Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN

08/07/2021
 
 
Mã đề: 301
81. A
82. A
83. C
84. C
85. B
86. B
87. C
88. B
89. D
90. C
91. B
92. D
93. C
94. A
95. D
96. A
97. A
98. B
99. D
100. A
101. C
102. D
103. A
104. D
105. B
106. C
107. C
108. B
109. A
110. B
111. D
112. C
113. A
114. A
115. B
116. A
117. C
118. D
119. B
120. D
Mã đề: 302
81. D
82. C
83. D
84. B
85. B
86. C
87. C
88. A
89. D
90. B
91. C
92. A
93. A
94. C
95. B
96. C
97. B
98. C
99. D
100. A
101. D
102. B
103. C
104. D
105. B
106. A
107. B
108. B
109. D
110. C
111. C
112. A
113. D
114. A
115. C
116. A
117. D
118. A
119. A
120. C
Mã đề: 303
81. D
82. C
83. B
84. D
85. B
86. C
87. A
88. A
89. A
90. C
91. D
92. B
93. B
94. A
95. C
96. D
97. A
98. C
99. A
100. D
101. D
102. A
103. B
104. C
105. B
106. A
107. A
108. B
109. C
110. B
111. D
112. D
113. B
114. C
115. B
116. D
117. D
118. D
119. C
120. A
Mã đề: 304
81. D
82. C
83. D
84. C
85. D
86. C
87. D
88. C
89. A
90. A
91. D
92. D
93. B
94. D
95. C
96. C
97. B
98. A
99. A
100. B
101. C
102. B
103. D
104. B
105.B
106. B
107. C
108. D
109. C
110. B
111. D
112. B
113. C
114. A
115. D
116. B
117. D
118. C
119. B
120. C
 Mã đề: 305
81. D
82. B
83. C
84. A
85. A
86. C
87. D
88. C
89. B
90. C
91. A
92. A
93. B
94. B
95. C
96. C
97. D
98. A
99. D
100. D
101. A
102. C
103. A
104. A
105. D
106. D
107. D
108. C
109. A
110. A
111. D
112. A
113. C
114. A
115. C
116. C
117. D
118. D
119. A
120. A
 Mã đề: 306
81. D
82. A
83. C
84. A
85. D
86. C
87. D
88. D
89. C
90. B
91. A
92. A 
93. B
94. B
95. B
96. D
97. C
98. C
99. D
100. C
101. D
102. D
103. A
104. A
105. B
106. C
107. A
108. B
109. B
110. D
111. A
112. D
113. B
114. A
115. A
116. C
117. B
118. C
119. B
120. A
Mã đề: 307
81. D
82. B
83. D
84. A
85. A
86. A
87. B
88. B
89. C
90. B
91. D
92. A
93. D
94. C
95. D
96. B
97. A
98. D
99. D
100. C
101. D
102. B
103. C
104. D
105. C
106. D
107. D
108. D
109. C
110. C
111. B
112. B
113. D
114. B
115. B
116. B
117. C
118. C
119. D
120. A
Mã đề: 308
81. B
82. D
83. D
84. B
85. A
86. D
87. A
88. C
89. B
90. C
91. C
92. B
93. B
94. A
95. D
96. B
97. C
98. D
99. A
100. A
101. C
102. D
103. D
104. A
105. B
106. B
107. B
108. D
109. B
110. D
111. A
112. B
113. C
114. B
115. C
116. D
117. A
118. B
119. A
120. C
Mã đề: 309
81. B
82. C
83. D
84. C
85. B
86. A
87. B
88. A
89. C
90. B
91. D
92. A
93. A
94. D
95. B
96. A
97. A
98. B
99. D
100. C
101. B
102. B
103. D
104. D
105. A
106. A
107. D
108. D
109. C
110. C
111. C
112. D
113. C
114. A
115. C
116. A
117. D
118. D
119. C
120. C
Mã đề: 310
81. B
82. B
83. A
84. B
85. C
86. D
87. B
88. A
89. D
90. C
91. D
92. D
93. A
94. D
95. C
96. C
97. A
98. A
99. A
100. C
101. C
102. C
103. A
104. B
105. A
106. C
107. A
108. C
109. C
110. A
111. C
112. C
113. C
114. D
115. A
116. C
117. C
118. A
119. D
120. D
Mã đề: 311
81. C
82. C
83. B
84. C
85. B
86. C
87. C
88. A
89. A
90. D
91. B
92. D
93. B
94. B
95. A
96. B
97. C
98. C
99. D
100. C
101. A
102. D
103. D
104. A
105. C
106. B
107. C
108. A
109. C
110. C
111. D
112. D
113. C
114. A
115. C
116. A
117. D
118. D
119. D
120. C
Mã đề: 312
81. D
82. A
83. D
84. D
85. B
86. B
87. C
88. B
89. B
90. A
91. C
92. A
93. A
94. D
95. D
96. C
97. B
98. D
99. C
100. D
101. D
102. C
103. A
104. D
105. D
106. C
107. C
108. B
109. B
110. C
111. B
112. A
113. C
114. B
115. C
116. B
117. A
118. C
119. B
120. B
Mã đề: 313
81. B
82. B
83. D
84. D
85. B
86. C
87. D
88. D
89. A
90. C
91. C
92. A
93. C
94. C
95. A
96. C
97. B
98. D
99. C
100. A
101. A
102. C
103. D
104. B
105. D
106. A
107. B
108. C
109. A
110. D
111. A
112. D
113. B
114. A
115. B
116. B
117. A
118. C
119. C
120. D
Mã đề: 314
81. B
82. D
83. B
84. C
85. A
86. C
87. C
88. A
89. D
90. B
91. A
92. B
93. C
94. A
95. D
96. B
97. B
98. D
99. D
100. A
101. B
102. B
103. A
104. A
105. D
106. D
107. D
108. B
109. B
110. A
111. B
112. B
113. D
114. A
115. D
116. A
117. A
118. B
119. D
120. D
Mã đề: 315
81. B
82. D
83. C
84. A
85. A
86. B
87. A
88. A
89. C
90. B
91. D
92. B
93. B
94. C
95. D
96. B
97. C
98. C
99. D
100. D
101. C
102. B
103. A
104. D
105. C
106. D
107. B
108. B
109. C
110. D
111. C
112. D
113. B
114. C
115. A
116. C
117. B
118. C
119. A
120. A
Mã đề: 316
1. A
82. D
83. C
84. C
85. D
86. D
87. A
88. A
89. D
90. B
91. A
92. B
93. A
94. B
95. D 
96. A
97. B
98. B
99. D
100. A
101. D
102. B
103. C
104. B
105. C
106. C
107. C
108. B
109. A
110. B
111. C
112. A
113. B
114. A
115. A
116. C
117. D
118. B
119. C
120. C
Mã đề: 317
81. C
82. D
83. B
84. B
85. C
86. A
87. B
88. A
89. B
90. B
91. C
92. C
93. A
94. D
95. D
96. A
97. B
98. A
99. B
100. D
101. C
102. A
103. A
104. C
105. A
106. C
107. C
108. B
109. A
110. B
111. B
112. C
113. A
114. B
115. A
116. C
117. A
118. B
119. C
120. C
Mã đề: 318
81. A
82. D
83. B
84. C
85. B
86. A
87. D
88. C
89. D
90. C
91. B
92. B
93. A
94. B
95. A
96. A
97. C
98. C
99. C
100. A
101. D
102. D
103. A
104. B
105. B
106. C
107. B
108. C
109. B
110. C
111. C
112. D
113. D
114. B
115. A
116. D
117. A
118. B
119. D
120. B
Mã đề: 319
81. D
82. D
83. C
84. B
85. A
86. D
87. C
88. A
89. B
90. B
91. B
92. D
93. C
94. A 
95. D
96. B
97. C
98. A
99. A 
100. A
101. D
102. B
103. C
104. B
105. D
106. C
107. A
108. B
109. A
110. C
111. C
112. A
113. D
114. C
115. C
116. D
117. A
118. C
119. C
120. D
Mã đề: 320
81. D
82. D 
83. A 
84. C 
85. B 
86. A 
87. A 
88. C 
89. D 
90. A 
91. C 
92. D 
93. A 
94. B  
95. A 
96. C 
97. B 
98. C 
99. D 
100. D
101. B 
102. D
103. B 
104. A 
105. A 
106. D
107. D
108. D
109. C
110. A 
111. B
112. B
113. C
114. A
115. B
116. A
117. C
118. B
119. C
120. D
Mã đề: 321
81. C
82. B
83. D
84. B
85. B
86. A
87. A
88. B
89. B
90. C
91. C
92. D
93. A
94. C
95. A
96. D
97. A
98. D
99. D
100. A
101. D
102. D
103. B
104. A
105. B
106. A
107. B
108. A
109. D
110. B
111. A
112. D
113. D
114. B
115. D
116. B
117. D
118. D
119. A
120. B
Mã đề: 322 
81. D
82. C
83. D
84. C
85. A
86. B
87. B
88. C
89. D
90. B
91. A
92. B
93. C
94. B
95. D
96. C
97. D
98. A
99. C
100. A
101. B
102. D
103. C
104. D
105. B
106. B
107. A
108. C
109. D
110. A
111. D
112. D
113. B
114. B
115. A
116. D
117. A
118. C
119. B
120. B
Mã đề: 323
81. C
82. B
83. C
84. A
85. A
86. B
87. D
88. B
89. C
90. C
91. B
92. B
93. A
94. B
95. C
96. B
97. C
98. A
99. B
100. C
101. A
102. C
103. D
104. B
105. A
106. A
107. D
108. D
109. B
110. C
111. D
112. A
113. C
114. B
115. D
116. D
117. B
118. A
119. A
120. D
Mã đề: 324
81. A
82. A
83. B
84. B
85. A
86. D
87. B
88. B
89. A
90. A
91. B
92. D
93. B
94. C
95. C
96. D
97. D
98. A
99. C
100. A
101. A
102. B
103. B
104. C
105. C
106. B
107. B
108. C
109. C
110. A
111. C
112. D
113. C
114. B
115. A
116. C
117. C
118. B
119. A
120. A
Nguồn: Tuyensinh247.com
 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]