Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn SINH HỌC

08/07/2021
 
Mã đề: 201
81.A
82.B
83.D
84.A
85.C
86.C
87.C
88.A
89.B
90.A
91.D
92.D
93.D
94.B
95.B
96.D
97.B
98.C
99.B
100.D
101.D
102.B
103.D
104.C
105.C
106.C
107.B
108.C
109.B
110.C
111.B
112.B
113.A
114.B
115.C
116.D
117.C
118.D
119.B
120.D
Mã đề: 202
81.C
82.B
83.A
84.B
85.C
86.B
87.D
88.D
89.C
90.C
91.C
92.D
93.D
94.A
95.C
96.A
97.C
98.A
99.C
100.C
101.D
102.D
103.A
104.A
105.D
106.B
107.A
108.A
109.D
110.B
111.A
112.D
113.D
114.A
115.B
116.B
117.D
118.A
119.D
120.B
Mã đề: 203
81.C
82.B
83.D
84.B
85.A
86.A
87.C
88.B
89.A
90.A
91.C
92.D
93.C
94.B
95.A
96.C
97.C
98.A
99.A
100.D
101.C
102.D
103.A
104.D
105.C
106.D
107.D
108.D
109.A
110.A
111.A
112.C
113.C
114.D
115.B
116.D
117.C
118.D
119.B
120.C
Mã đề: 204
81.B
82.B
83.A
84.A
85.A
86.A
87.A
88.D
89.A
90.C
91.A
92.C
93.C
94.A
95.B
96.B
97.C
98.A
99.B
100.C
101.D
102.D
103.C
104.C
105.D
106.D
107.B
108.D
109.D
110.B
111.D
112.A
113.D
114.D
115.A
116.B
117.C
118.B
119.C
120.A
Mã đề: 205
81.B
82.A
83.D
84.D
85.B
86.C
87.B
88.B
89.A
90.A
91.B
92.A
93.C
94.D
95.D
96.C
97.B
98.B
99.C
100.A
101.A
102.B
103.D
104.B
105.C
106.A
107.C
108.C
109.C
110.D
111.C
112.D
113.C
114.D
115.A
116.C
117.A
118.D
119.D
120.D
Mã đề: 206
81.C
82.A
83.B
84.B
85.C
86.D
87.C
88.A
89.C
90.C
91.A
92.A
93.B
94.D
95.D
96.D
97.C
98.C
99.D
100.D
101.B
102.D
103.A
104.B
105.B
106.B
107.A
108.B
109.C
110.C
111.D
112.B
113.A
114.A
115.A
116.A
117.D
118.A
119.B
120.B
Mã đề: 207
81.A
82.A
83.D
84.C
85.C
86.A
87.C
88.B
89.A
90.D
91.D
92.B
93.C
94.C
95.A
96.C
97.B
98.A
99.D
100.D
101.B
102.A
103.D
104.A
105.B
106.B
107.B
108.D
109.C
110.B
111.D
112.C
113.C
114.C
115.A
116.D
117.A
118.B
119.A
120.D
Mã đề: 208
81.B
82.A
83.A
84.C
85.A
86.D
87.A
88.B
89.A
90.B
91.B
92.B
93.D
94.C
95.B
96.C
97.B
98.A
99.A
100.C
101.B
102.C
103.D
104.C
105.D
106.D
107.D
108.A
109.D
110.C
111.B
112.B
113.C
114.
115.C
116.A
117.D
118.A
119.D
120.B
Mã đề: 209
81.A
82.D
83.B
84.C
85.A
86.B
87.A
88.B
89.B
90.A
91.C
92.D
93.C
94.C
95.D
96.C
97.B
98.C
99.A
100.D
101.A
102.C
103.B
104.D
105.A
106.A
107.B
108.A
109.D
110.D
111.D
112.A
113.B
114.D
115.C
116.D
117.B
118.C
119.B
120.C
Mã đề: 210
81.C
82.A
83.D
84.D
85.B
86.D
87.B
88.A
89.D
90.B
91.B
92.A
93.D
94.B
95.D
96.D
97.C
98.D
99.D
100.C
101.A
102.A
103.C
104.B
105.B
106.A
107.D
108.A
109.A
110.B
111.A
112.D
113.D
114.C
115.B
116.B
117.A
118.C
119.B
120.A
Mã đề: 211
81.D
82.B
83.B
84.C
85.C
86.A
87.C
88.D
89.C
90.C
91.A
92.A
93.D
94.D
95.C
96.A
97.B
98.A
99.D
100.D
101.B
102.A
103.C
104.B
105.B
106.C
107.C
108.D
109.D
110.D
111.B
112.B
113.A
114.B
115.A
116.B
117.B
118.A
119.D
120.A
Mã đề: 212
81.C
82.C
83.A
84.D
85.A
86.A
87.D
88.C
89.B
90.C
91.C
92.B
93.D
94.C
95.A
96.B
97.C
98.B
99.D
100.D
101.B
102.B
103.D
104.B
105.D
106.B
107.A
108.C
109.A
110.D
111.D
112.A
113.B
114.C
115.D
116.B
117.A
118.B
119.D
120.C
Mã đề: 213
81.A
82.A
83.C
84.C
85.A
86.D
87.D
88.D
89.A
90.B
91.B
92.C
93.D
94.D
95.A
96.A
97.D
98.C
99.B
100.C
101.B
102.C
103.B
104.C
105.C
106.D
107.A
108.B
109.B
110.B
111.D
112.C
113.A
114.D
115.C
116.D
117.C
118.D
119.A
120.A
Mã đề: 214
81.B
82.A
83.C
84.C
85.A
86.D
87.A
88.A
89.C
90.B
91.C
92.D
93.A
94.D
95.B
96.B
97.A
98.D
99.A
100.B
101.A
102.C
103.A
104.A
105.D
106.D
107.B
108.D
109.D
110.A
111.B
112.B
113.D
114.B
115.A
116.B
117.A
118.D
119.B
120.C
Mã đề: 215
81.D
82.D
83.C
84.A
85.B
86.B
87.D
88.D
89.C
90.C
91.C
92.B
93.A
94.A
95.C
96.A
97.B
98.A
99.C
100.A
101.C
102.B
103.B
104.C
105.B
106.C
107.C
108.C
109.A
110.C
111.A
112.C
113.A
114.D
115.A
116.B
117.C
118.A
119.B
120.A
Mã đề: 216
81.C
82.D
83.D
84.B
85.A
86.D
87.B
88.A
89.B
90.A
91.C
92.C
93.D
94.A
95.A
96.C
97.D
98.D
99.D
100.A
101.C
102.C
103.B
104.A
105.B
106.C
107.D
108.A
109.B
110.A
111.D
112.B
113.A
114.D
115.C
116.A
117.A
118.C
119.C
120.B
Mã đề: 217
81.C
82.C
83.A
84.D
85.B
86.A
87.C
88.B
89.C
90.C
91.A
92.A
93.B
94.D
95.B
96.B
97.C
98.D
99.B
100.A
101.A
102.D
103.B
104.A
105.A
106.D
107.B
108.A
109.A
110.A
111.D
112.C
113.B
114.D
115.D
116.C
117.B
118.C
119.D
120.C
Mã đề: 218
81.D
82.C
83.A
84.B
85.D
86.C
87.B
88.C
89.B
90.A
91.C
92.B
93.A
94.D
95.B
96.D
97.A
98.D
99.A
100.B
101.B
102.C
103.C
104.B
105.D
106.B
107.B
108.A
109.C
110.D
111.C
112.C
113.B
114.D
115.B
116.D
117.D
118.C
119.A
120.A
Mã đề: 219
81.C
82.B
83.D
84.A
85.B
86.C
87.C
88.B
89.D
90.B
91.A
92.D
93.A
94.C
95.A
96.C
97.C
98.D
99.D
100.B
101.B
102.D
103.D
104.B
105.B
106.C
107.D
108.B
109.B
110.C
111.B
112.B
113.D
114.D
115.B
116.C
117.C
118.C
119.D
120.D
Mã đề: 220
81.C
82.D
83.D
84.A
85.B
86.D
87.C
88.A
89.D
90.C
91.C
92.B
93.B
94.B
95.C
96.B
97.A
98.B
99.B
100.B
101.A
102.C
103.A
104.B
105.A
106.B
107.C
108.C
109.C
110.A
111.D
112.C
113.C
114.B
115.C
116.B
117.A
118.A
119.B
120.B
Mã đề: 221
81.D
82.A
83.A
84.D
85.C
86.B
87.B
88.B
89.D
90.B
91.A
92.B
93.C
94.B
95.D
96.C
97.B
98.A
99.D
100.C
101.A
102.B
103.D
104.D
105.C
106.A
107.D
108.D
109.D
110.C
111.A
112.C
113.C
114.D
115.C
116.C
117.D
118.D
119.D
120.A
Mã đề: 222
81.A
82.A
83.B
84.B
85.D
86.C
87.C
88.A
89.C
90.C
91.A
92.D
93.A
94.C
95.D
96.D
97.D
98.B
99.D
100.D
101.B
102.A
103.B
104.A
105.B
106.C
107.A
108.A
109.D
110.D
111.C
112.A
113.C
114.B
115C.
116.D
117.C
118.B
119.B
120.D
 Mã đề: 223
81.C
82.D
83.B
84.B
85.C
86.A
87.C
88.A
89.C
90.C
91.C
92.D
93.D
94.A
95.C
96.B
97.B
98.A
99.B
100.B
101.D
102.D
103.D
104.B
105.C
106.A
107.B
108.D
109.C
110.B
111.A
112.D
113.A
114.D
115.B
116.A
117.A
118.B
119.A
120.C
Mã đề: 224
81.B
82.A
83.B
84.B
85.D
86.D
87.C
88.B
89.D
90.C
91.A
92.A
93.D
94.C
95.A
96.A
97.D
98.D
99.A
100.C
101.C
102.D
103.A
104.A
105.C
106.D
107.A
108.C
109.D
110.C
111.C
112.A
113.D
114.A
115.C
116.D
117.A
118.C
119.D
120.A
Nguồn: Tuyensinh247.com

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]