Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn HÓA HỌC

08/07/2022
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn HÓA HỌC – Tất cả các mã đề
(Thực hiện: Ban chuyên môn tuyensinh247.com)
 
 
Hóa học - Mã 201
41.A
42.A
43.C
44.C
45.D
46.D
47.D
48.C
49.D
50.C
51.D
52.A
53.D
54.A
55.A
56.C
57.B
58.D
59.D
60.B
61.B
62.C
63.A
64.A
65.B
66.B
67.A
68.B
69.A
70.B
71.A
72.B
73.A
74.B
75.B
76.B
77.C
78.B
79.B
80.C
Hóa học - Mã 202
41.A
42.C
43.C
44.C
45.B
46.C
47.A
48.B
49.B
50.B
51.D
52.A
53.C
54.B
55.A
56.D
57.C
58.D
59.B
60.B
61.B
62.A
63.A
64.B
65.A
66.D
67.C
68.C
69.D
70.C
71.A
72.B
73.C
74.B
75.B
76.D
77.C
78.C
79.D
80.A
Hóa học - Mã 203
41.D
42.B
43.A
44.C
45.D
46.A
47.C
48.C
49.A
50.B
51.D
52.D
53.A
54.A
55.C
56.B
57.B
58.B
59.A
60.C
61.B
62.D
63.C
64.A
65.A
66.B
67.C
68.D
69.A
70.D
71.C
72.C
73.C
74.D
75.C
76.B
77.B
78.D
79.B
80.C
Hóa học - Mã 204
41.D
42.D
43.C
44.B
45.C
46.B
47.D
48.C
49.A
50.A
51.C
52.B
53.D
54.D
55.A
56.A
57.A
58.D
59.B
60.A
61.D
62.A
63.A
64.C
65.B
66.B
67.A
68.C
69.B
70.A
71.A
72.A
73.C
74.C
75.B
76.B
77.A
78.C
79.B
80.C
Hóa học - Mã 205
41.A
42.D
43.A
44.B
45.A
46.D
47.D
48.D
49.A
50.D
51.A
52.B
53.B
54.C
55.A
56.D
57.C
58.C
59.A
60.C
61.C
62.D
63.B
64.C
65.B
66.D
67.B
68.D
69.B
70.D
71.C
72.B
73.D
74.C
75.B
76.D
77.B
78.D
79.C
80.B
Hóa học - Mã 206
41.D
42.A
43.D
44.D
45.C
46.A
47.D
48.D
49.C
50.A
51.D
52.C
53.B
54.B
55.B
56.C
57.A
58.B
59.A
60.D
61.A
62.B
63.B
64.B
65.A
66.D
67.B
68.B
69.A
70.B
71.A
72.A
73.B
74.D
75.D
76.D
77.B
78.D
79.B
80.A
Hóa học - Mã 207
41.A
42.D
43.A
44.D
45.A
46.A
47.C
48.D
49.D
50.C
51.A
52.C
53.D
54.B
55.A
56.B
57.D
58.C
59.A
60.D
61.B
62.D
63.B
64.D
65.B
66.B
67.B
68.D
69.C
70.C
71.C
72.B
73.B
74.B
75.B
76.C
77.C
78.B
79.A
80.B
Hóa học - Mã 208
41.D
42.B
43.A
44.B
45.D
46.A
47.C
48.A
49.A
50.C
51.D
52.B
53.A
54.A
55.C
56.A
57.B
58.A
59.D
60.C
61.B
62.A
63.B
64.D
65.C
66.C
67.C
68.B
69.B
70.D
71.D
72.A
73.B
74.C
75.B
76.A
77.B
78.C
79.D
80.B
Hóa học - Mã 209
41.D
42.D
43.A
44.D
45.B
46.D
47.C
48.B
49.B
50.B
51.A
52.C
53.D
54.A
55.A
56.C
57.B
58.C
59.C
60.D
61.B
62.D
63.D
64.C
65.C
66.D
67.D
68.C
69.C
70.B
71.B
72.A
73.D
74.D
75.C
76.B
77.B
78.C
79.C
80.B
Hóa học - Mã 210
41.A
42.D
43.A
44.D
45.D
46.C
47.B
48.A
49.C
50.A
51.C
52.D
53.C
54.C
55.D
56.A
57.D
58.B
59.D
60.B
61.C
62.C
63.A
64.A
65.B
66.B
67.C
68.A
69.B
70.C
71.B
72.D
73.A
74.B
75.B
76.A
77.A
78.C
79.C
80.B
Hóa học - Mã 211
41.B
42.A
43.D
44.D
45.C
46.C
47.C
48.D
49.D
50.D
51.A
52.B
53.C
54.A
55.D
56.D
57.C
58.A
59.C
60.C
61.D
62.B
63.B
64.C
65.B
66.B
67.D
68.C
69.A
70.A
71.B
72.C
73.B
74.D
75.A
76.B
77.B
78.B
79.B
80.A
Hóa học - Mã 212
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Hóa học - Mã 213
41.B
42.B
43.A
44.C
45.A
46.A
47.D
48.C
49.B
50.C
51.A
52.D
53.C
54.D
55.A
56.C
57.D
58.D
59.D
60.A
61.B
62.D
63.C
64.A
65.D
66.A
67.B
68.C
69.C
70.D
71.D
72.D
73.A
74.C
75.B
76.B
77.B
78.C
79.B
80.D
Hóa học - Mã 214
41.C
42.A
43.D
44.B
45.A
46.A
47.B
48.D
49.C
50.B
51.B
52.C
53.C
54.A
55.C
56.A
57.B
58.A
59.D
60.C
61.D
62.D
63.D
64.C
65.D
66.B
67.A
68.D
69.C
70.B
71.B
72.C
73.D
74.C
75.A
76.B
77.B
78.A
79.C
80.A
Hóa học - Mã 215
41.C
42.A
43.B
44.C
45.A
46.B
47.A
48.C
49.D
50.A
51.A
52.C
53.B
54.B
55.D
56.C
57.A
58.D
59.A
60.A
61.D
62.A
63.D
64.D
65.A
66.D
67.D
68.A
69.D
70.C
71.D
72.A
73.C
74.D
75.C
76.C
77.A
78.A
79.C
80.D
Hóa học - Mã 216
41.D
42.D
43.B
44.A
45.C
46.C
47.C
48.A
49.B
50.D
51.C
52.A
53.C
54.A
55.C
56.D
57.B
58.A
59.A
60.C
61.A
62.C
63.A
64.D
65.D
66.B
67.C
68.D
69.D
70.D
71.C
72.C
73.B
74.B
75.D
76.D
77.A
78.B
79.D
80.C
Hóa học - Mã 217
41.C
42.C
43.A
44.D
45.B
46.B
47.A
48.A
49.B
50.C
51.D
52.B
53.D
54.D
55.C
56.A
57.B
58.A
59.C
60.B
61.A
62.D
63.C
64.C
65.D
66.A
67.A
68.C
69.D
70.D
71.A
72.A
73.B
74.D
75.B
76.C
77.B
78.C
79.B
80.C
Hóa học - Mã 218
41.D
42.A
43.C
44.B
45.C
46.C
47.C
48.B
49.D
50.A
51.A
52.A
53.D
54.B
55.A
56.D
57.A
58.D
59.A
60.A
61.D
62.A
63.A
64.A
65.A
66.B
67.D
68.D
69.B
70.A
71.B
72.D
73.D
74.B
75.B
76.A
77.A
78.B
79.D
80.D
Hóa học - Mã 219
41.D
42.B
43.B
44.D
45.D
46.C
47.C
48.C
49.D
50.D
51.B
52.A
53.D
54.D
55.A
56.D
57.A
58.A
59.B
60.A
61.A
62.B
63.A
64.D
65.A
66.A
67.B
68.A
69.B
70.C
71.C
72.C
73.B
74.A
75.C
76.B
77.B
78.C
79.B
80.C
Hóa học - Mã 220
41.A
42.C
43.D
44.B
45.C
46.B
47.C
48.B
49.C
50.A
51.C
52.B
53.A
54.A
55.B
56.A
57.B
58.D
59.A
60.D
61.C
62.D
63.C
64.B
65.B
66.A
67.A
68.C
69.B
70.D
71.C
72.D
73.B
74.D
75.C
76.C
77.D
78.B
79.A
80.D
Hóa học - Mã 221
1.A
42.B
43.B
44.D
45.A
46.C
47.D
48.A
49.D
50.A
51.B
52.B
53.D
54.A
55.A
56.C
57.A
58.D
59.A
60.D
61.D
62.C
63.C
64.D
65.D
66.A
67.D
68.C
69.C
70.C
71.A
72.D
73.D
74.A
75.C
76.C
77.A
78.B
79.D
80.C
Hóa học - Mã 222
41.A
42.C
43.C
44.C
45.A
46.A
47.B
48.A
49.D
50.B
51.B
52.C
53.B
54.C
55.C
56.A
57.D
58.B
59.B
60.D
61.C
62.B
63.B
64.A
65.D
66.A
67.D
68.C
69.D
70.D
71.D
72.D
73.A
74.B
75.D
76.A
77.B
78.A
79.D
80.D
Hóa học - Mã 223
41.A
42.D
43.D
44.C
45.D
46.B
47.A
48.B
49.C
50.D
51.C
52.D
53.C
54.D
55.C
56.A
57.B
58.C
59.D
60.D
61.C
62.B
63.C
64.D
65.A
66.C
67.B
68.C
69.A
70.B
71.B
72.A
73.D
74.A
75.A
76.A
77.A
78.D
79.B
80.B
Hóa học - Mã 224
41.B
42.D
43.A
44.D
45.B
46.C
47.A
48.A
49.B
50.A
51.C
52.A
53.D
54.C
55.B
56.B
57.D
58.A
59.C
60.C
61.C
62.D
63.B
64.B
65.A
66.C
67.B
68.A
69.C
70.B
71.A
72.B
73.C
74.B
75.B
76.A
77.A
78.B
79.A
80.C

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]