Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên)

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

* Mã trường: DTY

* Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

* Điện thoại: 0280.3852671 -Fax: 0280.3855710

* Web: http://www.tump.edu.vn  

 

TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG:

 

Close [X]