Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn LỊCH SỬ

08/07/2021
 
Mã đề: 301
1. D
2. A
3. A
4. B
5. A
6. B
7. B
8. D
9. B
10. D
11. C
12. C
13. A
14. D
15. A
16. B
17. C
18. D
19. C
20. B
21. C
22. A
23. D
24. B
25. D
26. A
27. D
28. C
29. B
30. D
31. C
32. D 
33. A
34. C 
35. B
36. A
37. D
38. B
39. C 
40. A
Mã đề: 302
1. D
2. A
3. B
4. D
5. A
6. D
7. A
8. C
9. C
10. B
11. A
12. B
13. B
14. C
15. D
16. A
17. C
18. A
19. C
20. B
21. A
22. D
23. B
24. A
25. D
26. D
27. B
28. A
29. A
30. D
31. C
32. C 
33. B
34. D 
35. D
36.  C
37. D
38. B
39. D 
40. C
Mã đề: 303
1. B
2. C
3. C
4. C
5. A
6. D
7. B
8.C 
9. A
10. B
11. C
12. C
13. D
14. A
15. B
16. B
17. D
18. B 
19. D
20. C
21. A
22. B
23. B
24. D
25. C
26. A
27. A
28. D
29. B
30. B
31. C
32. C 
33. D
34. D 
35. A
36. B
37. D
38. A
39. B 
40. D
Mã đề: 304
1. D
2. C 
3. C 
4. B 
5. A 
6. B 
7. A 
8. A 
9. A 
10. B 
11. C 
12. A
13. D 
14.C 
15. D
16. C 
17. A 
18. C 
19. D
20. D
21. B 
22. D 
23. C 
24. A
25. A 
26. A 
27. C
28. D
29. B
30. B
31. C
32. C 
33. A 
34. A  
35. B 
36. A 
37. C 
38. B 
39. D
40. B
Mã đề: 305
1. B
2. B
3. D
4. B
5. A
6. C
7. B
8.D 
9. A
10. C
11. B
12. C
13. C
14. D
15. C
16. A
17. B
18.C 
19. D
20. A
21. B
22. D
23. C
24. D
25. C
26. B
27. D
28. D
29. D
30. C
31. D
32. B 
33. D
34. D 
35. C
36. B
37. C
38. D
39.  B 
40. D
Mã đề: 306
1. D
2. A
3. D
4. A
5. D
6. A
7. B
8. B
9. B
10. C
11. A
12. A
13. C
14. D
15. D
16. B
17. A
18. C
19. D
20. B
21. D
22. A
23. D
24. D
25. A
26. B
27. C
28. C
29. A
30. D
31. D
32. B 
33. B
34. C 
35. C
36. C
37.  B
38. A
39. C 
40. C
Mã đề: 307
1. C
2. A
3.A 
4. C
5. D
6.B 
7. A
8. C
9. C
10. D
11.D 
12. B
13.B 
14. C
15. A
16.A 
17. C
18. D
19. A
20. A
21. B
22. D
23. A
24. B
25. B
26. D
27. A
28. C
29. D
30. D
31. A
32. B 
33. B
34. A 
35. B
36. C
37. B
38. D
39. C 
40. B
Mã đề: 308
1. D
2. C
3. A
4. C
5. A
6.B 
7. A
8.A 
9. C
10. D
11. C
12. B
13. B
14. A
15. A
16.B 
17. A
18.A 
19. B
20. D
21. A
22. B
23. D
24. B
25. D
26. D
27. D
28. B
29. B
30. A
31. A
32. D 
33. D
34. D 
35. B
36. D
37. B
38. D
39. D 
40. A
Mã đề: 309
1. C
2. A
3. C
4. D
5. D
6. C
7. C
8. C
9. D
10.A 
11. B
12. B
13. C
14. A
15. A
16. C
17. D
18. B
19. B
20. C
21. C
22. D
23. D
24. B
25. A
26. A
27. D
28. D
29. A
30. A
31. B
32. B 
33. D
34. D 
35. A
36. C
37. C
38. B
39. B 
40. D
Mã đề: 310
1. D
2. A
3. B
4. B
5. C
6. A
7. A
8. D
9. C
10. D
11. C
12. A
13. D
14. B
15. B
16. D
17. B
18. B
19. B
20. C
21. D
22. B
23. C
24. B
25. D
26. D
27. B
28. D
29. D
30. B
31. C
32. C 
33. C
34. B 
35. C
36. B
37. D
38. C
39. C 
40. B
Mã đề: 311
1. B
2. D
3. C
4. D
5. D
6.C 
7. D
8. A
9. C
10. A
11. D
12. A
13. B
14. A
15. D
16.A 
17. D
18. B
19. B
20. C
21. A
22. C
23. D
24. C
25. A
26. B
27. A
28. B
29. C
30. D
31. C
32. A 
33. B
34. B 
35. A
36. B
37. A
38. B
39. C 
40. C
Mã đề: 312
1. C
2. D
3. B
4. C
5. C
6. C
7. D
8. B
9. D
10. C
11. D
12. A
13. A
14. D
15. B
16. D
17. A
18. B
19. D
20. A
21. A
22. B
23. B
24. A
25. C
26. D
27. B
28. C
29. D
30. A
31. A
32. C 
33. B
34. A 
35. A
36. C
37. A
38. C
39. B 
40. B
Mã đề: 313
1. B
2. D
3. B
4. A
5. A
6. C
7. A
8. C
9. B
10. C
11. D
12. D
13. D
14. C
15. C
16. A
17. C
18. D
19. D
20. C
21. D
22. A
23. C
24. D
25. B
26. A
27. D
28. B
29. B
30. B
31. D
32. A 
33. B
34. B 
35. B
36. C
37. A
38. C
39. A 
40. B
Mã đề: 314
1. D
2. A
3. D
4. C
5. B
6. A
7. B
8. D
9. A
10. A
11. A
12. C
13. D
14. B
15. B
16. D
17. A
18. C
19. D
20. C
21. A
22. D
23. C
24. A
25. C
26. A
27. A
28. D
29. C
30. D
31. A
32. D 
33. C
34. A 
35. C
36. A
37. C
38. A
39. C 
40. D
Mã đề: 315
1. B
2.A 
3.D 
4.D 
5.C 
6.C 
7.D 
8.B 
9.B 
10.B 
11. A
12. D
13. C
14. C
15. B
16. A
17. A
18. B
19. A
20. B
21. C
22. C
23. C
24. A
25. C
26. C
27. B
28. B
29. C
30. B
31. A
32. C 
33. C
34. C 
35. A
36. A
37. B
38. A
39. C 
40. A
Mã đề: 316
1. B
2. A
3. D
4. D
5. A
6. D
7. B
8. C
9. D
10. A
11. A
12. C
13. C
14. C
15. D
16. A
17. B
18. C
19. C
20. C
21. A
22. A
23. D
24. D
25. B
26. D
27. C
28. B
29. D
30. B
31. C
32. C 
33. A
34. D 
35. B
36. A
37. C
38. B
39. A 
40. C
Mã đề: 317
1. C
2. C
3. B
4. C
5. D
6. A
7. A
8. C
9. A
10. B
11. A
12.A 
13. A
14.B 
15. B
16.D 
17. D
18. A
19. B
20. B
21. D
22. A
23. D
24. A
25. D
26. D
27. B
28. B
29. A
30. D
31. D
32. B 
33. A
34. D 
35. D
36. B
37. A
38. D
39. B 
40. A
Mã đề: 318
1. B
2. C
3. C
4. C
5. B
6.C 
7. C
8. D
9.D 
10.B 
11. A
12. A
13. D
14. D
15. A
16.B 
17. B
18. A
19.A 
20. C
21. A
22. D
23. B
24. D
25. B
26. B
27. A
28. B
29. A
30. A
31. D
32. A 
33. C
34. C 
35. C
36. D
37. C
38. D
39. B 
40. C
Mã đề: 319
1. B
2. D
3. D
4. B
5. A
6. D
7. C
8. A
9. D
10. D
11. A
12. D
13. D
14. D
15. B
16. A
17. B
18.C  
19. C
20. C
21. D
22. C
23. B
24. C
25. B
26. B 
27. D
28. C
29. C
30. A
31. A
32. A   
33. C
34. A
35. B  
36. C 
37. B 
38. C  
39. A  
40. A
Mã đề: 320
1. C
2.D 
3. A
4. A
5. A
6. C
7. D
8. C
9. D
10. C
11. B 
12. C
13. D 
14. C
15. B
16. B
17. D
18. C
19. A
20. C
21. C
22. D
23. B
24. D
25. B 
26. D
27. D
28. C 
29. A
30. D
31. A
32. B  
33. B 
34. A  
35. A 
36. B 
37. A
38. D 
39. B  
40. B
Mã đề: 321
1. C
2. A
3. A
4. B
5. C
6. D
7. C
8. D
9. D
10. B
11. D
12. B
13. B
14. A
15. C
16. A
17. A
18. C
19. A
20. A
21. C
22. D
23. A
24. A
25. A
26. C
27. D
28. C
29. D
30. C
31. D
32. A 
33. C
34.  D 
35. D
36. C
37. C
38. D
39. A 
40. C
Mã đề: 322
1. B
2. D
3. C
4. A
5. B
6. D
7. C
8. A
9. B
10. B
11. C
12. C
13. A
14. B
15. B
16. B
17. C
18. D
19. D
20. A
21. A
22. A
23. B
24. B
25. B
26. C
27. C
28. C
29. A
30. B
31. A
32. C 
33. B
34. C 
35. D
36. C
37. A
38. C
39. A 
40. B
Mã đề: 323
1. A
2. C
3. A
4. A
5. C
6. B
7. D
8. B
9. A
10. A
11. B
12. C
13. B
14. D
15. B
16. D
17. A
18. C
19. B
20. D
21. A
22. D
23. A
24. C
25. C
26. A
27. A
28. B
29. C
30. D
31. B
32. D 
33. D
34. D 
35. B
36. B
37. C
38. B
39. B 
40. D
Mã đề: 324
1. B
2. A
3. D
4. C
5. D
6. A
7. B
8. D
9. B
10. C
11. B
12. B
13. A
14. A
15. B
16. A
17. D
18. A
19. C
20. A
21. C
22. D
23. B
24. B
25. C
26. D
27. D
28. A
29. C
30. A
31. B
32. C 
33. D
34. C 
35. B
36. C
37. D
38. C
39. D 
40. B
Nguồn: tuyensinh247.com

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]