Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn SINH HỌC

08/07/2022
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn SINH HỌC – Tất cả các mã đề
(Thực hiện: Ban chuyên môn tuyensinh247.com)
 
 
Sinh học - Mã 201
81.A
82.C
83.A
84.C
85.D
86.D
87.A
88.D
89.C
90.C
91.B
92.B
93.B
94.C
95.C
96.C
97.A
98.B
99.B
100.B
101.A
102.D
103.B
104.B
105.A
106.B
107.A
108.B
109.C
110.A
111.B
112.D
113.A
114.C
115.D
116.A
117.C
118.D
119.C
120.A
 Sinh học - Mã 202
81.D
82.D
83.C
84.A
85.B
86.C
87.A
88.B
89.C
90.D
91.D
92.D
93.C
94.D
95.C
96.B
97.A
98.B
99.B
100.D
101.A
102.D
103.D
104.A
105.A
106.C
107.D
108.D
109.B
110.C
111.C
112.B
113.C
114.B
115.A
116.B
117.A
118.A
119.C
120.A
 Sinh học - Mã 203
81.C
82.C
83.D
84.D
85.A
86.C
87.B
88.D
89.D
90.A
91.C
92.A
93.D
94.A
95.D
96.C
97.B
98.B
99.D
100.D
101.B
102.D
103.B
104.B
105.D
106.B
107.C
108.C
109.B
110.D
111.B
112.A
113.D
114.A
115.B
116.D
117.B
118.C
119.C
120.C
 Sinh học - Mã 204
81.C
82.A
83.A
84.C
85.D
86.C
87.A
88.B
89.D
90.D
91.D
92.A
93.C
94.D
95.B
96.C
97.A
98.A
99.C
100.C
101.A
102.A
103.C
104.D
105.B
106.D
107.B
108.B
109.A
110.B
111.A
112.A
113.D
114.C
115.B
116.C
117.A
118.B
119.A
120.C
Sinh học - Mã 205
81.D
82.D
83.C
84.B
85.C
86.C
87.B
88.D
89.A
90.A
91.B
92.D
93.D
94.A
95.C
96.A
97.D
98.C
99.B
100.B
101.A
102.C
103.A
104.C
105.A
106.C
107.C
108.B
109.D
110.B
111.B
112.C
113.C
114.D
115.A
116.B
117.B
118.B
119.B
120.D
 Sinh học - Mã 206
81.B
82.D
83.A
84.C
85.C
86.B
87.B
88.A
89.A
90.A
91.B
92.D
93.D
94.A
95.D
96.C
97.A
98.D
99.C
100.A
101.D
102.B
103.B
104.A
105.D
106.B
107.B
108.D
109.A
110.D
111.B
112.D
113.B
114.B
115.B
116.A
117.B
118.D
119.B
120.B
Sinh học - Mã 207
81.A
82.C
83.A
84.C
85.D
86.D
87.C
88.B
89.A
90.C
91.D
92.A
93.B
94.D
95.C
96.B
97.D
98.B
99.C
100.B
101.C
102.C
103.A
104.B
105.B
106.D
107.B
108.B
109.C
110.C
111.A
112.D
113.C
114.B
115.D
116.D
117.C
118.D
119.C
120.C
Sinh học - Mã 208
81.B
82.B
83.B
84.C
85.B
86.D
87.A
88.C
89.B
90.D
91.B
92.C
93.C
94.D
95.C
96.D
97.A
98.A
99.D
100.A
101.C
102.A
103.C
104.B
105.B
106.A
107.D
108.D
109.D
110.A
111.D
112.A
113.A
114.C
115.A
116.A
117.C
118.B
119.A
120.A
 Sinh học - Mã 209
81.A
82.D
83.D
84.C
85.A
86.B
87.A
88.C
89.C
90.C
91.B
92.D
93.A
94.B
95.D
96.C
97.B
98.D
99.B
100.B
101.D
102.B
103.D
104.D
105.C
106.C
107.C
108.B
109.D
110.B
111.A
112.C
113.A
114.D
115.C
116.A
117.D
118.B
119.D
120.C
Sinh học - Mã 210
81.A
82.B
83.D
84.D
85.A
86.D
87.A
88.B
89.B
90.C
91.A
92.B
93.D
94.B
95.B
96.D
97.A
98.C
99.D
100.B
101.C
102.B
103.C
104.A
105.A
106.C
107.D
108.C
109.A
110.B
111.C
112.B
113.B
114.C
115.C
116.A
117.B
118.D
119.D
120.A
Sinh học - Mã 211
81.C
82.B
83.D
84.B
85.D
86.D
87.B
88.C
89.C
90.D
91.B
92.B
93.C
94.B
95.B
96.A
97.C
98.C
99.A
100.A
101.A
102.D
103.A
104.B
105.C
106.D
107.C
108.B
109.A
110.C
111.C
112.D
113.D
114.B
115.C
116.A
117.D
118.A
119.C
120.D
Sinh học - Mã 212
81.C
82.B
83.B
84.A
85.A
86.D
87.D
88.A
89.C
90.B
91.A
92.C
93.D
94.B
95.A
96.B
97.A
98.D
99.B
100.C
101.A
102.C
103.B
104.B
105.C
106.C
107.A
108.C
109.C
110.C
111.A
112.C
113.A
114.A
115.B
116.C
117.C
118.B
119.B
120.B
Sinh học - Mã 213
81.B
82.D
83.C
84.A
85.B
86.A
87.A
88.D
89.D
90.A
91.D
92.B
93.A
94.D
95.D
96.C
97.C
98.A
99.C
100.B
101.B
102.C
103.A
104.A
105.A
106.C
107.B
108.C
109.D
110.A
111.C
112.D
113.B
114.C
115.D
116.D
117.D
118.B
119.B
120.C
 Sinh học - Mã 214
81.A
82.C
83.A
84.A
85.C
86.D
87.A
88.D
89.B
90.A
91.C
92.A
93.B
94.C
95.D
96.C
97.B
98.A
99.A
100.A
101.C
102.A
103.A
104.B
105.C
106.D
107.C
108.C
109.D
110.D
111.A
112.B
113.B
114.D
115.A
116.D
117.B
118.D
119.C
120.B
Sinh học - Mã 215
81.D
82.A
83.A
84.B
85.B
86.C
87.C
88.D
89.B
90.C
91.C
92.B
93.D
94.A
95.D
96.C
97.D
98.C
99.C
100.C
101.A
102.A
103.A
104.D
105.D
106.C
107.D
108.A
109.D
110.C
111.D
112.C
113.A
114.A
115.A
116.A
117.A
118.D
119.A
120.C
Sinh học - Mã 216
81.A
82.B
83.C
84.D
85.D
86.A
87.B
88.B
89.D
90.A
91.D
92.C
93.D
94.D
95.D
96.B
97.C
98.C
99.C
100.B
101.C
102.C
103.B
104.C
105.C
106.B
107.D
108.A
109.D
110.B
111.D
112.C
113.A
114.B
115.A
116.B
117.A
118.B
119.D
120.B
Sinh học - Mã 217
81.A
82.C
83.B
84.D
85.A
86.C
87.D
88.B
89.C
90.C
91.A
92.B
93.A
94.D
95.C
96.C
97.B
98.A
99.C
100.A
101.D
102.D
103.B
104.A
105.D
106.D
107.B
108.B
109.A
110.A
111.C
112.A
113.D
114.B
115.B
116.C
117.B
118.B
119.B
120.C
Sinh học - Mã 218
81.D
82.C
83.D
84.D
85.A
86.A
87.D
88.C
89.C
90.C
91.B
92.A
93.B
94.D
95.B
96.A
97.B
98.A
99.B
100.A
101.D
102.D
103.B
104.A
105.A
106.B
107.B
108.B
109.D
110.D
111.D
112.A
113.A
114.A
115.C
116.D
117.B
118.D
119.A
120.A
 Sinh học - Mã 219
81.C
82.C
83.A
84.A
85.D
86.D
87.B
88.A
89.B
90.D
91.D
92.D
93.C
94.D
95.C
96.B
97.D
98.B
99.D
100.B
101.B
102.D
103.C
104.A
105.B
106.C
107.C
108.D
109.A
110.B
111.C
112.A
113.A
114.A
115.B
116.A
117.C
118.A
119.A
120.A
Sinh học - Mã 220
81.C
82.D
83.B
84.A
85.C
86.B
87.D
88.C
89.B
90.A
91.C
92.A
93.C
94.B
95.C
96.C
97.D
98.D
99.D
100.A
101.C
102.A
103.C
104.A
105.A
106.B
107.B
108.B
109.D
110.C
111.B
112.B
113.B
114.C
115.D
116.C
117.D
118.D
119.B
120.C
Sinh học - Mã 221
81.C
82.A
83.C
84.D
85.A
86.D
87.B
88.B
89.D
90.A
91.C
92.D
93.C
94.D
95.C
96.C
97.A
98.A
99.B
100.D
101.C
102.A
103.C
104.A
105.B
106.D
107.D
108.A
109.D
110.D
111.D
112.C
113.C
114.C
115.D
116.A
117.C
118.A
119.C
120.C
Sinh học - Mã 222
81.A
82.A
83.D
84.B
85.C
86.D
87.B
88.B
89.B
90.D
91.C
92.B
93.B
94.B
95.D
96.B
97.D
98.A
99.D
100.D
101.B
102.B
103.A
104.D
105.B
106.C
107.C
108.C
109.A
110.D
111.C
112.A
113.C
114.B
115.D
116.D
117.A
118.D
119.C
120.A
Sinh học - Mã 223
81.A
82.A
83.D
84.A
85.D
86.C
87.A
88.B
89.D
90.B
91.C
92.B
93.B
94.D
95.C
96.C
97.D
98.D
99.B
100.A
101.D
102.B
103.C
104.A
105.C
106.C
107.B
108.B
109.A
110.A
111.D
112.D
113.A
114.C
115.B
116.B
117.B
118.D
119.A
120.D
 Sinh học - Mã 224
81.D
82.A
83.A
84.C
85.A
86.B
87.C
88.A
89.B
90.C
91.B
92.C
93.B
94.D
95.A
96.B
97.A
98.C
99.B
100.C
101.C
102.C
103.D
104.C
105.A
106.A
107.B
108.C
109.A
110.A
111.B
112.D
113.B
114.B
115.A
116.B
117.C
118.D
119.B
120.A

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]