Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

(Theo chương trình đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội)

 

Chuyên ngành:           LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngành:                        Lịch sử

Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt:             Thạc sĩ Lịch sử

- Tên tiếng Anh:             Master in History

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

*Về kiến thức: Người học được bổ sung và nâng cao các kiến thức cơ bản của khoa học lịch sử, các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống lí luận sử học.

 

*Về năng lực: Các học viên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng độc lập nghiên cứu giải quyết các vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam và của khoa học lịch sử nói chung.

 

Người có bằng Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm nghiên cứu hoặc công tác tại các cơ quan đoàn thể xã hội có liên quan và sử dụng đến kiến thức lịch sử.

 

*Về kĩ năng: Người học được trang bị các phương pháp tiếp cận chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các kĩ năng nghiên cứu khoa học lịch sử và khả năng thích ứng với các công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.

 

*Về nghiên cứu: học viên có thể nghiên cứu theo các hướng cơ bản sau:

- Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Chính sách ruộng đất qua các thời kì cách mạng

- Đường lối chiến tranh ở Việt Nam

- Đường lối phát triển văn hóa giáo dục của Đảng

- Đường lối đại đoàn kết dân tộc

- Lịch sử tổ chức và xây dựng Đảng

 

CÁC MÔN HỌC VÀ SỐ TÍN CHỈ

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

I

Khối kiến thức chung

11

1.

Triết học

4

2.

Ngoại ngữ chung

4

3.

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

36

II.1.

Bắt buộc

30

4.

Một số vấn đề cơ bản về lí luận sử học

2

5.

Quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử Việt Nam

2

6.

Một số vấn đề cơ bản về lịch sử văn hoá - tư tưởng Việt Nam

2

7.

Lịch sử các vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam

2

8.

Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

2

9.

Quan điểm quốc tế của cách mạng Việt Nam

2

10.

Vấn đề văn hoá Đông Nam Á và lịch sử quá trình hội nhập

2

11.

Thành phần tộc người và quan hệ dân tộc ở Việt Nam

2

12.

Sự xuất hiện các nền kinh tế sản xuất đầu tiên trên thế giới

2

13.

Một số vấn đề cơ bản về lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam

2

14.

Một số các vấn đề làng xã và nông dân Việt Nam trong lịch sử

2

15.

Tổng quan phương pháp nghiên cứu khu vực học

2

16.

Sự hình thành và phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ

nhân dân của Đảng

2

17.

Quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng Xã hội chủ

nghĩa ở Việt Nam của Đảng

2

18.

Chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng qua các thời kì cách mạng

2

II.2.

Lựa chọn

6/14

19.

Đảng lãnh đạo xây dựng và tổ chức căn cứ địa hậu phương của chiến

tranh nhân dân Việt Nam

2

20.

Lịch sử biến đổi mô hình quản lí nông nghiệp theo con đường XHCN

2

21.

Đảng với sự nghiệp phát triển văn hoá giáo dục, khoa học và công nghệ

2

22.

Đường lối tập hợp lực lượng, đoàn kết dân tộc

2

23.

Đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đảng

2

24.

Xây dựng Đảng qua các thời kì cách mạng

2

25.

Đảng với cuộc cách mạng ruộng đất

2

III

Luận văn

13

 

Tổng cộng:

60

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]