Chuyên ngành Dân tộc học

(Theo chương trình đào tạo của ĐHQG Hà Nội)

 

Chuyên ngành: DÂN TỘC HỌC

Ngành: Lịch sử

Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Lịch sử

- Tên tiếng Anh: Master in History

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức: Người học được bổ sung và nâng cao các kiến thức cơ bản của khoa học lịch sử, các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về lịch sử, dân tộc học và nhân học.

 

Về năng lực: Các học viên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học có khả năng độc lập nghiên cứu giải quyết các vấn đề về dân tộc học và của khoa học lịch sử nói chung.

 

Người có bằng Thạc sĩ Dân tộc học có thể làm công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm nghiên cứu hoặc công tác tại các cơ quan đoàn thể xã hội có liên quan và sử dụng đến kiến thức lịch sử và dân tộc học.

 

Về kĩ năng: Người học được trang bị các phương pháp tiếp cận chuyên ngành dân tộc học, các kĩ năng nghiên cứu khoa học lịch sử và khả năng thích ứng với các công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.

 

Về nghiên cứu: Trong khi theo học bậc Thạc sĩ tại trường, học viên có thể tham gia nghiên cứu theo các hướng cơ bản sau đây:

- Hôn nhân gia đình.

- Tín ngưỡng tôn giáo.

- Văn hoá, phong tục, tập quán.

- Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quan hệ con người với môi trường sinh thái.

- Chuyển đổi kinh tế-xã hội từ truyền thống đến hiện đại của các tộc người

 

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC VÀ SỐ TÍN CHỈ

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

I

Khối kiến thức chung

11

1.

Triết học

4

2.

Ngoại ngữ chung

4

3.

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

36

II.1.

Bắt buộc

30

4.

Một số vấn đề cơ bản về lí luận sử học

2

5.

Quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử

Việt Nam

2

6.

Một số vấn đề cơ bản về lịch sử văn hoá - tư tưởng Việt Nam

2

7.

Lịch sử các vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam

2

8.

Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

2

9.

Quan điểm quốc tế của cách mạng Việt Nam

2

10.

Vấn đề văn hoá Đông Nam Á và lịch sử quá trình hội nhập

2

11.

Thành phần tộc người và quan hệ dân tộc ở Việt Nam

2

12.

Sự xuất hiện các nền kinh tế sản xuất đầu tiên trên thế giới

2

13.

Một số vấn đề cơ bản về lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam

2

14.

Một số các vấn đề làng xã và nông dân Việt Nam trong lịch sử

2

15.

Tổng quan phương pháp nghiên cứu khu vực học

2

16.

Nghề thủ công truyền thống

2

17.

Tập quán pháp các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

2

18.

Đặc điểm kinh tế xã hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam

2

II.2.

Lựa chọn

6/16

19.

Các dân tộc Châu Á

2

20.

Lịch sử hôn nhân và gia đình

2

21.

Một số vấn đề về dân tộc học tộc người

2

22.

So sánh ngôn ngữ lịch sử các dân tộc Đông Nam Á

2

23.

Lịch sử xã hội nguyên thuỷ

2

24.

Nghiên cứu gia đình và giới ở Việt Nam

2

25.

Nghiên cứu văn hoá vật chất và bảo tàng dân tộc học

2

26.

Các vấn đề về văn hoá vùng và các vùng văn hoá

2

III

Luận văn

13

 

Tổng cộng:

60

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]