Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của PHÁP

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Pháp:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Học viện Khoa học xã hội

Trường Đại học Paris Dauphine

Thạc sĩ

Kinh tế quốc tế

2

Học viện Ngoại giao

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Thạc sĩ

Pháp ngữ và toàn cầu hóa

3

Học viện Tài chính

Trường Đại học Nam Toulon Var

Thạc sĩ

Tài chính doanh nghiệp và kiểm soát doanh nghiệp

4

Học viện Tài chính

Trường Đại học Nam Toulon Var

Đại học

Ngân hàng - Bảo hiểm

5

Học viện Tài chính

Trường Đại học Toulon

Đại học

Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán

6

Khoa Luật - ĐHQGHN

Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV
Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3
Trường Đại học Toulouse 1 Capitole

Thạc sĩ

Luật hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế

7

Khoa Luật - ĐHQGHN

Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV
Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3
Trường Đại học Toulouse 1 Capitole

Thạc sĩ

Luật hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế

8

Khoa Luật - ĐHQGHN

Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV
Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3
Trường Đại học Toulouse 1 Capitole

Thạc sĩ

Luật hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế

9

Khoa Quản trị kinh doanh - ĐHQGHN

Trường Kinh doanh IPAG

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

10

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Paris Sud

Đại học

Kinh tế - Quản lý

11

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Nantes
Trường Đại học Nantes

Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng Bảo hiểm Việt Nam và Đông Nam Á

12

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Nantes

Thạc sĩ

 

13

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Nantes
Trường Đại học Nantes

Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng Bảo hiểm Việt Nam và Đông Nam Á

14

Trung tâm Đại học Pháp (PUF) - ĐHQGHCM

Trường Đại học Toulouse 1 Capitole

Đại học

Kinh tế quản lý

15

Trung tâm Đại học Pháp (PUF) - ĐHQGHCM

Trường Đại học Toulouse 1 Capitole

Thạc sĩ

Kinh tế thương mại

16

Trung tâm Đại học Pháp (PUF) - ĐHQGHCM

Trường Đại học Bordeaux 1

Đại học

Tin học

17

Trung tâm Đại học Pháp (PUF) - ĐHQGHCM

Trường Đại học Bordeaux 1

Thạc sĩ

Tin học

18

Trường Đại học Công Nghệ Thông tin - ĐHTN

Trường Quản trị Paris

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

19

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Cergy - Pontoise

Đại học

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống quốc tế

20

Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường Đại học Paul Sabatier
Trường Đại học Aix - Marseille
Trường Đại học Paris Descartes

Thạc sĩ

Hóa dược
Dược động học
Dược lý và Khoa học về thuốc

21

Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường Đại học Paul Sabatier
Trường Đại học Aix - Marseille
Trường Đại học Paris Descartes

Thạc sĩ

Hóa dược
Dược động học
Dược lý và Khoa học về thuốc

22

Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường Đại học Paul Sabatier
Trường Đại học Aix - Marseille
Trường Đại học Paris Descartes

Thạc sĩ

Hóa dược
Dược động học
Dược lý và Khoa học về thuốc

23

Trường Đại học Hoa Sen

Trường Kinh doanh quốc tế Quản lý du lịch và khách sạn du lịch Vatel

Đại học

Cử nhân Quản lý khách sạn - Nhà hàng Quốc tế

24

Trường Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Paris 12 Val De Marne

Đại học

Kinh doanh quốc tế

25

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHCM

Trường Đại học Joseph Fourier, Grenoble

Thạc sĩ

Hóa sinh thực nghiệm và ứng dụng thương mại

26

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHCM

Trường Đại học Maine

Đại học

Hoá học

27

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Trường Đại học Toulouse II - Le Mirail

Thạc sĩ

Tâm lý học phát triển trẻ em và Thanh thiếu niên

28

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Trường Đại học Toulouse II - Le Mirail

Thạc sĩ

Quản lý chính sách công và doanh nghiệp

29

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Panthéon Assas Paris II
Khác

Thạc sĩ

Luật kinh doanh quốc tế

30

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tổng hợp Paris 1 Pantheon Sorborne

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

31

Trường Đại học Kinh tế - ĐHH

Trường Đại học Rennes 1

Đại học

Tài chính – Ngân hàng

32

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)

Thạc sĩ

Kinh tế Ngân hàng và Tài chính

33

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)

Thạc sĩ

Kinh tế Ngân hàng và Tài chính

34

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Tiến sĩ

Khoa học Quản lý

35

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Tiến sĩ

Khoa học Quản lý

36

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Tiến sĩ

Khoa học Quản lý

37

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Tiến sĩ

Khoa học Quản lý

38

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Tổng hợp Paris 1 Pantheon Sorborne

Thạc sĩ

Marketing, Bán hàng và Dịch vụ

39

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Tổng hợp Paris 1 Pantheon Sorborne

Thạc sĩ

Marketing, Bán hàng và Dịch vụ

40

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Quản trị Paris

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh quốc tế

41

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Paris Ile de France

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

42

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine

Thạc sĩ

Kinh tế Ngân hàng và Tài chính

43

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine

Thạc sĩ

Kinh tế Ngân hàng và Tài chính

44

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Tiến sĩ

Khoa học Quản lý

45

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Tiến sĩ

Khoa học Quản lý

46

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Tiến sĩ

Khoa học Quản lý

47

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Tiến sĩ

Khoa học Quản lý

48

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Paris Ile de France

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

49

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Tổng hợp Paris 1 Pantheon Sorborne

Thạc sĩ

Marketing, Bán hàng và Dịch vụ

50

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Tổng hợp Paris 1 Pantheon Sorborne

Thạc sĩ

Marketing, Bán hàng và Dịch vụ

51

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3
Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV
Trường Đại học Toulouse 1 Capitole
Trường Đại học Tự do Bruxelles

Thạc sĩ

Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh

52

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3
Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV
Trường Đại học Toulouse 1 Capitole
Trường Đại học Tự do Bruxelles

Thạc sĩ

Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh

53

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3
Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV
Trường Đại học Toulouse 1 Capitole
Trường Đại học Tự do Bruxelles

Thạc sĩ

Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh

54

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Picardie Jules Verne

Đại học

Kinh tế - Quản lý

55

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Nantes

Thạc sĩ

Tài chính và Thương mại quốc tế chuyên ngành Tài chính và Vận tải biển quốc tế

56

Trường Đại học Sư phạm - ĐHH

Trường Kỹ sư Quốc gia Val de Loire

Đại học

Kỹ sư

57

Trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Nice Sophia Antipolis

Thạc sĩ

Kinh doanh và Quản lý quốc tế

58

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Đại học

Bán hàng

59

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Thạc sĩ

Tài chính

60

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Nam Toulon Var

Đại học

Ngân hàng - Bảo hiểm

61

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Nam Toulon Var

Đại học

Quản trị các tổ chức chuyên ngành Quản trị nhân sự và Điều hành dự án

62

Viện Tin học Pháp ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV

Thạc sĩ

Quản lý tài chính

63

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Pierre Mendes France -Grenoble

Đại học

Quản trị doanh nghiệp

64

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Grenobe

Đại học

Công nghệ thông tin

65

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Quản trị Paris

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]