Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN

08/07/2022
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn GDCD – Tất cả các mã đề
(Thực hiện: Ban chuyên môn tuyensinh247.com)
 
 
GDCD - Mã 301
81.D
82.A
83.D
84.B
85.C
86.A
87.C
88.C
89.D
90.A
91.B
92.D
93.D
94.A
95.B
96.B
97.B
98.C
99.A
100.A
101.C
102.D
103.A
104.A
105.C
106.B
107.D
108.D
109.B
110.C
111.B
112.C
113.D
114.C
115.A
116.D
117.D
118.B
119.B
120.C
 GDCD - Mã 302
81.C
82.C
83.A
84.A
85.B
86.D
87.A
88.D
89.D
90.C
91.A
92.C
93.C
94.A
95.D
96.B
97.B
98.D
99.D
100.C
101.C
102.D
103.B
104.D
105.A
106.A
107.B
108.C
109.C
110.B
111.C
112.A
113.D
114.D
115.C
116.C
117.A
118.B
119.D
120.B
 GDCD - Mã 303
81. B
82. A
83. D
84. B
85. A
86. D
87. D
88. D
89. A
90. A
91. C
92. B
93. D
94. D
95. D
96. C
97. B
98. D
99. D
100. B
101. C
102. D
103. C
104. D
105. B
106. B
107. B
108. C
109. C
110. C
111. D
112. C
113. D
114. B
115. C
116. C
117. C
118. C
119. B
120. B 
 GDCD - Mã 304
81.D
82.A
83.A
84.B
85.C
86.C
87.C
88.D
89.A
90.D
91.D
92.C
93.A
94.A
95.B
96.A
97.C
98.D
99.B
100.A
101.C
102.B
103.D
104.C
105.B
106.A
107.B
108.A
109.C
110.D
111.B
112.C
113.B
114.C
115.B
116.A
117.B
118.A
119.D
120.A
GDCD - Mã 305
81.B
82.D
83.B
84.D
85.C
86.D
87.C
88.A
89.B
90.C
91.C
92.D
93.C
94. A
95. C
96.A
97.C
98.C
99.A
100.D
101.D
102.A
103.A
104.A
105.D
106.A
107.D
108.C
109. C
110.B
111.D
112.A
113.A
114.C
115.A
116.C
117.A
118.D
119.A
120.B
GDCD - Mã 306
81.A
82.C
83.C
84.B
85.D
86.D
87.B
88.C
89.C
90.D
91.B
92.D
93.D
94.A
95.A
96.B
97.D
98.A
99.B
100.A
101.D
102.D
103.A
104.A
105.A
106.B
107.D
108.B
109.B
110.B
111.A
112.B
113.A
114.A
115.B
116.B
117.C
118.D
119.D
120.D
GDCD - Mã 307
81.A
82.B
83.A
84.A
85.D
86.A
87.C
88.B
89.C
90.B
91.C
92.B
93.A
94.B
95.C
96.C
97.A
98.D
99.B
100.C
101.A
102.A
103.B
104.C
105.A
106.A
107.B
108.C
109.D
110.C
111.B
112.C
113.D
114.D
115.D
116.B
117.C
118.A
119.B
120.C
GDCD - Mã 308
81. C
82.C
83.B
84.D
85.C
86.B
87.A
88.C
89.D
90.A
91.A
92.C
93.D
94.C
95.C
96.D
97.A
98.B
99.B
100.A
101.D
102.A
103.D
104.A
105.A
106.B
107.B
108.A
109.B
110.B
111.D
112.A
113.D
114.B
115.A
116.B
117.B
118.A
119.D
120.A
GDCD - Mã 309
81. D
82.C
83.D
84.C
85.B
86.C
87.C
88.A
89.C
90.D
91.A
92.B
93.B
94.B
95.A
96.B
97.D
98.C
99.D
100.A
101.B
102.D
103.D
104.C
105.B
106.C
107.C
108.B
109.D
110.D
111.D
112.C
113.D
114.A
115.D
116.B
117.B
118.B
119.C
120.B
GDCD - Mã 310
81.C
82.D
83.D
84.A
85.D
86.B
87.D
88.A
89.C
90.D
91.C
92.D
93.B
94.B
95.A
96.A
97.A
98.D
99.A
100.A
101.C
102.A
103.D
104.B
105.C
106.C
107.C
108.B
109.C
110.B
111.B
112.D
113.B
114.C
115.C
116.A
117.B
118.C
119.B
120.A
GDCD - Mã 311
81.D
82.C
83.A
84.C
85.A
86.C
87.A
88.C
89.C
90.B
91.C
92.C
93.D
94.B
95.B
96.D
97.D
98.B
99.D
100.A
101.C
102.A
103.A
104.B
105.A
106.D
107.D
108.A
109.A
110.B
111.D
112.B
113.C
114.A
115.D
116.B
117.B
118.D
119.D
120.D
GDCD - Mã 312
81. D
82.D
83.C
84.A
85.D
86.B
87.C
88.D
89.D
90. B
91. C
92. C
93. A
94.B
95.D
96.B
97.A
98.A
99.C
100.A
101.C
102.A
103.A
104.C
105.C
106.A
107.C
108.C
109.D
110.C
111.C
112.D
113.D
114.A
115.A
116.C
117.D
118.C
119.A
120.D
GDCD - Mã 313
81.C
82.B
83.B
84.D
85.C
86.D
87.C
88.A
89.A
90.D
91.C
92.D
93.A
94.D
95.C
96.A
97.A
98.D
99.A
100.C
101.C
102.A
103.B
104.B
105.D
106.C
107.C
108.A
109.B
110.D
111.A
112.C
113.B
114.B
115.B
116.C
117.A
118.B
119.B
120.A
GDCD - Mã 314
81.D
82.D
83.A
84.B
85.C
86.A
87.B
88.D
89.D
90.D
91.C
92.A
93.B
94.D
95.B
96.B
97.A
98.B
99.D
100.C
101.D
102.B
103.D
104.A
105.C
106.B
107.A
108.C
109.A
110.B
111.B
112.C
113.D
114.C
115.B
116.C
117.B
118.C
119.C
120.D
GDCD - Mã 315 
81. A
82.D
83. C
84.B
85.A
86.B
87.A
88.A
89.B
90.B
91.A
92.B
93.A
94.C
95.C
96.B
97.C
98.D
99.D
100.A
101.D
102.A
103.B
104.D
105.B
106.A
107.B
108.A
109.D
110.A
111.D
112.D
113.A
114.B
115.B
116.D
117.A
118.D
119.C
120.D
GDCD - Mã 316 
81. D
82.B
83.C
84.D
85.A
86.A
87.C
88.B
89.A
90.A
91.C
92.A
93.C
94.B
95.D
96.B
97.D
98.B
99.A
100.D
101.C
102.A
103.D
104.C
105.C
106.C
107.B
108.D
109.D
110.B
111.D
112.C
113.A
114.B
115.D
116.A
117.B
118.C
119.D
120.B
GDCD - Mã 317
81.A
82.B
83.D
84.D
85.C
86.B
87.B
88.A
89.D
90.C
91.A
92.B
93.B
94.A
95.C
96.B
97.B
98.A
99.A
100.B
101.A
102.C
103.C
104.A
105.C
106.C
107.A
108.B
109.D
110.C
111.A
112.D
113.C
114.C
115.C
116.A
117.D
118.B
119.D
120.B
GDCD - Mã 318
81. A
82. B
83. C
84.A
85.D
86.B
87.D
88.C
89.D
90.A
91.A
92.B
93.A
94.D
95.C
96.C
97.B
98.B
99.B
100.A
101.B
102.A
103.D
104.A
105.D
106.A
107.D
108.B
109.D
110.A
111.D
112.B
113.D
114.B
115.A
116.B
117.A
118.A
119.D
120.A
GDCD - Mã 319
81.D
82.C
83.C
84.A
85.C
86.C
87.D
88.C
89.A
90.C
91.B
92.A
93.C
94.C
95.A
96.B
97.A
98.D
99.B
100.B
101.D
102.B
103.B
104.C
105.D
106.B
107.C
108.D
109.B
110.D
111.D
112.C
113.B
114.D
115.B
116.D
117.D
118.A
119.D
120.B
GDCD - Mã 320
81.C
82.B
83.C
84.C
85.B
86.A
87.D
88.B
89.B
90.C
91.B
92.A
93.B
94.D
95.B
96.D
97.D
98.D
99.B
100.B
101.D
102.C
103.C
104.B
105.D
106.D
107.A
108.C
109.D
110.A
111.C
112.A
113.A
114.C
115.A
116.A
117.C
118.A
119.D
120.D
GDCD - Mã 321
81.C
82.A
83.D
84.C
85.D
86.D
87.B
88.C
89.D
90.A
91.D
92.B
93.B
94.A
95.D
96.C
97.C
98.B
99.C
100.B
101.A
102.D
103.D
104.C
105.D
106.C
107.B
108.C
109.B
110.A
111.C
112.B
113.A
114.C
115.B
116.A
117.D
118.A
119.B
120.A
GDCD - Mã 322
81.D
82.A
83.A
84.C
85.D
86.D
87.C
88.A
89.C
90.C
91.C
92.D
93.C
94.D
95.B
96.D
97.B
98.B
99.A
100.C
101.C
102.B
103.B
104.C
105.A
106.D
107.A
108.C
109.C
110.D
111.B
112.A
113.A
114.D
115.B
116.A
117.C
118.B
119.A
120.B
GDCD - Mã 323
81.B
82.D
83.C
84.B
85.D
86.A
87.C
88.D
89.B
90.A
91.C
92.A
93.B
94.D
95.A
96.C
97.B
98.D
99.A
100.D
101.D
102.C
103.C
104.C
105.B
106.B
107.A
108.B
109.A
110.D
111.B
112.D
113.B
114.D
115.A
116.A
117.A
118.C
119.A
120.D
GDCD - Mã 324
81.C
82.A
83.B
84.C
85.D
86.D
87.B
88.C
89.C
90.D
91.B
92.C
93.B
94.A
95.B
96.B
97.A
98.C
99.B
100.B
101.C
102.B
103.A
104.A
105.C
106.A
107.A
108.B
109.A
110.C
111.A
112.A
113.B
114.D
115.C
116.B
117.A
118.D
119.A
120.C

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]