Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn HÓA HỌC

08/07/2021
 
Mã đề: 201
41.D
42.D
43.B
44.C
45.B
46.B
47.A
48.C
49.B
50.D
51.C
52.A
53.A
54.B
55.B
56.A
57.D
58.D
59.C
60.D
61.C
62.D
63.C
64.D
65.A
66.D
67.A
68.A
69.B
70.C
71.A
72.B
73.C
74.C
75.B
76.D
77.C
78.D
79.C
80.D
Mã đề: 202
41.B
42.A
43.A
44.D
45.C
46.B
47.B
48.C
49.C
50.C
51.A
52.B
53.D
54.D
55.C
56.B
57.C
58.B
59.D
60.D
61.C
62.C
63.B
64.D
65.B
66.A
67.B
68.A
69.B
70.C
71.A
72.A
73.B
74.A
75.D
76.A
77.D
78.B
79.D
80.A
Mã đề: 203
41.C
42.D
43.A
44.B
45.C
46.A
47.D
48.A
49.C
50.A
51.D
52.B
53.D
54.B
55.B
56.D
57.B
58.C
59.D
60.C
61.C
62.B
63.A
64.D
65.A
66.D
67.D
68.B
69.C
70.D
71.B
72.B
73.A
74.C
75.C
76.A
77.C
78.A
79.C
80.B
Mã đề: 204 
41.B
42.A
43.B
44.C
45.D
46.B
47.A
48.B
49.D
50.B
51.D
52.C
53.D
54.C
55.A
56.A
57.B
58.A
59.D
60.B
61.D
62.C
63.D
64.D
65.D
66.C
67.A
68.B
69.C
70.C
71.A
72.C
73.A
74.A
75.C
76.C
77.D
78.D
79.A
80.C
Mã đề: 205
41.B
42.A
43.A
44.D
45.C
46.B
47.B
48.C
49.C
50.C
51.A
52.B
53.D
54.D
55.C
56.B
57.C
58.B
59.D
60.D
61.C
62.C
63.B
64.D
65.B
66.A
67.B
68.A
69.B
70.C
71.A
72.A
73.B
74.A
75.D
76.A
77.D
78.B
79.D
80.A
Mã đề: 206
41.B
42.C
43.C
44.A
45.D
46.B
47.D
48.A
49.A
50.B
51.C
52.C
53.B
54.A
55.B
56.B
57.C
58.A
59.C
60.C
61.C
62.D
63.D
64.C
65.D
66.A
67.B
68.D
69.C
70.D
71.B
72.B
73.B
74.D
75.D
76.D
77.A
78.A
79.B
80.D
Mã đề: 207
41.C
42.C
43.C
44.D
45.C
46.C
47.A
48.C
49.A
50.D
51.D
52.A
53.D
54.A
55.D
56.A
57.C
58.C
59.A
60.A
61.B
62.C
63.B
64.C
65.B
66.D
67.D
68.D
69.B
70.C
71.D
72.C
73.D
74.A
75.C
76.A
77.B
78.A
79.D
80.C
Mã đề: 208
41.C
42.D
43.C
44.C
45.D
46.A
47.D
48.D
49.B
50.A
51.D
52.A
53.C
54.C
55.C
56.D
57.B
58.B
59.C
60.D
61.A
62.A
63.B
64.A
65.B
66.C
67.B
68.C
69.D
70.D
71.B
72.A
73.D
74.B
75.B
76.C
77.A
78.C
79.A
80.B
Mã đề: 209
41.C
42.A
43.B
44.C
45.B
46.C
47.A
48.B
49.A
50.A
51.D
52.A
53.B
54.C
55.C
56.B
57.D
58.A
59.D
60.B
61.A
62.D
63.D
64.B
65.D
66.A
67.A
68.C
69.B
70.A
71.D
72.A
73.C
74.C
75.D
76.C
77.D
78.D
79.C
80.A
Mã đề: 210
41.B
42.D
43.A
44.A
45.D
46.C
47.B
48.B
49.D
50.C
51.D
52.B
53.B
54.C
55.A
56.B
57.C
58.A
59.A
60.B
61.C
62.B
63.A
64.C
65.C
66.A
67.A
68.A
69.C
70.A
71.C
72.C
73.B
74.A
75.A
76.B
77.C
78.A
79.A
80.A
Mã đề: 211
41.B
42.C
43.D
44.B
45.A
46.D
47.A
48.D
49.C
50.C
51.B
52.B
53.B
54.C
55.B
56.D
57.
58.
59.B
60.D
61.C
62.D
63.B
64.A
65.B
66.D
67.D
68.C
69.A
70.A
71.A
72.C
73.D
74.A
75.A
76.C
77.A
78.C
79.D
80.D
Mã đề: 212
41.D
42.A
43.D
44.D
45.D
46.C
47.A
48.A
49.B
50.C
51.D
52.D
53.D
54.B
55.D
56.C
57.B
58.A
59.D
60.D
61.B
62.D
63.C
64.D
65.C
66.C
67.B
68.C
69.B
70.C
71.B
72.C
73.C
74.B
75.C
76.B
77.C
78.D
79.B
80.B
Mã đề: 213
41.C
42.D
43.B
44.C
45.D
46.B
47.C
48.A
49.C
50.B
51.A
52.A
53.A
54.B
55.C
56.B
57.C
58.B
59.B
60.D
61.D
62.C
63.C
64.C
65.A
66.A
67.A
68.D
69.B
70.A
71.A
72.D
73.D
74.A
75.A
76.B
77.C
78.D
79.B
80.D
Mã đề: 214
41.B
42.C
43.A
44.C
45.B
46.A
47.A
48.B
49.C
50.A
51.B
52.D
53.A
54.A
55.A
56.B
57.C
58.A
59.B
60.A
61.B
62.A
63.C
64.D
65.D
66.C
67.C
68.D
69.D
70.B
71.D
72.D
73.C
74.D
75.B
76.D
77.C
78.D
79.C
80.B
Mã đề: 215
41.C
42.A
43.A
44.B
45.D
46.B
47.D
48.D
49.D
50.C
51.B
52.C
53.A
54.D
55.C
56.C
57.D
58.C
59.A
60.C
61.C
62.D
63.B
64.B
65.A
66.B
67.B
68.B
69.A
70.A
71.C
72.D
73.D
74.B
75.A
76.A
77.D
78.A
79.B
80.B
Mã đề: 216
41.B
42.D
43.C
44.D
45.B
46.A
47.C
48.D
49.A
50.A
51.A
52.B
53.D
54.B
55.B
56.B
57.C
58.A
59.A
60.B
61.C
62.A
63.B
64.D
65.B
66.D
67.B
68.D
69.D
70.A
71.D
72.A
73.B
74.A
75.D
76.A
77.B
78.B
79.A
80.D
Mã đề: 217
41.B
42.A
43.C
44.A
45.C
46.C
47.D
48.D
49.A
50.C
51.A
52.D
53.A
54.B
55.D
56.B
57.B
58.B
59.D
60.D
61.B
62.D
63.D
64.D
65.A
66.D
67.A
68.A
69.A
70.B
71.D
72.D
73.B
74.B
75.B
76.B
77.A
78.D
79.B
80.B
Mã đề: 218
41.A
42.D
43.D
44.A
45.C
46.C
47.C
48.B
49.A
50.B
51.B
52.C
53.C
54.B
55.D
56.D
57.C
58.A
59.B
60.C
61.A
62.A
63.C
64.A
65.D
66.A
67.C
68.A
69.A
70.C
71.C
72.D
73.B
74.D
75.D
76.B
77.D
78.B
79.B
80.C
Mã đề: 219
41. D
42. D
43. C
44. B
45. B
46. B
47. C
48. A
49. D
50. D
51. C
52. A
53. B
54. D
55. A
56. A
57. C
58. D
59. C
60. B
61. B
62. B
63. D
64. B
65. A
66. A
67. B
68. C
69. C
70. C
71. A
72. A
73. A
74. D
75. C
76. B
77. A
78. C
79. A
80. A
Mã đề: 220
41.D
42.B
43.A
44.D
45.C
46.C
47.B
48.D
49.D
50.B
51.A
52.B
53.D
54.C
55.A
56.A
57.A
58.C
59.A
60.B
61.C
62.D
63.A
64.D
65.C
66.B
67.D
68.C
69.C
70.A
71.D
72.C
73.B
74.C
75.A
76.C
77.B
78.C
79.A
80.D
Mã đề: 221
41.C
42.C
43.A
44.B
45.D
46.C
47.A
48.C
49.D
50.A
51.B
52.B
53.C
54.D
55.D
56.B
57.C
58.B
59.C
60.B
61.D
62.A
63.B
64.D
65.C
66.D
67.B
68.C
69.D
70.B
71.C
72.D
73.D
74.C
75.C
76.B
77.B
78.C
79.D
80.D
Mã đề: 222
41.C
42.B
43.B
44.A
45.A
46.C
47.C
48.A
49.A
50.D
51.C
52.A
53.C
54.D
55.D
56.C
57.C
58.C
59.A
60.A
61.B
62.B
63.C
64.A
65.D
66.A
67.A
68.D
69.C
70.A
71.A
72.D
73.D
74.A
75.C
76.D
77.A
78.D
79.C
80.D
Mã đề: 223
41.A
42.D
43.A
44.C
45.C
46.D
47.B
48.A
49.A
50.A
51.D
52.A
53.D
54.D
55.B
56.D
57.C
58.A
59.B
60.B
61.B
62.A
63.A
64.C
65.D
66.C
67.B
68.C
69.C
70.C
71.B
72.D
73.A
74.D
75.B
76.B
77.D
78.A
79.D
80.A
Mã đề: 224
41. A
42. A
43. C
44. C
45. D
46. B
47. D
48. C
49. C
50. D
51. A
52. B
53. D
54. D
55. C
56. C
57. A
58. D
59. C
60. C
61. B
62. C
63. A
64. A
65. C
66. B
67. A
68. A
69. B
70. A
71. A
72. D
73. B
74. D
75. B
76. B
77. D
78. D
79. B
80. B
Nguồn: Tuyensinh247.com

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]