Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn VẬT LÝ

08/08/2021

Mã đề: 201
1. D
2. A
3. C
4. B
5. C
6. D
7. B
8. B
9. B
10. C
11. C
12. C
13. D
14. D
15. B
16. B
17. A
18.C 
19. A
20. C
21. B
22. D
23. C
24. A
25. A
26. A
27. B
28. A
29. D
30. D
31. A
32. D
33.D  
34. A  
35. B 
36. A 
37.  A
38. C
39. C 
40. C
Mã đề: 202
1. D
2. C
3. A
4. B
5. B
6. C
7. B
8. C
9. C
10. B
11. A
12. B
13. B
14. C
15. C 
16. D
17. D
18. A
19. D
20. D
21. B
22. C
23. D
24. C
25. A
26. B
27. A
28. D
29. A
30. A
31. D
32. B  
33. A 
34.  D 
35. D 
36. A 
37.  C
38. D 
39. A  
40. B 
Mã đề: 203
1. B
2. B
3. C
4. A
5. C
6. A
7. D
8. A
9. D
10. D
11. A
12. B
13. B
14. C
15. C
16. C
17. B
18. C
19. A
20. C
21. D
22. D
23. A
24. D
25. B
26. A
27. A
28. B
29. A
30. B
31. C
32. D  
33. D 
34. D  
35. B 
36. C 
37. D 
38. B 
39. D  
40. C
Mã đề: 204
1. A
2. A
3. D
4. D
5. C
6. C
7. A
8. D
9. A
10. D
11. C
12. B
13. C
14. C
15. C
16. B
17. C
18. B
19. B
20. A
21. C
22. A
23. A
24. C
25. A
26. D
27. A
28. B
29. C
30. B
31. B
32. D  
33. B 
34. C  
35. D 
36. D 
37. A 
38. B 
39. D 
40. D
Mã đề: 205
1. B
2. A
3. B
4. C
5.C 
6. C
7. B
8. B
9.C 
10. D
11. A
12. A
13. B
14. D
15. A
16. D
17. C
18.C 
19.D 
20.B 
21. D
22. A
23. C
24. C
25. D
26. A
27. A
28. D
29. D
30. C
31. A
32. D  
33. B 
34. C  
35. B 
36. A 
37. C 
38. B 
39.  D 
40. D 
Mã đề: 206
1. C
2. D
3. D
4. C
5. A
6. C
7.B 
8. D
9.A 
10.C 
11. A
12. B
13. B
14. C
15. C
16. D
17. D
18. B
19. A
20.D 
21. D
22. B
23. D
24. A
25. D
26. A
27. B
28. A
29. B
30.C 
31. C
32.  B 
33.  A
34.   C
35.  A
36.B  
37.C  
38.  A
39. D  
40.B  
Mã đề: 207
1. B
2.D 
3. D
4. D
5. A
6. A
7. A
8. D
9. A
10. D
11. C
12. B
13. C
14. A
15. B
16. C
17. D
18.C 
19. B
20. D
21. A
22. A
23. D
24. B
25. B
26. C
27. A
28. C
29. C
30. B
31. B
32. A  
33.  C
34. A
35. C 
36.  A
37. C 
38. A
39. B  
40. C
Mã đề: 208
1. D
2. A
3. D
4. C
5. A
6. D
7. B
8. A
9. C
10. C
11. C
12.B 
13. D
14. C
15. C
16.B 
17. B
18. D
19.B 
20. D
21. C
22. B
23. A
24. B
25. D
26. D
27. B
28. A
29. D
30.A 
31. D
32.  C 
33.  D
34.  A
35.  D
36.  B
37.C  
38.  C
39. A  
40. A
Mã đề: 209
1.A 
2. D
3. B
4. C
5. B
6. A
7.A 
8. D
9. C
10. D
11. B
12. D
13. D
14.D 
15. C
16. B
17. A
18. B
19. C
20. B
21. D
22. D
23. A
24. B
25. B
26. D
27. D
28. D
29. A
30. A
31. B
32.A   
33. D 
34. D  
35. B
36. A 
37. D 
38. A 
39.C   
40. B 
Mã đề: 210
1. A
2. C
3. A
4. C
5. D
6. D
7. B
8. D
9. B
10. A
11. D
12. B
13. D
14. A
15. D
16. D
17. B
18. C
19. D
20. C
21. A
22. B
23. C
24. B
25. C
26. B
27. C
28. D
29. C
30. A
31. A
32. C  
33. D 
34. B 
35. D 
36. C 
37. C 
38. B
39. C 
40. A 
Mã đề: 211
1. B
2. C
3. C
4. D
5. C
6. A
7. A
8. D
9. C
10. C
11. B
12. C
13. C
14. D
15. A
16. B
17. D
18. C 
19. B
20. D
21. B
22. C
23. A
24. D
25. C
26. A
27. D
28. D
29. B
30. D
31. D
32. A  
33. A 
34. D  
35. B 
36. B 
37. D 
38. B 
39. B  
40. A 
Mã đề: 212
1. D
2. B
3. B
4. D
5. D
6. B
7. A
8. A
9. D
10. D
11. A
12. C
13. A
14. C
15. D
16. A
17. D
18. C
19. C
20. B
21. B
22. D
23. A
24. A
25. C
26. A
27. C
28. B
29. A
30. A
31. D
32. C 
33. B
34. B  
35. B 
36. C 
37. D 
38. C 
39. A  
40. B 
Mã đề: 213
1. C
2. A
3. B
4. D
5. A
6. B
7. B
8. A
9. A
10. B
11. D
12. C
13.D 
14.A 
15. D
16. A
17. C
18. A
19. D
20. A
21. C
22. B
23. C
24. A
25. D
26. B
27. B
28. B
29. C
30. D
31. C
32. D
33.D  
34. B  
35. B 
36. A 
37. C 
38. C
39. D 
40. A
Mã đề: 214
1. C
2. C
3. A
4. D
5. C
6. B
7. C
8. B
9. C
10. D
11. B
12. C
13. A
14. C
15. C
16. D
17. B
18. A
19.B 
20. A
21. B
22. C
23. D
24. C
25. B
26. A
27. A
28. A
29. B
30. C
31. B
32. C  
33. A 
34. C  
35. B 
36. A 
37. C 
38. B 
39. A  
40. A 
Mã đề: 215
1. B
2. D
3. D
4. C
5. B
6. C
7. D
8. A
9. B
10.C 
11. C
12. C
13. B
14. A
15. C
16. A
17. A
18. C
19. D
20. D
21. A
22. A
23. B
24. B
25. B
26. C
27. C
28. D
29. B
30. C
31. B
32. B  
33. A 
34. B  
35. D 
36. D 
37. B 
38. A 
39. D  
40. D
Mã đề: 216
1. D
2. C
3. B
4.B 
5. C
6. C
7. A
8. A
9. A
10. C
11. B
12.D 
13. B
14. D
15. B
16. B
17.B 
18. A
19. A
20. D
21. D
22. A
23. D
24. D
25. B
26. D
27. B
28. A
29. A
30. A
31. B
32. A  
33. C
34. D  
35. B
36. B
37. D 
38. A  
39. D  
40. D 
Mã đề: 217
1. D
2. C
3. A
4. A
5. B
6. D
7. A
8. A
9. A
10. B
11. C
12. C
13. B
14. D
15.D 
16. D
17. A
18. B
19. D
20. A
21. A
22. B
23. B
24. B
25.C 
26. A
27. C
28.D 
29. D
30. B
31. D
32. C 
33. B 
34. B 
35. A
36. D  
37. C
38.  B
39. D  
40. B
Mã đề: 218
1. C
2. A
3. C
4. A
5. D
6. B
7. D 
8. D
9. A
10. A
11. B
12. D
13. D
14. C
15. B
16. C
17. C
18. A
19. B
20. D
21. C
22. C
23. C
24. B
25. B
26. D
27. D
28. D
29. A
30. A
31. B
32. A  
33. B 
34. B  
35. A 
36. A 
37.  C
38. B 
39. A  
40. C 
Mã đề: 219
1. A
2. D
3. B
4. A
5. A
6. D
7. D
8. A
9. A
10. C
11. B
12. B
13. C
14. A
15. A
16. A
17. B
18. D
19. C
20. A
21. C 
22. C
23. C
24. A
25. A
26. D
27. D
28. C
29. D
30. A
31. D
32. D  
33. C 
34. A  
35. D 
36. D 
37. D 
38. C 
39. C  
40. A 
Mã đề: 220
1. D
2. B
3. D
4. C
5. B
6. D
7. B
8. B
9. D
10. C
11. D
12. A
13. D
14. A
15. C
16. D
17. C
18. C
19. A
20. D
21. A
22. C
23.C 
24. A
25. D
26. D
27. C
28. A
29. A
30. C
31. C
32. A  
33. D 
34. A  
35. A 
36. A 
37.  C
38. D 
39. D  
40. A
Mã đề: 221
1. B
2. A
3. C
4. C
5. D
6. C
7. D
8. D
9. D
10. C
11. A
12. A
13. A
14. D
15. C
16. B
17. C
18. D
19. C
20. C
21. B
22. C
23. B
24. D
25. B
26. B
27. B
28. C
29. D
30. C
31. B
32. C  
33. B 
34. B  
35. D 
36. D 
37. D 
38. C 
39. B  
40. B 
Mã đề: 222
1. B
2. A
3. B
4. B
5. A
6. C
7. C
8. A
9. D
10. B
11. C
12. D
13. D
14. D
15. A
16. D
17. C
18. C
19. C
20. A
21. D
22. A
23. B
24.C 
25. A
26. B
27. B
28. C
29. C
30. B
31. A
32. A  
33. C 
34. D  
35. D 
36. D 
37. C 
38. D 
39. A  
40. A
Mã đề: 223
1. B
2. A
3. A
4. D
5. C
6. B
7. A
8. B
9. A
10. D
11. D
12. D
13. B
14. B
15. B
16. C
17. C
18. D
19. C 
20. B
21. D
22. C
23. D
24. D
25. C
26. D
27. D
28. B
29. C
30. B
31. B
32. C  
33. C 
34. B  
35. C 
36. D 
37. C 
38. B 
39. B  
40. D
Mã đề: 224
1. A
2. D
3. B
4. B
5. C
6. B
7. A
8. D
9. A
10. A
11. B
12. A
13. C 
14. C
15. A
16. B
17. C
18. B
19. D
20. A
21. D
22. B
23. A
24. A
25. C
26. B
27. B
28. A
29. C
30. C
31. C
32. A  
33.  C
34. C  
35. A 
36. B 
37. B 
38. A 
39. C  
40. C 
Nguồn: Tuyensinh247.com

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]