Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn ĐỊA LÝ

08/07/2021
 
Mã đề: 301 
41. A
42.  C
43. D
44. C
45. D 
46. D
47. B
48. A
49. B
50. C
51. D
52. B
53. B 
54. C 
55. C 
56. B
57. B
58. C
59. B 
60. A
61. B 
62. A
63. A
64. A 
65. C
66. A 
67. B 
68. B
69. C
70. C
71. A
72. B
73. A
74. C 
75. A
76. A
77. A 
78. C
79. B
80. C
Mã đề: 302
41. C  
42. D 
43. C
44.  D
45.A 
46. C
47.A 
48.B 
49. D
50. D
51.B
52. C
53. C 
54. C
55. B
56. B
57. C
58. A
59. B
60. A
61. B
62. B
63.A
64.C 
65. B
66.B
67.A 
68. C
69. C
70. A
71. C
72. A
73. A
74. B 
75. C
76. A
77. C
78. B
79. A
80. B
Mã đề:  303
41.D  
42.C  
43.A 
44. B 
45. C
46. B
47. A
48. C 
49. C
50. C
51. A
52. C
53. D
54. B
55. C 
56. B
57. D
58. A
59. D 
60. A 
61. D
62. C
63. A
64. C 
65. A
66. A
67. C
68. D
69. C 
70. C
71. A
72. C
73. D
74. D 
75. D
76. C
77. A
78. D 
79. D
80. A
Mã đề: 304
41. D 
42. A  
43. A 
44. B  
45. B 
46. D 
47. A 
48. A 
49. C 
50. B 
51. A
52. C 
53. A 
54. D 
55. D 
56. A 
57. B 
58. B 
59. D 
60. B 
61. C 
62. D 
63. D 
64. A 
65. A 
66. C 
67. D 
68. B 
69. D 
70. D 
71. A 
72. B 
73. B 
74. B 
75. D 
76. A 
77. A 
78. A 
79. B 
80. D 
Mã đề: 305
41. C 
42. D 
43. D
44. A 
45. A
46. C
47.C 
48. B
49.A 
50. D
51. D
52. B
53. A 
54. A
55. D
56. A
57. B
58. C
59. C
60. D
61. D
62. A
63. A
64. D
65. B 
66. B
67. D 
68. A
69. C
70. A
71. C
72. C
73. B
74. B 
75. A 
76. A 
77. C 
78. D
79. B
80. C 
Mã đề: 306
41. B  
42. B 
43. B
44. A 
45. B
46. C 
47. C 
48. D
49. B
50. D
51. C
52. C
53. C
54. C
55. B
56. A
57. B
58. D
59. A
60. B 
61. C
62. B 
63. A
64. D
65. B
66. B
67. D
68. D
69. B
70. C
71. B
72. C
73. B 
74. D 
75. D 
76. D
77. C
78. C 
79. D 
80. D
Mã đề: 307 
41. B
42. B
43. C
44. A
45. D
46. A
47. C
48. A
49. A
50. B
51. B
52. D
53. D
54. B
55. A
56. D
57. C
58. D
59. B
60. A
61. A
62. A
63. C
64. C
65. A
66. B
67. C
68. D
69. C
70. D
71. C
72. D
73. C
74. D
75. D
76. C
77. C
78. A
79. B
80. A
Mã đề: 308 
41. C 
42.B  
43. A
44. C 
45. C
46. A
47. C
48. A
49. C
50. C
51. A
52. A
53. B
54. A
55. D
56. A
57. A 
58. B
59. D
60. C
61. D
62. B
63.B 
64.B 
65.D
66. D
67. C
68.D 
69. D
70. C
71. D
72. B 
73. B
74. D
75.D 
76.B 
77. B
78. C
79.B 
80. B
Mã đề: 309
41. C 
42. B
43. A
44. B  
45. A
46. D 
47. C 
48. D
49. C
50. C
51. D
52. A
53. C
54. D
55. B
56. D
57. B
58. B
59. A
60. A
61. D
62. A 
63. B 
64. D
65. A
66. C
67. A
68. C
69. C
70. B
71. B
72. B
73. A  
74. C 
75. C
76. D
77. D
78. A
79. B
80. D 
Mã đề: 310
41. B 
42. C  
43. C
44. A 
45. A
46. D 
47. D
48. B
49. B 
50. B
51. A
52. C
53. D 
54. D
55. C
56. C
57. C
58.A 
59. D
60. A
61. A
62. C
63. D 
64. D 
65. A
66. A 
67. A
68. D
69. C
70. C
71. A
72. D 
73. A
74. D 
75. C
76. A
77. A
78. A 
79. B 
80. A 
Mã đề: 311
41. A 
42.B  
43.C 
44.A  
45.A 
46. C
47.C 
48. D
49.B 
50. B
51.D
52. B
53.A 
54. B
55.D 
56.C 
57. B
58. B
59.B 
60. A
61.C 
62.C 
63.B 
64.A
65.B 
66.D 
67.A 
68. B
69.D 
70. D
71. A
72. C
73.D 
74.C 
75.A 
76.D 
77.D 
78. A
79. D
80. C
Mã đề: 312
41.A  
42. D 
43. B
44.  C
45. C
46. D
47. C
48. D
49. B
50. B
51.C
52. D
53. B
54. C
55. C
56. B
57. C
58. C
59. D
60. C
61. D
62. D 
63. A
64. B
65. A
66. A
67. A
68. B
69. D
70. A
71. D
72. B
73. B
74. D
75. B
76. A
77. C
78. B
79. D
80. A
Mã đề: 313
41. A  
42. C  
43. C 
44. B
45. A 
46. C 
47. D 
48. D 
49. D 
50. A 
51. A
52. C 
53. C 
54. A 
55. D 
56. C 
57. B 
58. D 
59. B 
60. D 
61. C 
62. B 
63. D 
64. D 
65. A 
66. B 
67. B 
68. C 
69. B 
70. D 
71. C 
72. A 
73. B 
74. A 
75. B 
76. D 
77. B 
78. A 
79. D 
80. C 
Mã đề: 314 
41. D 
42. B 
43.D 
44. D 
45.B 
46. D
47. C
48. D
49. C 
50. C 
51. A
52. D
53. B 
54. D 
55. C 
56. A
57. A
58. D
59. B
60. A
61. B
62. A
63. C
64. C 
65. D
66. A
67. C
68. A
69. C
70. B
71. D 
72. D
73. B
74. A 
75. B
76. C
77. A
78. B 
79. A 
80. C
Mã đề: 315 
41. C
42.C  
43. C
44. B  
45. C
46. B 
47. C
48. C 
49. D
50. A
51. B
52. A 
53. C
54. B
55. C
56. A 
57. B 
58. D 
59. A
60. D
61. D
62. C
63. B
64. A 
65. A
66. B
67. A 
68. A 
69. D
70. B
71. D
72. B
73. C
74. D
75. A
76. A 
77. A
78. A
79. B
80. D
Mã đề: 316
41. A
42. B
43.C
44. D
45. C
46. D
47. B
48. A
49. B
50. B
51. A
52. D
53. A
54. B
55. C
56. D
57. C
58. C
59. D
60. A
61. D
62. D
63. D
64. C
65. D
66. A
67. 
68. C
69. A
70. B
71. D
72. C
73. C
74. B
75. C
76. B
77. A
78. D
79. C
80. C
Mã đề: 317
41. D 
42. B 
43. D
44. D 
45. B
46. D
47. B
48. D
49.C 
50. B
51. A
52. A
53. A
54. D
55. C
56. B
57. A
58. B 
59. A
60. D 
61. D
62. D
63. A
64. A
65. D 
66. B 
67. B
68. D
69. C
70. D
71. C
72. D
73. A
74. A
75. C
76. A 
77. A 
78. D 
79. D 
80. B 
Mã đề: 318
41. C 
42. C  
43. C  
44. D  
45. B 
46. D 
47. A 
48. D 
49. B 
50. A 
51. A
52. B 
53. D
54. C 
55. D 
56. C 
57. D 
58. C 
59. B 
60. B 
61. D 
62. D 
63. A 
64. D 
65. C 
66. A 
67. A 
68. B 
69. B 
70. D 
71. C 
72. C 
73. A 
74. C
75. A 
76. B 
77. D 
78. B 
79. A 
80. A 
Mã đề: 319 
41. B
42. C  
43. D
44. A 
45. A
46. A
47. D 
48. B
49. A 
50. D
51. C
52. A 
53. C
54. D 
55. A
56. D
57. C 
58. B
59. C
60. B
61. C 
62. C 
63. A
64. A
65. D
66. A
67. B
68. D 
69. B
70. A 
71. C
72. C 
73. D
74. B
75. B
76. B
77. A
78. D 
79. C
80. D
Mã đề: 320 
41. B  
42. A  
43. D
44. A
45. A 
46. A
47. D
48. C
49. D
50. B
51. B
52. C
53. D
54. C
55. B
56. B
57. D
58. D
59. B
60. C
61. A
62. C
63. D
64. D
65. A
66. A
67. B
68. D
69. D
70. A
71. A
72. C
73. C
74. C
75. C
76. A
77. C
78. C
79. A
80. C
Mã đề: 321
41. D 
42.B  
43.D 
44. A 
45. C
46. B
47.B 
48. C
49. C
50. D
51. B
52. A
53. C
54. A
55. D
56. D
57.C 
58. D
59. B
60. C
61. C
62. A
63. D
64. D
65. B
66. B
67. D
68. B
69. D
70. B
71. C
72. C 
73. B 
74. D 
75. C 
76. D 
77. B 
78. B
79. D
80.C 
Mã đề: 322
41. C 
42. D  
43. D
44.B  
45.B 
46. D
47. C
48. D
49. B
50. B
51.A
52. B
53. C
54. A
55.B 
56. A
57. A
58. C
59. A
60. D
61.A 
62. D
63. A
64. B
65. C
66. C 
67. B 
68.C 
69.C 
70. D
71. B
72. B 
73. D
74. A
75. D
76. A
77. A
78. D
79. C
80. C
Mã đề: 323
41. B 
42. C  
43. D
44. B 
45. C
46. A
47. C
48. A
49. A 
50. A 
51. A
52. D 
53. C
54. D 
55. A
56. A 
57. B
58. C
59. B
60. B 
61. D
62. D
63. C
64. C
65. A
66. C
67. D
68. B
69. C
70. A
71. A
72. B 
73. B 
74. D
75. C
76. A
77. B
78. C 
79. C
80. D
Mã đề: 324
41. D 
42. C 
43.D 
44. A 
45. B
46. A
47. A
48. B
49. C
50. C
51.D
52.C 
53. A
54.B 
55. B
56. C
57. D
58. A
59. A
60. B
61. D
62.D
63. D
64. A
65. C
66. D
67. B
68. D
69. D
70. C 
71. A
72.A 
73.C 
74.C 
75.A 
76. D
77. C
78.C 
79. B
80. B
Nguồn: Tuyensinh247.com

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]