Vệ sinh môi trường                                                                           

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguyên nhân và sự cần thiết phải vệ sinh môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các phương pháp vệ sinh môi trường trong từng trường hợp cụ thể; những hiệu quả thiết thực do vệ sinh môi trường mang lại cho đời sống con người.

Vi sinh môi trường                                                                            

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản của sinh vật: Phân bố, quá trình dinh dưỡng, trao đổi chất và trao đổi năng lượng, phương pháp lấy mẫu, bảo quản và chuẩn bị mẫu phân tích, phương pháp định lượng vi sinh vật và phân tích một số chỉ tiêu vi sinh vật, kiến thức về một số ứng dụng của vi sinh vật.

            Sau khi học xong học phần này, người học phân tích, xác định được một số chỉ tiêu vi sinh vật trong phòng thí nghiệm; trình bày và đề xuất được các phương pháp ứng dụng vi sinh vật trong xử lý môi trường.                

Độc học môi trường                                                                          

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản độc học, tác động của chất độc đối với cơ thể sống, sự biến đổi và vận chuyển các chất trong môi trường cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi, tồn lưu và vận chuyển chất độc trong môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được sự biến đổi và vận chuyển các chất trong môi trường và các yếu tố ảnh hưởng; phân loại được các độc tính, sử dụng được các phương pháp đánh giá thử nghiệm và dự đoán độc tính.

Quan trắc và phân tích môi trường phần 1                           

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về nội dung, phương pháp phân tích một số thông số đánh giá chất lượng môi trường nước, không khí.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nội dung, phương pháp phân tích thông số đánh giá chất lượng môi trường nước, không khí; thao tác được một số thiết bị quan trắc môi trường nước, không khí.

Quan trắc và phân tích môi trường phần 2                      

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về nội dung, phương pháp phân tích thông số của chất thải, các thông số trong môi trường đất, phương pháp xử lý số liệu, đánh giá và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nội dung, quy trình phân tích một số thông số đánh giá chất lượng môi trường đất, các thông số của chất thải; có kỹ năng xử lý các số liệu phân tích, quan trắc; tiến hành lập được các bản báo cáo kết quả quan trắc; tham gia vào một phần công tác lập báo cáo hiện trạng môi trường.

Kỹ thuật xử lý nước                 

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tính chất nguồn nước thải, nước cấp, các phương pháp xử lý và một số quy trình công nghệ xử lý nước thải hiện đang được áp dụng.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được tính chất của các nguồn nước thải, nước cấp, nguyên tắc các phương pháp xử lý; có khả năng vận hành an toàn một số hệ thống xử lý nước thải, nước cấp đơn giản.

Kỹ thuật xử lý khí thải                                                                  

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về     các chất gây ô nhiễm không khí, nguồn gốc, các dạng thải của bụi và khí thải vào môi trường không khí, các biện pháp duy trì trạng thái tự nhiên, các dây truyền công nghệ, thiết bị xử lý bụi, hơi và khí độc.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguồn gốc, các dạng thải của bụi và khí thải vào môi trường không khí, các biện pháp duy trì trạng thái tự nhiên, các dây truyền công nghệ, thiết bị xử lý bụi, hơi và khí độc, biết cách vận hành một số thiết bị xử lý khí thải đơn giản.

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn                                            

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, phân loại, thu gom, vận chuyển và tác động đến môi trường của chất thải rắn, một số phương pháp xử lý chất thải rắn.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quá trình phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn, hiện trạng các quy trình xử lý chất thải rắn ở Việt Nam; có khả năng vận hành một số thiết bị xử lý rác.

Xử lý chất thải nguy hại                                                               

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về     khái niệm, nguồn gốc, phân loại, thu gom, vận chuyển và tác động đến môi trường của chất thải nguy hại, một số phương pháp xử lý chất thải nguy hại.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được quá trình phân loại, thu gom, vận chuyển, hiện trạng các quy trình xử lý chất thải nguy hại ở Việt Nam; có khả năng vận hành một số thiết bị xử lý chất thải nguy hại.

Hoá phân tích                                                                                     

          Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các phương pháp phân tích bằng phương pháp hóa học như cân bằng trong dung dịch axit - bazơ; các phản ứng oxi hoá - khử; các phương pháp phân tích định tính; các phương pháp phân tích định lượng như phương pháp khối lượng, chuẩn độ axit-bazơ, oxi hoá- khử, phức chất và kết tủa, các phương pháp phân tích công cụ: trắc quang, điện hoá, sắc ký.

          Sau khi học xong học phần này, người học phân tích được cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích bằng phương pháp hóa học, bản chất của các quá trình phân tích và điều kiện để tiến hành các quá trình phân tích đó, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành, xây dựng tác phong thí nghiệm chính xác và khoa học.

Đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT)                            

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về khái niệm ĐGTĐMT, mục đích, ý nghĩa, đối tượng và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình ĐGTĐMT, các phương pháp thường được sử dụng trong công tác ĐGTĐMT, nội dung các bước chủ yếu trong quá trình thực hiện ĐGTĐMT và cam kết bảo vệ môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học xác định được đối tượng và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình ĐGTĐMT, sử dụng được một số phương pháp đánh giá trong ĐGTĐMT, tham gia vào một số công việc trong các bước, lập báo cáo, thẩm định ĐGTĐMT, cam kết bảo vệ môi trường.

Các phương pháp phân tích môi trường                                

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, quy trình phân tích và tính toán kết quả phân tích trong môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được nguyên tắc của một số phương pháp phân tích trong môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí; thao tác và tiến hành phân tích; xử lý được các số liệu phân tích về môi trường.            

Thanh tra bảo vệ môi trường                                                            

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Thanh tra bảo vệ môi trường. Nội dung bao gồm: Trang bị cho học sinh những vấn đề cơ bản về thanh tra kiểm tra và thanh tra kiểm tra bảo vệ môi trường, cách thức khiếu nại, tố cáo về môi trường. Giúp học sinh quản lý tốt công việc sau này.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tham gia công tác thanh tra, kiểm tra về các vấn đề môi trường; tiếp cận, thực hiện pháp luật có hiệu quả và đề xuất được các biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Thực tập Quan trắc và phân tích môi trường           

Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tế về phân tích, quan trắc các thành phần của môi trường, những kỹ năng vận hành; nguyên lý làm việc và cấu tạo của thiết bị, những sai số, sự cố thường xẩy ra trong quá trình phân tích, xử lý ô nhiễm; làm quen với tác phong lao động của người công nhân ngành kỹ thuật môi trường.

            Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng thao tác thành thạo các quá trình phân tích, quan trắc các thành phần môi trường, xử lý các số liệu phân tích, quan trắc; an toàn trong quá trình làm việc, có khả năng vận hành trên mô hình đối với  một số máy móc, thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường.

Thực tập Công nghệ xử lý môi trường                             

Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tế về nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường và cách vận hành các thiết bị để xử lý ô nhiễm môi trường.

Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng thao tác thành thạo các thiết bị và áp dụng các phương pháp tiên tiến để xử lý ô nhiễm nguồn nước, xử lý khí thải, chất thải rắn và các chất thải nguy hại.

Thực tập Hoá phân tích                                                                   

Học phần này cung cấp cho học sinh những kỹ năng cơ bản về phân tích bằng phương pháp hóa học; các phương pháp phân tích định tính; các phương pháp phân tích định lượng ...

          Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng phân tích các phản ứng hoá học, nêu được bản chất của các quá trình phân tích và điều kiện để tiến hành các quá trình phân tích đó.

Thực tập Công nghệ tin học trong quản lý môi trường               

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học trong quản lý môi trường. Nội dung bao gồm: Đối tượng, công cụ, ý nghĩa và các bước thiết lập mô hình hoá. Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí và môi trường nước theo những nguồn thải xác định.

Sau khi thực tập xong học phần này, người học có thể xây dựng được mô hình lan truyền chất ô nhiễm từ các nguồn thải; đánh giá mức độ tác động, đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động từ các nguồn thải.

Thực tập tốt nghiệp                                                                      

            Học phần này cung cấp cho học sinh những chuyên đề thực tập. Các chuyên đề này phù hợp với công việc như: quan trắc, phân tích môi trường, hiện trạng môi trường, xử lý môi trường. Những thông số kỹ thuật, số liệu điều tra phục vụ cho chuyên đề thực tập được cung cấp tại cơ sở thực tập.

            Sau khi thực tập tốt nghiệp người học phân tích được các chỉ tiêu kỹ thuật, công tác quản lý môi trường ở cơ sở; giải thích được các chỉ tiêu, số liệu trong quá trình phân tích, quan trắc, vận dụng để viết báo cáo tốt nghiệp.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]