Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn LỊCH SỬ

08/07/2022
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn LỊCH SỬ – Tất cả các mã đề
(Thực hiện: Ban chuyên môn tuyensinh247.com)
 
 
Lịch sử - Mã 301
1.A
2.B
3.D
4.D
5.C
6.B
7.A
8.B
9.A
10.A
11.B
12.D
13.A
14.B
15.D
16.C
17.B
18.B
19.D
20.C
21.A
22.A
23.C
24.A
25.C
26.A
27.A
28.B
29.C
30.D
31.C
32.A
33.B
34.B
35.D
36.B
37.D
38.C
39.C
40.B
 Lịch sử - Mã 302
1.D
2.B
3.B
4.B
5.D
6.A
7.D
8.B
9.D
10.A
11.C
12.D
13.D
14.C
15.C
16.A
17.C
18.D
19.C
20.A
21.A
22.A
23.D
24.A
25.B
26.D
27.C
28.B
29.C
30.C
31.C
32.A
33.D
34.D
35.A
36.C
37.C
38.A
39.B
40.B
 Lịch sử - Mã 303
1.D
2.A
3.B
4.C
5.A
6.A
7.D
8.D
9.D
10.A
11.C
12.B
13.D
14.C
15.D
16.D
17.C
18.D
19.D
20.B
21.C
22.C
23.D
24.C
25.D
26.B
27.C
28.B
29.C
30.B
31.D
32.B
33.C
34.B
35.B
36.C
37.B
38.C
39.D
40.D
 Lịch sử - Mã 304
1.B
2.B
3.B
4.D
5.D
6.A
7.C
8.C
9.C
10.D
11.C
12.D
13.D
14.A
15.D
16.D
17.C
18.B
19.C
20.A
21.C
22.C
23.C
24.B
25.A
26.C
27.C
28.A
29.A
30.B
31.A
32.B
33.A
34.B
35.A
36.A
37.A
38.B
39.B
40.A
Lịch sử - Mã 305
 1.A
2.C
3.C
4.B
5.B
6.A
7.C
8.B
9.A
10.B
11.A
12.D
13.C
14.B
15.B
16.D
17.A
18.D
19.B
20.C
21.C
22.D
23.A
24.D
25.D
26.D
27.C
28.A
29.A
30.B
31.C
32.A
33.C
34.C
35.A
36.C
37.A
38.B
39.C
40.A
Lịch sử - Mã 306
1.D
2.D
3.D
4.A
5.B
6.B
7.D
8.B
9.B
10.D
11.D
12.C
13.A
14.B
15.B
16.A
17.A
18.C
19.B
20.C
21.A
22.D
23.A
24.B
25.B
26.D
27.A
28.A
29.D
30.D
31.A
32.D
33.C
34.D
35.B
36.B
37.A
38.B
39.A
40.A
Lịch sử - Mã 307
1.C
2.B
3.D
4.C
5.C
6.C
7.B
8.B
9.A
10.A
11.D
12.D
13.B
14.A
15.A
16.D
17.C
18.A
19.B
20.D
21.A
22.B
23.D
24.D
25.A
26.D
27.D
28.C
29.B
30.C
31.C
32.D
33.C
34.C
35.B
36.C
37.B
38.C
39.C
40.B
Lịch sử - Mã 308
1.B
2.D
3.A
4.C
5.A
6.D
7.A
8.D
9.C
10.C
11.D
12.A
13.B
14.D
15.A
16.A
17.D
18.B
19.D
20.D
21.A
22.B
23.D
24.B
25.B
26.A
27.D
28.A
29.C
30.A
31.C
32.A
33.B
34.A
35.C
36.B
37.B
38.C
39.B
40.B
Lịch sử - Mã 309
1.A
2.A
3.B
4.C
5.A
6.C
7.B
8.C
9.D
10.A
11.A
12.C
13.C
14.D
15.B
16.C
17.D
18.D
19.B
20.D
21.B
22.C
23.C
24.B
25.D
26.D
27.B
28.D
29.C
30.C
31.D
32.B
33.D
34.B
35.D
36.B
37.B
38.C
39.C
40.B
Lịch sử - Mã 310
1.D
2.C
3.A
4.D
5.A
6.B
7.B
8.C
9.A
10.B
11.B
12.D
13.C
14.C
15.A
16.A
17.D
18.D
19.C
20.A
21.C
22.B
23.C
24.D
25.C
26.A
27.D
28.B
29.B
30.D
31.A
32.B
33.A
34.D
35.D
36.D
37.A
38.A
39.B
40.B
Lịch sử - Mã 311
1.D
2.A
3.D
4.B
5.C
6.B
7.C
8.B
9.C
10.D
11.B
12.C
13.B
14.C
15.D
16.D
17.C
18.B
19.D
20.A
21.A
22.B
23.D
24.C
25.A
26.C
27.A
28.D
29.D
30.A
31.B
32.D
33.D
34.B
35.C
36.A
37.A
38.D
39.B
40.B
Lịch sử - Mã 312
1.B
2.B
3.C
4.C
5.B
6.A
7.D
8.D
9.A
10.A
11.A
12.C
13.D
14.B
15.C
16.A
17.C
18.C
19.C
20.D
21.A
22.C
23.C
24.D
25.C
26.A
27.D
28.D
29.A
30.D
31.D
32.A
33.A
34.D
35.C
36.A
37.A
38.D
39.C
40.D
Lịch sử - Mã 313
1.D
2.A
3.B
4.C
5.D
6.A
7.B
8.A
9.D
10.B
11.C
12.B
13.B
14.D
15.C
16.D
17.C
18.C
19.C
20.A
21.A
22.C
23.D
24.B
25.C
26.B
27.A
28.C
29.D
30.B
31.D
32.A
33.B
34.A
35.D
36.C
37.C
38.D
39.A
40.A
Lịch sử - Mã 314
1.C
2.B
3.B
4.B
5.A
6.C
7.D
8.A
9.A
10.B
11.C
12.A
13.C
14.A
15.D
16.D
17.C
18.C
19.A
20.B
21.A
22.C
23.A
24.B
25.C
26.C
27.B
28.A
29.C
30.D
31.A
32.C
33.D
34.B
35.B
36.D
37.D
38.D
39.A
40.D
Lịch sử - Mã 315
1.D
2.C
3.A
4.C
5.B
6.C
7.B
8.A
9.C
10.A
11.C
12.B
13.C
14.B
15.A
16.D
17.C
18.A
19.D
20.D
21.A
22.A
23.C
24.D
25.A
26.A
27.D
28.A
29.D
30.D
31.C
32.D
33.D
34.C
35.A
36.A
37.C
38.A
39.C
40.A
Lịch sử - Mã 316
1.D
2.D
3.B
4.C
5.A
6.A
7.C
8.D
9.D
10.B
11.B
12.D
13.B
14.A
15.C
16.D
17.A
18.D
19.B
20.D
21.C
22.C
23.A
24.D
25.B
26.D
27.A
28.B
29.C
30.A
31.C
32.A
33.C
34.B
35.D
36.A
37.B
38.B
39.A
40.A
Lịch sử - Mã 317
1.A
2.B
3.D
4.D
5.B
6.C
7.A
8.A
9.D
10.B
11.A
12.B
13.B
14.B
15.D
16.C
17.C
18.D
19.A
20.C
21.D
22.D
23.B
24.C
25.C
26.A
27.D
28.D
29.D
30.C
31.A
32.D
33.B
34.A
35.A
36.D
37.B
38.C
39.C
40.C
Lịch sử - Mã 318
1. A
2.B
3.D
4.D
5.D
6.A
7.B
8.C
9.C
10.B
11.B
12.A
13.C
14.A
15.D
16.C
17.B
18.D
19.A
20.B
21.B
22.B
23.D
24.D
25.D
26.A
27.D
28.D
29.A
30.D
31.B
32.A
33.B
34.A
35.B
36.A
37.D
38.A
39.A
40.D
Lịch sử - Mã 319
1.A
2.C
3.D
4.B
5.D
6.C
7.A
8.B
9.D
10.A
11.D
12.C
13.C
14.A
15.B
16.C
17.A
18.A
19.A
20.C
21.B
22.B
23.C
24.D
25.B
26.C
27.C
28.B
29.D
30.C
31.D
32.D
33.B
34.B
35.D
36.A
37.D
38.A
39.D
40.DQ
Lịch sử - Mã 320
1.C
2.C
3.A
4.B
5.B
6.B
7.C
8.B
9.D
10.C
11.C
12.B
13.B
14.B
15.A
16.D
17.A
18.C
19.B
20.D
21.A
22.D
23.C
24.B
25.D
26.D
27.C
28.B
29.D
30.D
31.A
32.C
33.C
34.C
35.A
36.A
37.A
38.D
39.D
40.A
Lịch sử - Mã 321
1.C
2.D
3.B
4.D
5.C
6.D
7.C
8.B
9.C
10.A
11.B
12.D
13.A
14.B
15.A
16.D
17.A
18.B
19.C
20.C
21.A
22.B
23.B
24.A
25.A
26.B
27.C
28.B
29.C
30.A
31.C
32.B
33.C
34.B
35.C
36.A
37.C
38.A
39.A
40.A
Lịch sử - Mã 322
1.D
2.C
3.D
4.A
5.D
6.B
7.B
8.D
9.B
10.B
11.C
12.D
13.B
14.D
15.D
16.C
17.A
18.A
19.B
20.A
21.A
22.A
23.D
24.A
25.B
26.B
27.D
28.C
29.B
30.A
31.D
32.C
33.A
34.A
35.C
36.C
37.B
38.C
39.D
40.B
Lịch sử - Mã 323
1.A
2.D
3.A
4.D
5.B
6.D
7.B
8.B
9.A
10.D
11.D
12.C
13.D
14.D
15.B
16.A
17.D
18.B
19.C
20.A
21.C
22.D
23.C
24.C
25.B
26.A
27.B
28.A
29.A
30.B
31.D
32.D
33.A
34.C
35.B
36.A
37.B
38.A
39.C
40.C
Lịch sử - Mã 324
1.C
2.D
3.A
4.B
5.D
6.C
7.B
8.D
9.D
10.A
11.B
12.C
13.C
14.A
15.C
16.A
17.A
18.B
19.C
20.C
21.B
22.A
23.C
24.B
25.B
26.A
27.A
28.B
29.B
30.C
31.B
32.A
33.C
34.B
35.A
36.C
37.C
38.B
39.A
40.A

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]