Ngành Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính

Ngành đào tạo:           LƯU TRỮ THÔNG TIN TƯ LIỆU ĐỊA CHÍNH

Trình độ đào tạo:        Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:       2 năm

 

GIỚI THIỆU

          Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên lưu trữ thông tin tư liệu địa chính trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác lưu trữ thông tin tư liệu địa chính, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

             Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ, tin học văn phòng, lưu trữ thông tin và tư liệu của ngành. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

            Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên lưu trữ thông tin tư liệu địa chính trình độ trung cấp, có khả năng thực hiện được việc thu thập, bảo quản và lưu trữ tài liệu tại các trung tâm lưu trữ của ngành hoặc làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác trong xã hội.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:     

Về kiến thức

            - Trình bày được những nội dung cơ bản về văn thư, lưu trữ nói chung và lưu trữ thông tin tư liệu địa chính nói riêng.

            - Nêu được quy trình soạn thảo, xử lý văn bản đi, văn bản đến; cách thu thập tài liệu, số liệu để đưa vào lưu trữ.

Về kỹ năng

            - Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học để soạn thảo văn bản, tra cứu số liệu, lưu trữ tài liệu, khai thác tài liệu, số liệu …

            - Lựa chọn và sắp xếp tài liệu lưu trữ một cách khoa học, đúng quy định.

            - Lập được kế hoạch, kiểm tra và chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, tiến hành các bước cần thiết để thực hiện được một chương trình khoa học thuộc lĩnh vực văn  thư, lưu trữ của đơn vị.

Về thái độ

            Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc là các trung tâm, phòng lưu trữ, các văn phòng đăng ký…

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần của chương trình

I

Các học phần chung

 

Các học phần bắt buộc

1

Giáo dục Quốc phòng  - An ninh

4

Tin học

2

Chính trị

5

Ngoại ngữ

3

Giáo dục thể chất

6

Pháp luật

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Hội nhập kinh tế Quốc tế về TN & MT

2

Dân số học

II

Các học phần cơ sở

 

 

 

Các học phần bắt buộc

1

Pháp luật tài nguyên và môi trường

5

Công bố học

2

Tổ chức bộ máy nhà nước

6

Tin học văn phòng 1

3

Tiếng việt thực hành

7

Tin học văn phòng 2

4

Sử liệu học

8

Văn bản quản lý nhà nước

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Hệ thống thông tin địa lý ( GIS)

2

Bản đồ học

III

Các học phần chuyên môn

 

Các học phần bắt buộc

1

Lịch sử lưu trữ Việt nam

6

Nghiệp vụ lưu trữ phần 2

2

Lưu trữ TTTL địa chính phần 1

7

Lưu trữ tư liệu khoa học kỹ thuật

3

Lưu trữ TTTL địa chính phần 2

8

Bản đồ địa chính

4

Nghiệp vụ văn thư

9

Tin học ứng dụng tin (phần 1)

5

Nghiệp vụ lưu trữ phần 1

10

Tin học ứng dụng tin (phần 2)

 

 Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

   Nghiệp vụ lưu trữ thư viện

2

   Nghiệp vụ quản lý kho lưu trữ

IV

Thực tập nghề nghiệp

1

Thực tập Nghiệp vụ văn thư

3

Thực tập Tin học ứng dụng

2

Thực tập Nghiệp vụ lưu trữ

 

 

V

Thực tập tốt nghiệp

 

 

Nội dung các học phần cơ sở và chuyên môn

Pháp luật tài nguyên và môi trường                                     

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, pháp luật môi trường, pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về quản lý và khai thác khoáng sản; trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm về Luật Đất đai và Luật Môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những điều luật  quy định những vấn đề cơ bản đối với quan hệ về đất đai như quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thừa kế, thế chấp, hồ sơ chuyển nhượng, mua bán..., những quy định về bảo vệ môi trường, về khai thác khoáng sản …

Tổ chức bộ máy nhà nước                                                                                      

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

            Sau khi học xong học phần này, người học giải thích được cơ cấu và tổ chức của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay và nhiệm vụ chủ yếu của từng cơ quan trong bộ máy đó...

Tiếng việt thực hành                                                                                                  

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về chữa các lỗi

thông thường về cách dùng từ, rèn luyện kỹ năng đặt câu, rèn luyện kỹ năng tạo lập văn bản.

            Sau khi học xong học phần này, người học sửa được các lỗi thông thường trong các văn bản về chính tả, ngôn từ, câu văn, trình bày, bố cục.

Sử liệu học                   

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về sử liệu và sử liệu học, cách sưu tầm và đọc sử liệu, cách phân loại sử liệu trực tiếp và sử liệu gián tiếp, phân loại sử liệu có tính quy ước.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm về nguồn sử liệu, xác minh tính chân thực của các tài liệu lịch sử.

Công bố học                                                                                         

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công bố học, sơ lược về lịch sử công bố tài liệu, các phương pháp công bố tài liệu như: Chọn đề tài, công tác chuẩn bị công bố...

Sau khi học xong học phần này, người học phân loại được các xuất bản phẩm; sưu tầm và lựa chọn tài liệu; truyền đạt bản văn của văn kiện.

Tin học văn phòng 1                                                                                      

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, Microsoft word

            Sau khi học xong học phần này, người học người học có khả năng:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về hệ điều hành Windows và Microsoft word

           - Sử dụng một số thao tác cơ bản trong Windows và Microsoft word

           - Nhận biết các biểu tượng và các thanh công cụ trong Windows

           - Trình bày văn bản đúng thể thức và quy cách

Tin học văn phòng  2             

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Microsoft Excel, Power Point

         Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng:

            - Lập bảng biểu số liệu, tính toán và xử lý số liệu

            - Lập và trình chiếu Power Point

Văn bản quản lý nhà nước                                           

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các hình thức của văn bản quản lý nhà nước, nguyên tắc, thể thức, thủ tục xây dựng và ban hành

văn bản, soạn thảo một số văn bản hành chính.

        Sau khi học xong học phần này, người học soạn thảo được các loại văn bản quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các loại văn bản quản lý nhà nước.

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)                                                         

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý, khả năng ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý, cấu trúc cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm về hệ thống thông tin địa lý, khả năng ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý; cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý, xuất, nhập, chỉnh lý và phân tích dữ liệu trong hệ thống thông tin địa lý.

Bản đồ học                                                                                         

Học phần này cung cấp cho học sinh những khái niệm chung về bản đồ, cơ sở toán học của bản đồ, hệ thống ký hiệu bản đồ, biên vẽ và hiện chỉnh bản đồ.

            Sau khi học xong học phần này, người học phân biệt được bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, các bản đồ chuyên đề và giải thích được các ký hiệu trên bản đồ.

Lịch sử lưu trữ Việt Nam                                                                   

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lưu trữ Việt Nam thời kỳ phong kiến, lưu trữ Việt Nam thời Pháp thuộc, lưu trữ Việt Nam thời kỳ chống Mỹ, lưu trữ Việt Nam từ khi đổi mới cho đến nay.

            Sau khi học xong học phần này, người học nhận biết được quá trình hình thành và phát triển của ngành lưu trữ Việt Nam.

Nghiệp vụ văn thư                                                                             

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác văn thư, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi và văn bản đến, lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, quản lý và bảo quản con dấu.

            Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được việc xử lý văn bản đi, đến; thành thạo trong việc lập hồ sơ lưu trữ văn bản, sử dụng và quản lý con dấu đúng quy định của pháp luật.

Nghiệp vụ lưu trữ 1                                                                 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ nói chung trong hệ thống quản lý nhà nước; các nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ.

            Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được việc thu thập, bổ sung tài liệu, phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu,chỉnh lý tài liệu. 

Nghiệp vụ lưu trữ 2                                                                          

          Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về thống kê tài liệu lưu trữ, xây dụng các công cụ tra tìm trong phòng kho lưu trữ, bảo quản an toàn tài liệu trong phòng kho lưu trữ, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

            Sau khi học xong học phần này, người học quản lý được phòng (kho) lưu trữ và tổ chức khai thác tài liệu trong kho.

Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính 1                                                                    

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về thông tin - tư liệu địa chính và công tác lưu trữ thông tin tư liệu địa chính, thu thập bổ sung, phân loại tư liệu địa chính.

            Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được việc thu thập bổ sung, phân loại tư liệu lưu trữ.

Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính 2                                                                       

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về xác định giá trị, lập hồ sơ và thống kê thông tin tư liệu địa chính, xây dựng công cụ tra cứu, bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng thông tin tư liệu lưu trữ địa chính.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tổ chức quản lý kho lưu trữ tư liệu địa chính, quản lý hệ thống thiết bị và vận hành máy móc trong kho và tổ chức khai thác tài liệu lưu trữ địa chính trong kho.

Lưu trữ tư liệu khoa học kỹ thuật                                         

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lưu trữ tư liệu khoa học kỹ thuật; các nhóm, các loại, các bộ tư liệu lưu trữ khoa học kỹ thuật.

                Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng thu thập, phân loại, xác định giá trị, xây dựng công cụ tra tìm và khai thác tư liệu lưu trữ cho một số ngành cơ bản.

Bản đồ địa chính                                                                                

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bản đồ và các phương pháp thành lập bản đồ (khái niệm về bản đồ, phương pháp thành lập bản đồ truyền thống, phương pháp thành lập bản đồ số, bản đồ địa chính).

            Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được bản đồ địa chính,  giải thích được các ghi chú, cách thể hiện trên bản đồ địa chính và áp dụng vào chuyên môn.

Tin học ứng dụng 1                                                 

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phần mềm quản lý văn bản.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những kiến thức chung về chương trình quản lý văn bản, nhập các thông tin về văn bản đi, văn bản đến, các chức năng thường dùng để khai thác thông tin của văn bản đi, văn bản đến.

Tin học ứng dụng 2                                                            

             Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Phần mềm quản lý kho lưu trữ tư liệu, khái quát chung về phần mềm quản lý kho lưu trữ tư liệu, nhập và quản lý dữ liệu kho lưu trữ tư liệu, khai thác tư liệu lưu trữ.

Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện và sử dụng được phần

mềm CILIS, viết và lưu trữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần mềm TK05 (lập và lưu trữ các biểu thống kê, kiểm kê đất đai)

Nghiệp vụ lưu trữ thư viện                                                    

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác lưu trữ sách báo, tài liệu trong các thư viện.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, tính chất, nội dung của công tác lưu trữ thư viện; Trình bày được nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ thư viện, phân loại các tài liệu thư viện; xác định giá trị tài liệu; sắp xếp tài liệu; lập công cụ tra cứu sách báo, tài liệu trong thư viện.

Nghiệp vụ quản lý kho lưu trữ                                              

Học phần này cung cấp cho học sinh những khái niệm cơ bản về kho lưu trữ và công tác quản lý kho lưu trữ.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm  cơ bản về kho lưu trữ. Biết được nghiệp vụ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ trong kho.

Thực tập Nghiệp vụ văn thư                                                      

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác văn thư, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi và văn bản đến, lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, quản lý và bảo quản con dấu.

            Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng xử lý được các văn bản đi, văn bản đến, thành thạo trong việc lập hồ sơ lưu trữ văn bản, sử dụng và quản lý con dấu đúng quy định của pháp luật.

Thực tập Nghiệp vụ lưu trữ                                                      

             Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng về thu thập, bổ sung, phân loại, xác định giá trị, chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu, số liệu lưu trữ, những  kỹ năng thực tế về quản lý, tổ chức sản xuất tại cơ sở thực tập.

Thực tập Tin học ứng dụng                                                   

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý kho lưu trữ tư liệu, phần mềm quản lý kho lưu trữ tư liệu, nhập và quản lý dữ liệu kho lưu trữ tư liệu, khai thác tư liệu lưu trữ.

Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng sử dụng thành thạo chương trình quản lý văn bản, sử dụng được phần mềm CILIS, viết và lưu trữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng được phần mềm TK05 (lập và lưu trữ các biểu thống kê, kiểm kê đất đai)

Thực tập tốt nghiệp                                                                           

           Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức tổng hợp về nghiệp vụ văn thư và lưu trữ để học sinh áp dụng vào thực tế thông qua các công việc sau đây: Quản lý, tổ chức khai thác sử dụng một kho (phòng) lưu trữ, quản lý cả về tài liệu, số liệu, cả về nguồn nhân lực; biết soạn thảo những nội quy và tổ chức thực hiện theo đúng nội quy của kho lưu trữ.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]