Ngành Quản lý nhà đất

Ngành đào tạo:           QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT 

Trình độ đào tạo:        Trung cấp chuyên nghiệp   

Thời gian đào tạo:       2 năm    

 

GIỚI THIỆU

            Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lý nhà đất được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Quản lý nhà đất trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác Quản lý nhà đất, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

             Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về quản lý nhà đất, quản lý xây dựng đô thị, đăng ký và thống kê đất đai nhà ở… Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

            Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên quản lý nhà đất         trình độ trung cấp, có khả năng quản lý quá trình xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch và pháp luật; thực hiện được việc lập các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; thực hiện các công việc chuyên môn  khác của ngành quản lý nhà đất.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:     

Về kiến thức

            - Trình bày được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; Nêu được các nguyên tắc quản lý xây dựng và quy hoạch đô thị trong nghiệp vụ quản lý đất đai.

            - Nêu được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; quản lý các biến động về đất đai và thống kê kiểm kê đất đai, nhà ở; phương pháp định giá bất động sản.

            - Trình bày được các nội dung về công tác đo đạc công trình trong thiết kế và bố trí các công trình khu công nghiệp, dân dụng, trong giao thông, thuỷ lợi; chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính phục vụ cho công tác chuyên môn.      

            - Trình bày được các kiến thức cơ bản về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai và xây dựng trong khu vực đô thị.

Về kỹ năng

            - Tổ chức và thực hiện được công tác đo đạc công trình ngoài thực địa, kiểm tra diện tích đất ở trong khu dân cư đô thị.

            - Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thực hiện được đăng ký biến động đất đai, nhà ở; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.

            - Hướng dẫn trình tự lập và giải quyết các hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở trong khu vực đô thị.

            - Tổ chức và thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai,  xây dựng, ô nhiễm môi trường trong khu vực đô thị.

Về thái độ

            Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần của chương trình

I

Các học phần chung

 

Các học phần bắt buộc

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

4

Tin học

2

Chính trị

5

Ngoại ngữ

3

Giáo dục thể chất

6

Pháp luật

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Hội nhập kinh tế Quốc tế về TN & MT

2

Dân số học

II

Các học phần cơ sở

 

Các học phần bắt buộc

1

Đại cương về quản lý nhà nước

3

Trắc địa cơ sở

2

Pháp luật Tài nguyên và Môi trường

4

Bản đồ địa chính

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Thị trường bất động sản

2

 Kinh tế đất

III

Các học phần chuyên môn

 

Các học phần bắt buộc

1

Pháp luật đất đai

7

Định giá bất động sản

2

Pháp luật nhà ở

8

 Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở

3

Trắc địa công trình

9

Quản lý xây dựng đô thị

4

Quy hoạch sử dụng đất

10

Quản lý môi trường đô thị

5

Quy hoạch  xây dựng

11

Thanh tra đất đai và xây dựng

6

Giao đất, thu hồi đất

12

Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2)

1

Quản lý nguồn nước

2

Thuế nhà đất

IV

Thực tập nghề nghiệp

1

Thực tập trắc địa công trình

3

Thực tập công nghệ tin học trong quản lý nhà đất

2

Thực tập đăng ký và thống kê đất đai

 

 

V

Thực tập tốt nghiệp

 

 

Nội dung các học phần cơ sở và chuyên môn

Đại cương về quản lý nhà nước                                                         

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về nhà nước, bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về quản lý hành chính nhà nước, kỹ thuật soạn thảo một số văn bản phục vụ cho công tác chuyên môn.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, đặc điểm, bản chất và chức năng của quản lý nhà nước; khái quát cấu trúc và nhiệm vụ bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hành chính nhà nước và trình tự soạn thảo một số văn bản như: Báo cáo, quyết định cá biệt, công văn, tờ trình… phục vụ cho công tác chuyên môn.

Pháp luật Tài nguyên và Môi trường                                                 

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về  pháp luật khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học và pháp luật bảo vệ môi trường, pháp luật về đo đạc- bản đồ, văn thư lưu trữ, khí tượng thuỷ văn.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được:

- Các loại giấy phép hoạt động khoáng sản, hoạt động tài nguyên nước; thời hạn và thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi điều chỉnh và đình chỉ các loại giấy phép đó; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong hoạt động khoáng sản và tài nguyên nước.

- Các hoạt động kiểm soát suy thoái rừng, hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, hoạt động giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; hoạt động tự kiểm soát suy thoái rừng của chủ rừng; kiểm soát suy thoái động, thực vật rừng hoang dã quý hiếm; trình bày được một số nội dung pháp luật về đa dạng sinh học.

- Khái niệm, đối tượng, nội dung báo cáo và thẩm định đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.

- Một số quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc; quy định về chế độ báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; quy định về công tác văn thư lưu trữ.

Trắc địa cơ sở                                                                                    

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đo đạc để thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, các loại bản đồ chuyên đề và học các học phần trắc địa công trình.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, các thiết bị đo và phương pháp đo góc, đo chiều dài, chênh cao; xây dựng lưới khống chế  mặt bằng, độ cao để phục vụ cho đo vẽ chi tiết lập bản đồ địa chính và đo vẽ chi tiết lập bản đồ.

Bản đồ địa chính                                                                    

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bản đồ địa chính, thành lập bản đồ địa chính và quản lý, sử dụng bản đồ địa chính.

           Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, nội dung bản đồ địa chính, các phương pháp kỹ thuật cơ bản vẽ bản đồ địa chính và sử dụng bản đồ địa chính trong công tác quản lý đất đai.

Thị trường bất động sản                                                                   

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bất động sản và thị trường bất động sản; kinh doanh bất động sản; quản lý nhà nước về thị trường bất động sản và phát triển thị trường bất động sản ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được:

- Khái niệm thị trường bất động sản, đặc điểm thị trường bất động sản; kinh doanh nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dịch vụ bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, cung cấp thông tin về bất động sản;

- Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động sản, các loại bất động sản và điều kiện để bất động sản được đưa vào kinh doanh, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản, các chính sách đối với thị trường bất động sản;

- Hiện trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam và mục tiêu quan điểm, định hướng phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, các chính sách nhằm phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Kinh tế đất                                                                                         

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu kinh tế đất.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể phân tích được các yếu tố kinh tế, xã hội trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, phân tích được nội dung quản lý tài chính về đất.

Pháp luật đất đai                                                                               

            Học phần này trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật đất đai hiện hành của nhà nước như về quyền của nhà nước đối với đất đai và quản lý nhà nước về đất đai; chế độ sử dụng các nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được:

- Quyền hạn của nhà nước đối với đất đai, quy định các nội dung quản lý nhà nước về đất đai; thời hạn, hạn mức sử dụng đất nông nghiệp và các quy định về sử dụng đất nông nghiệp; các quy định về sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp và các quy định về đất chưa sử dụng;

- Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất.

Pháp  luật  nhà                                                                                

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về nhà ở như phát triển nhà ở, quản lý nhà ở, giao dịch về nhà ở.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được:

- Khái niệm, nguyên tắc cơ bản của pháp luật nhà ở; khái niệm, quy định về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ;

- Khái niệm và nội dung quản lý nhà nước về nhà ở, khái niệm và quy định về quản lý việc sử dụng nhà chung cư, bảo hành, bảo trì, cả tạo nhà ở và phá dỡ nhà ở; khái niệm và quy định về mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở, thế chấp nhà ở, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở.

Trắc địa công trình                                                                            

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác đo đạc công trình trong thiết kế và bố trí các công trình khu công nghiệp, dân dụng và trong giao thông, thuỷ lợi.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các công việc bố trí các trục cơ bản, trục chi tiết, bố trí lưới ô vuông xây dựng từ bản thiết kế ra thực địa; bố trí các điểm chính, điểm chi tiết của các đường cong trên tuyến đường và tính được khối lượng đào đắp của công trình.

Quy hoạch sử dụng đất                                                                      

Học phần này cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra cơ bản để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. trình tự lập đồ án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, nguyên tắc, căn cứ và trình tự các bước lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, thẩm quyền lập, xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; tính toán lập các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; tổ chức quản lý tốt quy hoạch chi tiết đã được xét duyệt, phê chuẩn  ở thực tế địa phương.

Quy hoạch xây dựng                                                              

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về quy hoạch xây dựng, nội dung cơ bản của quy hoạch xây dựng để phục vụ cho quản lý tốt quy hoạch trên địa bàn.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu và trình tự lập đồ án quy hoạch xây dựng; nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị, nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và nội dung của quy hoạch điểm dân cư nông thôn.

Giao đất, thu hồi đất                                                              

            Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; lập được hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; tổ chức phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất ngoài thực địa.

Định giá bất động sản                                                                        

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về định giá bất động sản và các phương pháp định giá bất động sản.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm về giá và định giá bất động sản; các nguyên tắc định giá bất động sản và các phương pháp cơ bản định giá bất động sản.

Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở                                      

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ địa chính; chỉnh lý biến động đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; theo dõi chỉnh lý biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình bày được các chỉ tiêu và phương pháp tổng hợp số liệu, lập được các biểu thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở theo quy định.

Quản lý xây dựng đô thị                                                                    

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về quản lý đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng đô thị.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, mục đích và nội dung chủ yếu của quản lý đô thị; khái niệm, nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị; quản lý đất xây dựng đô thị; khái niệm, nội dung quản lý xây dựng đô thị.

Quản lý môi trường đô thị                                                                 

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về môi trường đô thị, các phương pháp quản lý môi trường đô thị; quan trắc, phân tích và báo cáo hiện trạng môi trường.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, những vấn đề chung về môi trường đô thị; nội dung các phương pháp pháp lý, kinh tế và phương pháp hỗn hợp quản lý môi trường; quản lý các thành phần môi trường đô thị; quan trắc, phân tích và lập báo cáo hiện trạng môi trường.

Thanh tra đất đai và xây dựng                                                          

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về thanh tra; khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục thanh tra đất đai và xây dựng; giải quyết tranh chấp, khiếu tố về đất đai và xây dựng.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước, của ban thanh tra nhân dân; khái niệm, quyền và nghĩa vụ của các bên khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo. Trình bày được trình tự, nội dung và thủ tục thanh tra đất đai và xây dựng; giải quyết tranh chấp đất đai và xây dựng; giải quyết khiếu tố về đất đai và xây dựng

Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính                                        

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác lưu trữ nói chung; nghiệp vụ về lưu trữ thông tin tư liệu địa chính.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, đặc điểm, các loại và ý nghĩa của tư liệu lưu trữ; trình bày được khái niệm, tính chất, nội dung của công tác lưu trữ; khái niệm, vai trò và công tác lưu trữ thông tin; khái niệm, vị trí tầm quan trọng, tổ chức bộ máy hệ thống lưu trữ thông tin tư liệu nhà đất; trình bày được nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ tư liệu nhà đất như: thu thập, bổ sung, phân loại tư liệu nhà đất; xác định giá trị tư liệu lưu trữ nhà đất; lập hồ sơ, thống kê và báo cáo tư liệu lưu trữ nhà đất; sắp xếp tư liệu lưu trữ nhà đất; lập công cụ tra cứu tư liệu lưu trữ nhà đất; bảo quản tư liệu lưu trữ nhà đất.

Quản lý nguồn nước                                                               

            Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tài nguyên nước Việt Nam; ô nhiễm nước và chất lượng nước; quản lý và bảo vệ tài nguyên nước.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm, tầm quan trọng của nước, một số vấn đề về tài nguyên nước Việt Nam; nguyên nhân và các dấu hiệu đặc trưng của ô nhiễm nước; các phương pháp chống nhiễm mặn, xử lý nước thải, quá trình tự làm sạch và chất lượng nguồn nước; nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước.       

Thuế nhà đất                                                                                      

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về phương thức tính thuế nhà đất.

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tính được lệ phí nhà đất và các loại thuế liên quan đến nhà đất

Thực tập Trắc địa công trình                                                 

             Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế về nghiệp vụ quản lý nhà đất, đo đạc lập các loại bản đồ về đất đai, tính toán khối lượng đào đắp khi xây dựng công trình, chuyển bản vẽ thiết kế ra ngoài thực địa; cách thức tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại nơi thực tập để củng cố toàn diện kiến thức lý thuyết đã học được ở trường.

            Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng tự tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc thuộc chuyên môn quản lý nhà đất đã học như đo đạc lập các loại bản đồ về đất đai, tính toán khối lượng đào đắp khi xây dựng công trình, chuyển bản vẽ thiết kế ra ngoài thực địa; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý các biến động đất đai; lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, tổ chức thực hiện các công việc đó ở thực tế; thanh tra đất đai và xây dựng, giải quyết các khiếu tố về đất đai, xây dựng....

Thực tập Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở                       

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập hồ sơ địa chính; chỉnh lý biến động đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.

Sau khi thực tập xong học phần này, người học có khả năng tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; theo dõi chỉnh lý biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biết tổng hợp số liệu, lập được các biểu thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở theo quy định.

Thực tập Công nghệ tin học trong quản lý nhà đất   

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản về các phần mềm để quản lý hồ sơ địa chính, kỹ năng về quản lý hồ sơ địa chính và khai thác hồ sơ địa chính dạng số phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và các nhu cầu khác của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế -  xã hội đất nước.

Sau khi thực tập xong học phần này, người học sử dụng được các phần mềm để lập hồ sơ địa chính, in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý được biến động đất đai; xử lý được những bất cập nhất định khi sử dụng các phần mềm.

Thực tập tốt nghiệp                                                               

             Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng tổng hợp thông qua các chuyên đề Quy hoạch sử dụng đất; đăng ký thống kê đất đai, nhà ở; pháp luật đất đai, nhà ở và pháp luật xây dựng tại địa bàn phường, thị trấn; địa bàn quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thực hiện các công việc chuyên môn có liên quan đến quản lý nhà nước về nhà đất.

            Sau khi thực tập tốt nghiệp người học thu thập tài liệu, số liệu để phân tích, tổng hợp và viết được một báo cáo thực tập tốt nghiệp theo nội dung đã quy định và báo cáo kết quả trước Hội đồng đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của nhà trường.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]