Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Thái Bình

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Mã trường: DTB

Địa chỉ: Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.633.669      Fax: 02273.633.134

Email: dhtb@tbu.edu.vn          Website: www.tbu.edu.vn

 

 

Close [X]