Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn TIẾNG ANH

08/07/2022
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn TIẾNG ANH – Tất cả các mã đề
(Thực hiện: Ban chuyên môn tuyensinh247.com)
 
 
Mã đề: 401
1. C
2.D
3.A
4.D
5.D
6.C
7.D
8.B
9.C
10.A
11.C
12.B
13.C
14.D
15.A
16.A
17.A
18.B
19.B
20.D
21.D
22.B
23.B
24.B
25.D
26.B
27.B
28.B
29.A
30.B
31.C
32.B
33.A
34.D
35.A
36.A
37.D
38.A
39.D
40.D
41.B
42.A
43.A
44.A
45.D
46.A
47.B
48.B
49.A
50.D
 Mã đề: 402
1.D
2.C
3.A
4.A
5.A
6.D
7.D
8.B
9.D
10.C
11.A
12.D
13.C
14.B
15.B
16.A
17.A
18.B
19.C
20.D
21.D
22.C
23.C
24.C
25.D
26.A
27.D
28.B
29.B
30.A
31.D
32.B
33.C
34.A
35.A
36.C
37.B
38.C
39.B
40.A
41.C
42.C
43.A
44.D
45.C
46.B
47.A
48.B
49.D
50.A
 Mã đề: 403
1. C
2.C
3.B
4.A
5. B
6. D
7. C
8. A
9. D
10. A
11. D
12. B
13. C
14. C
15. C
16. D
17. D
18. D
19. C
20. B
21. C
22. C
23. D
24. B
25. D
26.D
27.B
28.C
29.B
30.C
31. C
32. B
33. D
34. B
35. C
36. C
37. D
38. B
39. B
40. D
41. D
42. B
43. D
44. D
45. C
46.A
47.A
48. B
49. D
50. B
 Mã đề: 404
1.B
2.D
3.C
4.D
5. A
6. A
7. A
8. D
9. D
10. B
11. D
12. C
13. C
14. B
15. C
16. B
17. A
18. B
19. C
20. B
21. A
22. A
23. C
24. A
25. C
26. D
27.B
28.D
29.C
30.B
31.C
32.A
33.A
34.B
35.A
36. B
37. C
38. A
39. A
40. B
41. A
42. C
43. B
44.C
45.C
46.A
47.C
48.A
49.B
50.C
 Mã đề: 405
1.A
2.D
3.D
4.B
5.A
6.C
7.A
8.B
9.D
10.C
11.B
12.C
13.C
14.C
15.D
16.A
17.D
18.C
19.B
20.B
21.B
22.D
23.C
24.D
25.C
26.D
27.B
28.D
29.D
30.A
31.B
32.B
33.C
34.D
35.C
36.B
37.D
38.A
39.A
40.D
41.C
42.B
43.C
44.D
45.A
46.C
47.A
48.C
49.B
50.B
 Mã đề: 406
1.C
2.A
3.A
4.C
5.C
6.C
7.A
8.C
9.D
10.B
11.D
12.C
13.B
14.B
15.A
16.B
17.D
18.C
19.B
20.D
21.A
22. A
23. D
24. A
25. B
26. B
27.B
28.B
29.A
30.C
31.B
32.C
33.A
34.D
35.B
36. A
37. A
38. D
39. B
40. C
41. C
42. C
43.B
44.D
45.B
46.C
47.D
48.A
49.C
50.A
 Mã đề: 407
1.D
2.B
3.C
4.A
5.C
6.A
7.D
8.C
9.D
10.A
11.C
12.D
13.A
14.B
15.C
16.A
17.B
18.C
19.A
20.B
21.C
22.D
23.A
24.A
25.B
26.B
27.C
28.D
29.A
30.D
31.C
32.C
33.A
34.B
35.B
36.B
37.C
38.D
39.B
40.C
41.B
42.D
43.C
44.D
45.D
46.A
47.B
48.B
49.D
50.D
 Mã đề: 408
1.D
2.A
3.D
4.C
5.D
6.D
7.B
8.B
9.A
10.C
11.D
12.B
13.C
14.A
15.B
16.A
17.A
18.A
19.B
20.A
21.C
22.C
23.B
24.A
25.B
26.C
27.C
28.A
29.A
30.B
31.C
32.B
33.A
34.C
35.C
36.B
37.C
38.C
39.A
40.B
41.C
42.B
43.C
44.B
45.A
46.C
47.C
48.A
49.B
50.B
 Mã đề: 409
1.A
2.B
3.A
4.B
5.C
6.D
7.C
8.C
9.D
10.B
11.A
12.D
13.D
14.A
15.D
16.B
17.B
18.D
19.A
20.A
21.D
22.C
23.D
24.C
25.B
26.D
27.B
28.A
29.A
30.C
31.C
32.B
33.D
34.C
35.D
36.C
37.C
38.D
39.B
40.A
41.A
42.B
43.C
44.A
45.C
46.A
47.C
48.B
49.A
50.B
 Mã đề: 410
1.C
2.B
3.B
4.A
5.D
6.A
7.D
8.B
9.A
10.C
11.D
12.C
13.B
14.D
15.D
16.D
17.C
18.B
19.B
20.D
21.A
22.B
23.B
24.C
25.B
26.D
27.B
28.D
29.B
30.C
31.D
32.C
33.C
34.C
35.B
36.D
37.A
38.C
39.D
40.D
41.D
42.A
43.C
44.A
45.A
46.B
47.B
48.A
49.C
50.C
 Mã đề: 411
1.A
2.A
3.D
4.A
5.C
6.C
7.B
8.A
9.C
10.A
11.C
12.C
13.D
14.B
15.A
16.A
17.D
18.D
19.C
20.B
21.A
22.C
23.D
24.B
25.B
26.A
27.C
28.A
29.B
30.C
31.C
32.C
33.B
34.D
35.D
36.D
37.B
38.B
39.B
40.D
41.D
42.D
43.C
44.D
45.D
46.B
47.B
48.C
49.B
50.D
 Mã đề: 412
1.D
2.C
3.C
4.C
5.A
6.B
7.A
8.A
9.A
10.B
11.B
12.B
13.A
14.C
15.A
16.C
17.B
18.A
19.C
20.C
21.D
22.C
23.D
24.D
25.A
26.A
27.B
28.A
29.D
30.D
31.B
32.C
33.C
34.A
35.D
36.C
37.D
38.A
39.C
40.C
41.B
42.A
43.A
44.D
45.D
46.A
47.A
48.C
49.D
50.D
 Mã đề: 413
1.D
2.D
3.C
4.A
5.D
6.B
7.B
8.C
9.C
10.A
11.B
12.D
13.D
14.B
15.D
16.C
17.D
18.A
19.D
20.B
21.D
22.A
23.B
24.A
25.A
26.D
27.A
28.B
29.A
30.B
31.B
32.D
33.B
34.A
35.D
36.A
37.A
38.D
39.A
40.B
41.D
42.D
43.A
44.B
45.B
46.A
47.C
48.A
49.B
50.B
 Mã đề: 414
1.C
2.A
3.D
4.B
5.C
6.D
7.A
8.C
9.D
10.B
11.B
12.C
13.B
14.C
15.D
16.B
17.D
18.B
19.D
20.A
21.C
22.D
23.B
24.D
25.B
26.A
27.C
28.A
29.D
30.A
31.D
32.C
33.B
34.A
35.A
36.C
37.C
38.B
39.D
40.A
41.A
42.A
43.D
44.A
45.B
46.D
47.B
48.A
49.B
50.B
Mã đề: 415
1. C
2. B
3. C
4. B
5. D
6. C
7. B
8. C
9. C
10. C
11. D
12. A
13. D
14. A
15. A
16. D
17. A
18. C
19. C
20. D
21. B
22. C
23. B
24.B
25.D
26. D
27. A
28. B
29. D
30. B
31. B
32. C
33. D
34. D
35. B
36. B
37. B
38. D
39. B
40. D
41. B
42. B
43. C
44. D
45. A
46. B
47. B
48. C
49. C
50. D
 Mã đề: 416
1.C
2.A
3.D
4.A
5.A
6.B
7.A
8.D
9.D
10.C
11.A
12.D
13.C
14.B
15.C
16.B
17.B
18.A
19.C
20.B
21.C
22.A
23.B
24.D
25.D
26.D
27.C
28.C
29.D
30.A
31.C
32.C
33.B
34.C
35.C
36.D
37.D
38.A
39.D
40.B
41.D
42.C
43.A
44.B
45.B
46.D
47.B
48.D
49.A
50.B
 Mã đề: 417
1.A
2.B
3.D
4.B
5.D
6.D
7.C
8.D
9.D
10.B
11.A
12.D
13.B
14.D
15.A
16.B
17.C
18.A
19.D
20.D
21.C
22.D
23.A
24.C
25.A
26.A
27.C
28.A
29.C
30.C
31.D
32.B
33.B
34.D
35.D
36.C
37.A
38.B
39.A
40.A
41.D
42.C
43.C
44.A
45.C
46.B
47.A
48.B
49.C
50.C
Mã đề: 418
1. B
2. D
3. C
4. A
5. B
6. D
7. C
8. B
9. C
10. D
11. D
12. D
13. A
14. D
15. A
16. D
17. D
18. B
19. A
20. D
21. B
22. D
23. B
24. A
25. B
26. C
27. C
28. D
29. C
30. B
31. D
32. C
33. A
34.B
35. A
36. C
37. D
38. C
39. A
40. B
41. A
42. C
43. B
44. B
45. A
46. C
47. C
48. B
49. A
50. A
 Mã đề: 419
1.B
2.A
3.A
4.B
5.D
6.B
7.A
8.A
9.D
10.B
11.C
12.B
13.C
14.C
15.C
16.D
17.D
18.D
19.C
20.A
21.D
22.B
23.A
24.A
25.D
26.C
27.D
28.C
29.C
30.B
31.C
32.D
33.C
34.B
35.B
36.D
37.A
38.C
39.C
40.D
41.D
42.D
43.B
44.A
45.B
46.A
47.A
48.C
49.A
50.B
 Mã đề: 420
1. C
2. B
3. A
4. C
5. A
6.A
7. A
8. D
9. A
10. B
11. B
12. B
13. A
14. B
15. B
16. A
17. A
18. D
19. D
20. C
21. D
22. D
23. C
24. C
25. A
26. C
27. D
28. A
29. C
30. C
31. D
32. C
33. B
34. B
35. C
36. B
37. B
38. A
39. C
40. C
41. C
42. B
43. A
44. A
45. A
46. C
47. A
48. C
49. B
50. C
Mã đề: 421
1. D
2. A
3. A
4. C
5. C
6. B
7. A
8. B
9. A
10. C
11. C
12. A
13. A
14. D
15. B
16. C
17. A
18. D
19. B
20. D
21. B
22. A
23. C
24. C
25. B
26. B 
27. C
28. B
29. D
30. D
31. C
32. B
33. D
34. D
35. C
36. C
37. D
38. B
39. D
40. D
41. B
42. C
43. C
44. D
45. B
46. D
47. D
48. A
49. C
50. A
 Mã đề: 422
1.A
2.B
3.A
4.C
5.D
6.C
7.A
8.A
9.D
10.D
11.C
12.B
13.A
14.D
15.C
16.D
17.B
18.B
19.C
20.B
21.A
22.B
23.D
24.B
25.D
26.D
27.A
28.C
29.A
30.A
31.A
32.C
33.C
34.C
35.D
36.D
37.D
38.C
39.A
40.A
41.C
42.A
43.D
44.B
45.A
46.C
47.A
48.D
49.B
50.A
Mã đề: 423
1.D
2.D
3.B
4.A
5.C
6.A
7.D
8.B
9.B
10.B
11.C
12.D
13.C
14.D
15.D
16.C
17.B
18.A
19.B
20.A
21.C
22.D
23.D
24.C
25.C
26.B
27.B
28.D
29.B
30.B
31.D
32.B
33.B
34.B
35.C
36.C
37.D
38.C
39.C
40.C
41.C
42.A
43.C
44.A
45.D
46.A
47.D
48.A
49.B
50.B
 Mã đề: 424
1.C
2.B
3.B
4.C
5.D
6.B
7.D
8.A
9.A
10.C
11.A
12.D
13.A
14.C
15.A
16.A
17.C
18.A
19.C
20.A
21.C
22.A
23.C
24.D
25.C
26.A
27.D
28.C
29.D
30.C
31.A
32.C
33.D
34.D
35.A
36.D
37.A
38.D
39.D
40.C
41.C
42.D
43.C
44.D
45.A
46.D
47.D
48.B
49.A
50.B

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]