Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn TIẾNG ANH

08/07/2021
Mã đề: 401
1. A
2. C
3. A
4. A
5. B 
6. B
7. A
8. A
9. D
10. B
11. B
12. A
13. A
14. C
15. D
16. C
17. B
18. D
19. B
20. C
21. C
22. D
23. A
24. C
25. A
26. D
27. D
28. D
29. C
30. A
31. C
32. B  
33. C 
34. D  
35. A 
36. C 
37. B 
38. B 
39. B  
40.D  
41.B 
42. D
43. B
44. B
45. D
46. D
47. B
48. D
49. C
50. A
Mã đề: 402
1. A
2. C
3. D
4. B
5. D
6. D
7. C
8. A
9. C
10. C
11. A
12. B
13. A
14. D
15. B
16. D
17. D
18. D
19. A
20. B
21. A
22. B
23. A
24. B
25. B
26. D
27. A
28. B
29. D
30. A
31. D
32. D  
33. D 
34. A  
35. A 
36. A 
37. B 
38. A 
39. B  
40. D 
41. A 
42. B 
43. B 
44. D 
45. C 
46. B 
47. B 
48. A 
49. A 
50. D
Mã đề: 403
1. B
2. C 
3. B
4. B
5. A
6. D
7. D 
8. A
9. B
10. D
11. A
12. D 
13. C 
14. D 
15. B 
16. B 
17. C
18. C 
19. B 
20. D 
21. A
22. A 
23. A 
24. B 
25. C 
26. B
27. A 
28. D 
29. A 
30. B 
31. C
32. D
33. B  
34. A   
35. C  
36. C  
37. D  
38.  C 
39. D
40. D  
41. C
42. D  
43. C  
44. B  
45. B  
46. D  
47. A 
48.  C 
49. D  
50. B  
Mã đề: 404
1. D
2. A
3. B
4. C
5. D
6. C
7. B
8. B
9. C 
10. D 
11. B
12. C 
13. C 
14. B 
15. D 
16.D 
17. A 
18. B
19. C 
20. B 
21. B
22. A
23. C 
24. C
25. B 
26. A 
27. C 
28. A 
29. C 
30. B 
31. A
32. C
33. A  
34. B
35. B  
36. B  
37. C  
38.  A 
39. A  
40. C  
41. A 
42. C 
43. A  
44. C 
45. C  
46. A  
47. B 
48.  B 
49. A  
50. A   
Mã đề: 405
1. D
2.  C
3. B
4. C 
5. B 
6. B 
7. C 
8.  D
9. B
10. C 
11. D
12. C 
13.  A
14. D 
15. C 
16. A 
17. C 
18. D 
19. B 
20. B 
21. D
22. D 
23. C 
24. A 
25. C 
26. C 
27. C 
28.  A 
29. B 
30. B 
31. D
32. A   
33. C  
34. D
35. A  
36. D  
37. A  
38. D  
39. B
40. B  
41.  A
42. B  
43. A  
44. A  
45. B  
46. D  
47. B  
48. A  
49. A  
50. D 
Mã đề: 406
1. A
2.  A
3.  C
4. D
5. B 
6. D 
7. B 
8. B 
9. C
10. B 
11. C
12. D 
13. B 
14. C 
15. D 
16. C 
17. B 
18. B 
19. B 
20. A
21. A
22. B 
23. C 
24. D 
25. D 
26. D 
27. C 
28. A 
29. A 
30. A 
31. D
32. B
33. B  
34. A   
35. A  
36. A  
37. C  
38. C  
39. D
40. A  
41. D
42. C 
43. D 
44. C  
45. D  
46. C  
47. B  
48. A  
49. C  
50. C
Mã đề: 407
1. A
2. C
3. D
4. A
5. C
6. D 
7. A 
8. B
9. A
10. C 
11. B
12. C 
13. C 
14. B 
15. A 
16. C 
17. B 
18. B 
19. C 
20. D
21. B
22. A 
23. A 
24. B 
25. D 
26. A 
27. B 
28. B 
29.  B
30.  D 
31. B
32. D  
33. D  
34.B   
35. C 
36. D 
37. A  
38. A  
39. D
40. A  
41.  B
42. D 
43. A  
44.  D 
45.  C 
46. D  
47. A  
48. A 
49.  C 
50.  C 
Mã đề: 408
1. B
2. C
3. D
4. D
5. A
6. A
7. D
8. B
9. A
10. A
11. B
12. B
13. B
14. D
15. D
16. B
17. D
18. A
19. C
20. A
21. B
22. C
23. B
24. C
25. C
26. C
27. D
28. A
29. B
30. D
31. C
32. A  
33. C 
34. A  
35. D 
36. D 
37. A 
38. A 
39. D  
40. A 
41. C 
42. C 
43. C 
44. D 
45. C 
46.  C
47.  D
48. B 
49. C 
50. B
Mã đề: 409
1. D
2. D
3. B
4. B
5. D
6. B
7. C
8. B
9. A
10. C
11. C
12. C
13. D
14. A
15. A
16. D
17. B
18. B
19. A 
20. A
21. D
22. D
23. A
24. A
25. B
26.  A
27. D
28. D
29. D
30. B
31. D
32. B  
33. B 
34. A  
35.  D
36.  B 
37. B 
38. B 
39. B  
40. A 
41. B 
42.  B
43. A 
44. A 
45. B 
46. A 
47.  D
48.  C
49.  A
50. A 
Mã đề: 410
1. D
2. D 
3. A 
4. B
5. A
6. B 
7. B
8. A
9. A
10. C 
11. D
12. D 
13. C 
14. A
15. D 
16. D 
17. B 
18. A 
19. B 
20. B 
21. C
22. B 
23. C
24. B 
25. B 
26. C 
27. D 
28. B 
29. A
30. A 
31. A
32. C
33. D  
34. C
35. C  
36. D  
37. C  
38. D  
39. B
40. A  
41. C
42. C 
43. C 
44. A  
45.  D 
46. C  
47. B  
48.  B 
49. D  
50. A 
Mã đề: 411
1. B
2. A
3. D
4. D
5. B
6. A
7. C
8. A
9. B
10. D
11. C
12. A
13. C
14. D
15. C
16. B
17. C
18. C
19. D
20. C
21. C
22. C
23. B
24. D
25. B
26. D
27. B
28. C
29. D
30. B 
31. D 
32. B
33. A 
34. B  
35. A 
36.  B
37.  A
38. B 
39. A  
40. C 
41. D 
42. B 
43. A 
44. A 
45. A 
46.  C
47. C 
48. A 
49. C 
50. D  
Mã đề: 412
1. D
2. A
3. B
4. B
5. C
6. A
7. B
8. B
9. A 
10. D
11. C
12. C
13. C
14. A
15. D
16. D
17. D
18. C
19. B
20. C
21. D
22. B
23. A
24. A
25. C
26. D
27. B
28. A
29. C
30. A
31. B
32. D  
33. D 
34. A  
35. A 
36. B 
37. D 
38. B 
39. D  
40. B 
41. B 
42. C 
43. C 
44. B 
45. C 
46. A 
47. C 
48. A 
49. A 
50. D  
Mã đề: 413
1. D
2. B 
3. A 
4. D 
5. A 
6. D 
7. B 
8.  D
9. D 
10. B 
11. B
12. A 
13. B 
14. D 
15. D 
16.A 
17. D 
18. C 
19. A 
20. A 
21. C
22. D 
23. D 
24. A 
25. D 
26. A 
27. A 
28. C 
29. C 
30. C 
31. D 
32. C
33. D  
34. C
35. C  
36. C  
37. A  
38. C  
39. C
40. A  
41.  A
42. A  
43. C  
44. C  
45. A  
46. A  
47. D  
48.  C 
49. A  
50. C  
Mã đề: 414
1. B
2. D
3. A
4. C
5. B
6. C
7. A
8. B
9. B
10. B
11. D
12. C
13. C
14. C
15. B
16. D
17. B
18. A
19. B
20. C
21. D
22. A
23. C
24. D
25. D
26. D
27. B
28. C
29. D
30 .C 
31. B 
32. D  
33. B 
34. B  
35. C 
36.  B
37. C 
38. C 
39. D  
40. D 
41. C 
42. D 
43. B 
44. B 
45. D 
46.  D
47.  D
48. A