Ngành Hành chính văn phòng

-

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Trình độ đào tạo

: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo

: HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Mã ngành

: 42340410

Đối tượng tuyển sinh

: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo

: 2 năm 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

            Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Hành chính văn phòng được thiết kế để đào tạo chức danh hành chính văn phòng trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung chính của khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về văn bản quản lý nhà nước, quản trị văn phòng, soạn thảo văn bản, nghiệp vụ văn thư - lưu trữ, nghiệp vụ thư ký. Người học đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành cán sự thực hiện chuyên môn nghiệp vụ hành chính văn phòng được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp có khả năng thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể như: Soạn thảo văn bản hành chính, nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ, nghiệp vụ thư ký tại các cơ quan, tổ chức.  

II. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:            

1. Về kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hành chính văn phòng như: Quy trình và kỹ thuật soạn thảo văn bản; thu thập, xử lý và cung cấp thông tin có hiệu quả phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo.

- Trình bày được phương pháp tổ chức bố trí sắp xếp các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của văn phòng.

- Trình bày được tính năng, công dụng và cách sử dụng của các thiết bị văn phòng hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng.

2. Về kỹ năng

- Soạn thảo được các loại văn bản hành chính thông dụng; tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho cơ quan và lãnh đạo. 

- Có khả năng giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng, ban hành và quản lý chương trình, kế hoạch công tác, quản lí cơ sở vật chất của cơ quan.    

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng và phần mềm trong công tác văn phòng.

3. Về thái độ

Người học nhận thức được vị trí trách nhiệm của mình đối với công việc được giao trước tập thể, pháp luật và chấp hành tốt các nội quy, quy chế tại nơi làm việc; có tính trung thực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và say mê với công việc; có ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách làm việc hiện đại, tỷ mỷ, chính xác; tuân thủ các quy định về bảo mật; luôn có ý thức vươn lên và sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

III. Khung chương trình đào tạo

1. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

TT

Nội dung

Đơn vị học trình (ĐVHT)

1

Các học phần chung

22

2

Các học phần cơ sở

23

3

Các học phần chuyên môn              

34

4

Thực tập nghề nghiệp

11

5

Thực tập tốt nghiệp

6

Tổng khối lượng chương trình

 

 2. Các học phần của chương trình và thời lượng

TT

Tên học phần

Số tiết

Số ĐVHT

Tổng

thuyết

Thực hành, thực tập

I

Các học phần chung

420

22

18

4

Các học phần bắt buộc

390

20

16

4

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

75

3

2

1

2

Giáo dục chính trị

75

5

5

 

3

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

4

Tin học

60

3

2

1

5

Ngoại ngữ

90

5

4

1

6

Pháp luật

30

2

2

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

30

2

2

 

1

Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

 

2

Khởi tạo doanh nghiệp

30

2

2

 

3

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

2

 

II

Các học phần cơ sở

375

23

21

2

1

Tiếng Việt thực hành

60

3

2

1

2

Tâm lý học đại cương

45

3

3

 

3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

30

2

2

 

4

Luật hành chính

45

3

3

 

5

Tin học văn phòng

75

4

3

1

6

Tổ chức cơ quan nhà nước

45

3

3

 

7

Nhập môn khoa học thư viện thông tin

45

3

3

 

8

Hành chính học đại cương

30

2

2

 

III

Các học phần chuyên môn

630

34

26

8

Các học phần bắt buộc

585

31

23

8

1

Văn bản quản lý nhà nước

45

3

3

 

2

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

75

4

3

1

3

Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng

45

2

1

1

4

Nghiệp vụ thư ký

45

2

1

1

5

Nghiệp vụ văn thư

60

3

2

1

6

Nghiệp vụ lưu trữ

60

3

2

1

7

Quản trị văn phòng

75

4

3

1

8

Quản lý nhà nước

45

3

3

 

9

Tâm lý học quản lý

45

3

3

 

10

Kỹ thuật đánh máy tính

45

2

1

1

11

Sử dụng trang thiết bị văn phòng

45

2

1

1

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)

45

3

3

 

1

Văn bản Đảng Đoàn

45

3

3

 

2

Nguyên lý thống kê

45

3

3

 

IV

Thực tập nghề nghiệp

495 giờ

11

 

11

1

Thực tập Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản

180 giờ

4

 

4

2

Thực tập Quản trị văn phòng

135 giờ

3

 

3

3

Thực tập Sử dụng trang thiết bị văn phòng

90 giờ

2

 

2

4

Thực tập Kỹ thuật đánh máy tính

90 giờ

2

 

2

V

Thực tập tốt nghiệp

300 giờ

6

 

6

Tổng cộng

 

96

65

31

IV. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Nội dung

1

Chính trị: Học phần Giáo dục chính trị

2

Lý thuyết tổng hợp gồm các học phần:

- Văn bản quản lý nhà nước

- Quản trị văn phòng

- Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

Thực hành nghề nghiệp:

Gồm các nội dung trong phần thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp

V. Mô tả nội dung các học phần

1. Giáo dục Quốc phòng-An ninh

            Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh. Nội dung bao gồm: quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh; chính trị quân sự lực lượng dân quân tự vệ; kỹ thuật và chiến thuật quân sự; kỹ thuật sử dụng vũ khí thông thường.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh, về cấu tạo, nguyên lý và sử dụng được một số vũ khí bộ binh thông thường, thành thạo điều lệnh đội ngũ, biết vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện nếp sống ngăn nắp, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, kỷ luật và ý thức được trách nhiệm của bản thân cùng toàn Đảng toàn dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Giáo dục chính trị

          Học phần này cung cấp cho người học những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội, con người, những nội dung cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về tự nhiên, xã hội, con người, về Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có cái nhìn khoa học, khách quan đối với các vấn đề tự nhiên, xã hội, con người, biết phân tích, đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội, biết sống hòa nhập với cộng đồng và môi trường. Tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

3. Giáo dục thể chất

           Học phần này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về Giáo dục thể chất. Nội dung bao gồm: ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với sự phát triển của cơ thể, bài thể dục buổi sáng, chạy bền, chạy cự li ngắn, nhảy cao nằm nghiêng. Ngoài ra chương trình có thể còn được bổ sung các nội dung như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Bơi lội.

          Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng tự rèn luyện thân thể, hình thành lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại cơ sở.

4. Tin học

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tin học đại cương. Nội dung bao gồm các vấn đề căn bản về công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình diễn điện tử - PowerPoint và Internet.

            Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng được máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng máy tính để tính toán thống kê, sử dụng và khai thác được một số dịch vụ của Internet, đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hoá, ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo, chủ động trong suy nghĩ và hành động.

5. Pháp luật  

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung bao gồm: một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể giải thích được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam, vận dụng được kiến thức đã học để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.

6. Ngoại ngữ  

            Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng ngoại ngữ. Nội dung bao gồm những vấn đề căn bản về ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, các tình huống giao tiếp đơn giản, phổ thông và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

            Sau khi học xong học phần này, người học có thể trình bày được cấu trúc ngữ pháp cơ bản, có khả năng giao tiếp được bằng ngoại ngữ với trình độ căn bản về nghe, nói, đọc, viết và có thể đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu bằng ngoại ngữ được học với sự trợ giúp của Từ điển làm nền tảng để tiếp cận khoa học kỹ thuật, học tập và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, tạo cơ hội cho người học nâng cao kiến thức và ý thức về những khác biệt văn hoá liên quan đến việc sử dụng ngoại ngữ hợp tác trong lao động và giao tiếp.        

7. Kỹ năng giao tiếp

Học phần này cung cấp cho người học những khái quát chung về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp, một số kỹ năng giao tiếp cơ bản như kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp, đồng thời học phần này cũng đề cập tới việc vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng định nghĩa được khái niệm giao tiếp và kỹ năng giao tiếp; xác định được vai trò của giao tiếp, các hình thức và phương tiện giao tiếp; nêu được các nguyên tắc giao tiếp và ý nghĩa của các nguyên tắc đó trong giao tiếp; phân loại được các kỹ năng giao tiếp; trình bày và thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống như kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp; xác định và vận dụng được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong gia đình, nhà trường, xã hội, trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc.

8. Khởi tạo doanh nghiệp  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp; kinh doanh và định hướng ngành nghề kinh doanh; các bước lập kế hoạch kinh doanh và thực thi kế hoạch kinh doanh.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về doanh nghiệp và kinh doanh, có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng kế hoạch hành động để khởi sự kinh doanh trong một lĩnh vực của nền kinh tế.

9. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả           

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng, nhiên liệu, tài nguyên thiên nhiên hiện nay; các chính sách về sử dụng năng lượng của nước ta cũng như của một số quốc gia trên thế giới.

Sau khi học xong học phần này, người học hiểu và giải thích được các khái niệm, thuật ngữ cơ bản về năng lượng và vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các dạng năng lượng mới; các chính sách sử dụng năng lượng của nước ta cũng như một số quốc gia trên thế giới, quá trình sản xuất, truyền tải, cung cấp, phân phối và sử dụng điện năng. Đồng thời, giúp người học hình thành được ý thức, thái độ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền, giáo dục cho những người xung quanh ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

10. Tiếng Việt thực hành  

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về các đặc điểm của tiếng Việt; khái niệm về ngữ âm và các chức năng của các yếu tố trong âm tiết tiếng Việt. Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về cách dùng dấu câu và viết đúng chính tả; sử dụng từ ngữ tiếng Việt đúng ngữ cảnh; sử dụng các quy tắc ngữ pháp vào viết đúng câu; kỹ năng tạo lập văn bản, dùng từ và đặt câu.

            Sau khi học xong học phần này, người học sửa được các lỗi thông thường trong các văn bản về chính tả, ngôn từ, câu văn, trình bày, bố cục; biết vận dụng sáng tạo để soạn thảo văn bản quản lí của cơ quan, tổ chức.

11. Tâm lý học đại cương

            Học phần này cung cấp những kiến thức chung của tâm lý học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý con người; sự hình thành và phát triển của tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức, trí nhớ, ngôn ngữ, nhân cách.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về hệ thống tri thức cơ bản, khoa học, hiện đại về tâm lý học đại cương; có quan điểm duy vật biện chứng khi xem xét các hiện tượng tâm lý con người; vận dụng tri thức tâm lý học vào việc phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý con người theo quan điểm khoa học.

12. Cơ sở văn hóa Việt Nam

Học phần này cung cấp những khái niệm cơ bản về văn hóa, đặc trưng văn hóa; nhận diện các vùng văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam từ nguồn gốc cho đến nay. Tìm hiểu các thành tố văn hóa; sự giao lưu, ảnh hưởng qua lại của văn hóa Việt Nam với văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ và văn hóa phương Tây.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hóa Việt Nam và các thành tố văn hóa.

13. Luật hành chính

Học phần này cung cấp các kiến cơ bản về pháp luật hành chính và quản lý nhà nước; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan nhà nước; các quan hệ pháp luật hành chính; phương pháp điều chỉnh pháp luật hành chính; trách nhiệm của cá nhân và tổ chức cũng như các thủ tục cần thiết để đảm bảo thực thi pháp luật hành chính.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm cơ bản về luật hành chính nhà nước và có thể vận dụng trong quá trình làm việc, đảm bảo thực thi nghiêm chỉnh pháp luật hành chính.

14. Tin học văn phòng

Học phần này cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về hệ điều hành Windows, Microsoft Word; Microsoft Excel, Power Point.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng trình bày được các khái niệm cơ bản về hệ điều hành Windows và Microsoft Word; sử dụng một số thao tác cơ bản trong Windows, Microsoft Word và trình bày văn bản đúng thể thức, quy cách; biết lập bảng biểu số liệu, tính toán và xử lý số liệu; lập và trình chiếu Power Point.

15. Tổ chức cơ quan nhà nước

Học phần này cung cấp những vấn đề cơ bản về tổ chức các cơ quan nhà nước Việt Nam từ năm 1946 đến nay như: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm, cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước Việt Nam và nhiệm vụ của từng cơ quan trong bộ máy đó.

16. Nhập môn khoa học thư viện thông tin

Học phần này cung cấp tổng quan về thư viện thông tin, cách sử dụng hệ thống công cụ tra cứu truyền thống và hiện đại để tìm thông tin; xây dựng được các danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học; lựa chọn phương pháp đọc tài liệu có hiệu quả.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được phương pháp thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo, quản lý; nêu được một số nghiệp vụ cơ bản của thư viện.

17. Hành chính học đại cương

Học phần này trang bị những tri thức tổng quát về khái niệm và nội dung hành chính; chức năng hành chính và phương thức hoạt động hành chính; thể chế hành chính; tổ chức hành chính và nhân sự hành chính; quyết định hành chính và văn bản hành chính; kiểm tra, kiểm soát hành chính; hiệu lực, hiệu quả hành chính và cải cách hành chính.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được khái niệm và nội dung của khoa học hành chính, hệ thống hóa và nêu được các văn bản của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính.

18. Văn bản quản lý nhà nước

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, chức năng, hình thức, thẩm quyền, thể thức của văn bản quản lý nhà nước; và tiêu chuẩn hóa văn bản.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm cơ bản về văn bản quản lý nhà nước, chức năng của văn bản, phân loại hệ thống các văn bản quản lý nhà nước; nêu được thẩm quyền ban hành các hình thức văn bản; trình bày đúng thể thức của văn bản quản lý nhà nước theo quy định hiện hành.

Pháp luật, Luật hành chính.

19. Kỹ thuật soạn thảo văn bản   

Học phần này cung cấp những kiến thức, kỹ năng về phương pháp soạn thảo một số văn bản hành chính trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức.

Sau khi học xong học phần này, người học nêu được các quy định mang tính pháp lý, các yêu cầu cụ thể về công tác soạn thảo văn bản; soạn thảo được một số loại văn bản quản lý nhà nước thông dụng trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị đúng kỹ thuật, chuẩn mực về hình thức, thể thức và nội dung; xây dựng được hệ thống văn bản quản lí của cơ quan, soạn thảo các hình thức văn bản theo các chủ đề khác nhau.

20. Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng

Học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động của văn phòng.      

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng sử dụng một số phần mềm trong quản lý và hoạt động của văn phòng.

21. Nghiệp vụ thư ký   

Học phần này cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về văn phòng, đặc điểm lao động của thư ký, các nghiệp vụ của thư ký: Thu thập, cung cấp thông tin cho lãnh đạo; quản lý chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức hội nghị; tổ chức phòng làm việc; tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của thư ký văn phòng và thực hiện được các Nghiệp vụ thư ký cơ bản.

22. Nghiệp vụ văn thư

Học phần này cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác văn thư, tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi, đến, quản lý và bảo quản con dấu và lập hồ sơ.

            Sau khi học xong học phần này, người học trình bày và thực hiện được quy trình xử lý văn bản đi, đến; sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật; thực hiện được  các quy trình cơ bản trong việc lập hồ sơ hiện hành.

23. Nghiệp vụ lưu trữ    

Học phần này cung cấp những kiến thức tổng quan về tài liệu lưu trữ, công tác lưu trữ và một số nghiệp vụ lưu trữ cơ bản như thu thập, bổ sung tài liệu; bảo quản an toàn tài liệu trong phòng kho lưu trữ, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác lưu trữ, tài liệu lưu trữ; quy trình thu thập, bổ sung tài liệu, bảo quản an toàn tài liệu trong phòng kho lưu trữ, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ. 

24. Quản trị văn phòng

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về văn phòng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng trong các cơ quan tổ chức; các phương pháp quản lý thông tin đảm bảo cơ sở vật chất của cơ quan; tổ chức lao động khoa học trong văn phòng hiện đại.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về văn phòng và quản trị văn phòng; phân biệt được các loại hình văn phòng; biết cách tổ chức và xây dựng văn phòng hiện đại; trình bày được các phương pháp thực hiện một số khâu nghiệp vụ văn phòng.

25. Quản lý nhà nước

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức chung về khái niệm, đặc điểm của hoạt động quản lý nhà nước; các nguyên tắc, nội dung tổ chức và hoạt động của quản lí nhà nước, quản lý hành chính nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm cơ bản về quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước; những tính chất, đặc điểm, nguyên tắc cũng như những nội dung và quy trình của quản lý hành chính nhà nước nói chung và quản lý hành chính nhà nước trong một số ngành, lĩnh vực; biết vận dụng vào thực tế công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị.

26. Tâm lý học quản lý

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản của tâm lý học quản lý: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu; đặc điểm, cấu trúc của hoạt động quản lý; những đặc điểm tâm lý cơ bản của đối tượng quản lý; giao tiếp trong hoạt động quản lý.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản của tâm lý học quản lý; các phẩm chất tâm lý, nhân cách của người quản lý và người dưới quyền; vận dụng được phương pháp tác động của người quản lý đối với người dưới quyền nhằm đạt mục tiêu.

27. Kỹ thuật đánh máy vi tính    

            Học phần này cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản để người học có khả năng đánh máy nhanh và trình bày các loại văn bản bằng tiếng Việt, tiếng Anh theo đúng quy định.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng đánh máy vi tính bằng phương pháp mười ngón tay; trình bày các loại hình văn bản theo đúng qui định hiện hành.

28. Sử dụng trang thiết bị văn phòng    

            Học phần này cung cấp các kiến thức về trang thiết bị văn phòng; kiến thức và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị trong văn phòng.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các khái niệm cơ bản về các trang thiết bị; phân loại được các trang thiết bị; biết sử dụng các trang thiết bị văn phòng thông dụng, phân tích được nguyên lí cơ bản và biết cách xử lí những sự cố. 

29. Văn bản Đảng Đoàn

Học phần này cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về văn bản của khối các cơ quan Đảng, Đoàn: Khái niệm, ý nghĩa của văn bản; phân loại hệ thống văn bản; chức năng và thẩm quyền ban hành văn bản các hình thức văn bản; thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản; phương pháp soạn thảo một số loại văn bản của các tổ chức này.

             Sau khi học xong học phần này, người học phân loại được văn bản, giải thích được chức năng và thẩm quyền ban hành các hình thức văn bản, trình bày được thể thức văn bản của Đảng, Đoàn.

30. Nguyên lý thống kê

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý thống kê; phương pháp thu thập, quản lý tài liệu, xử lý tính toán các số liệu, chỉ tiêu và trình bày số liệu thống kê.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những khái niệm cơ bản về thống kê; trình tự nghiên cứu, trình bày và tính được số liệu thống kê và các phương pháp thống kê cơ bản.

31. Thực tập Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản

            Học phần giúp người học rèn luyện các kỹ năng về phân loại văn bản và soạn thảo một số  văn bản hành chính.

            Sau khi học xong học phần này, người học phân loại được hệ thống văn bản; soạn thảo được các văn bản hành chính thông dụng theo đúng quy định.     

32. Thực tập Quản trị văn phòng

Học phần này giúp người học rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ về quản trị văn phòng đã được học vào thực tiễn công tác văn phòng. 

Sau khi học xong học phần này, người học thực hiện được một số nghiệp vụ như: Giúp lãnh đạo tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; cung cấp thông tin cho hoạt động quản lí; giúp việc trong tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyến đi công tác cho lãnh đạo.

33. Thực tập Sử dụng trang thiết bị văn phòng                  

Học phần này cung cấp cho người học kỹ năng sử dụng các trang thiết bị văn phòng như: Máy vi tính, máy in, máy chiếu, máy scan, máy hủy tài liệu, máy photocoppy, máy fax và các trang thiết bị thông dụng khác.

            Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị thông dụng trong văn phòng.

34. Thực tập Kỹ thuật đánh máy vi tính

            Học phần rèn luyện cho người học các kỹ năng về kỹ thuật đánh văn bản trên máy vi tính.

Sau khi học xong học phần này, người học sử dụng thành thạo máy tính để soạn thảo văn bản theo đúng quy định hiện hành.

35. Thực tập tốt nghiệp  

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thực tế về công tác hành chính văn phòng tại văn phòng của các cơ quan, tổ chức.

Nội dung thực tập gồm: Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của cơ quan, tổ chức. Kết thúc đợt thực tập, người học phải có một báo cáo kết quả thực tập theo quy định của cơ sở đào tạo.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]