Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên

+ Cơ sở 2: Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên

Điện thoại: 02213.590.495

Website: www.tcqtkd.edu.vn

 

TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 (Đã điều chỉnh ngày 15/5/2020)

 

Close [X]