Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn ĐỊA LÍ

08/07/2022
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn ĐỊA LÍ – Tất cả các mã đề
(Thực hiện: Ban chuyên môn tuyensinh247.com)
 
 
Địa lí - Mã 301
41.C
42.B
43.D
44.D
45.B
46.A
47.A
48.A
49.C
50.C
51.C
52.D
53.A
54.D
55.C
56.D
57.B
58.C
59.C
60.D
61.B
62.A
63.B
64.A
65.B
66.D
67.A
68.D
69.B
70.D
71.C
72.A
73.B
74.C
75.D
76.B
77.C
78.B
79.D
80.B
 Địa lí - Mã 302
41.B
42.A
43.B
44.B
45.C
46.B
47.B
48.D
49.A
50.B
51.D
52.C
53.D
54.D
55.B
56.C
57.D
58.A
59.A
60.A
61.B
62.D
63.A
64.A
65.C
66.C
67.D
68.D
69.A
70.C
71.A
72.C
73.A
74.C
75.D
76.D
77.A
78.B
79.C
80.D
 Địa lí - Mã 303
41.B
42.D
43.D
44.C
45.A
46.A
47.D
48.B
49.D
50.A
51.B
52.B
53.D
54.C
55.C
56.B
57.B
58.A
59.D
60.D
61.C
62.B
63.B
64.C
65.C
66.D
67.B
68.C
69.B
70.D
71.B
72.C
73.B
74.D
75.A
76.C
77.B
78.C
79.B
80.D
 Địa lí - Mã 304
41.A
42.B
43.D
44.D
45.A
46.C
47.B
48.C
49.C
50.C
51.A
52.B
53.B
54.D
55.A
56.B
57.C
58.B
59.A
60.C
61.A
62.D
63.D
64.A
65.D
66.D
67.B
68.A
69.C
70.A
71.C
72.A
73.D
74.A
75.C
76.C
77.A
78.C
79.D
80.D
Địa lí - Mã 305
41.A
42.B
43.D
44.C
45.A
46.B
47.A
48.C
49.D
50.C
51.C
52.C
53.B
54.D
55.A
56.A
57.B
58.B
59.D
60.A
61.D
62.C
63.C
64.A
65.A
66.D
67.C
68.A
69.A
70.D
71.B
72.C
73.B
74.D
75.B
76.B
77.D
78.D
79.C
80.A
Địa lí - Mã 306
41.D
42.C
43.B
44.C
45.B
46.A
47.C
48.B
49.A
50.A
51.A
52.D
53.B
54.C
55.D
56.A
57.D
58.A
59.B
60.D
61.A
62.D
63.D
64.D
65.B
66.A
67.D
68.A
69.B
70.B
71.A
72.B
73.A
74.D
75.B
76.D
77.B
78.A
79.D
80.B
Địa lí - Mã 307
41.C
42.D
43.D
44.A
45.B
46.A
47.C
48.B
49.A
50.D
51.A
52.A
53.C
54.D
55.A
56.C
57.D
58.A
59.D
60.D
61.B
62.C
63.D
64.B
65.C
66.A
67.B
68.A
69.B
70.C
71.A
72.D
73.B
74.A
75.B
76.D
77.A
78.D
79.B
80.B
Địa lí - Mã 308
41.D
42.D
43.A
44.B
45.B
46.C
47.A
48.B
49.C
50.C
51.B
52.A
53.B
54.A
55.A
56.B
57.A
58.D
59.A
60.C
61.B
62.D
63.C
64.D
65.A
66.C
67.A
68.A
69.D
70.D
71.C
72.C
73.B
74.C
75.C
76.D
77.C
78.A
79.D
80.B
 Địa lí - Mã 309
41.D
42.D
43.C
44.B
45.C
46.D
47.B
48.C
49.C
50.D
51.C
52.C
53.B
54.D
55.D
56.B
57.D
58.C
59.C
60.B
61.A
62.B
63.C
64.B
65.B
66.A
67.D
68.C
69.B
70.C
71.D
72.C
73.A
74.D
75.B
76.D
77.A
78.B
79.B
80.D
Địa lí - Mã 310
41.C
42.A
43.D
44.A
45.B
46.B
47.B
48.C
49.D
50.D
51.C
52.A
53.D
54.C
55.D
56.D
57.B
58.D
59.D
60.C
61.A
62.D
63.A
64.A
65.A
66.B
67.C
68.B
69.D
70.C
71.A
72.B
73.D
74.C
75.A
76.B
77.C
78.
79.
80.
Địa lí - Mã 311
41.C
42.D
43.A
44.C
45.D
46.B
47.A
48.A
49.B
50.B
51.D
52.D
53.D
54.B
55.A
56.D
57.C
58.C
59.A
60.D
61.A
62.A
63.A
64.C
65.D
66.A
67.B
68.B
69.C
70.D
71.B
72.C
73.D
74.B
75.A
76.C
77.C
78.B
79.D
80.B
Địa lí - Mã 312
41.B
42.A
43.B
44.B
45.A
46.A
47.C
48.B
49.C
50.B
51.C
52.B
53.C
54.A
55.C
56.C
57.D
58.D
59.A
60.B
61.A
62.C
63.B
64.B
65.C
66.D
67.B
68.D
69.A
70.A
71.A
72.B
73.A
74.C
75.C
76.B
77.B
78.C
79.A
80.C
Địa lí - Mã 313
41.D
42.A
43.B
44.B
45.D
46.A
47.B
48.C
49.C
50.B
51.C
52.A
53.C
54.A
55.C
56.C
57.B
58.C
59.C
60.C
61.D
62.D
63.A
64.A
65.D
66.A
67.D
68.D
69.A
70.B
71.D
72.D
73.B
74.D
75.D
76.B
77.A
78.D
79.A
80.B
 Địa lí - Mã 314
41.C
42.D
43.C
44.D
45.D
46.B
47.C
48.A
49.C
50.B
51.D
52.A
53.D
54.C
55.A
56.C
57.D
58.B
59.D
60.B
61.A
62.D
63.C
64.C
65.B
66.D
67.C
68.D
69.A
70.D
71.B
72.B
73.A
74.A
75.B
76.A
77.A
78.C
79.B
80.C
Địa lí - Mã 315
41.A
42.B
43.A
44.B
45.D
46.B
47.B
48.A
49.D
50.D
51.C
52.C
53.D
54.C
55.D
56.D
57.A
58.A
59.C
60.C
61.D
62.A
63.A
64.C
65.D
66.D
67.A
68.C
69.A
70.D
71.C
72.C
73.D
74.C
75.A
76.C
77.C
78.A
79.D
80.D
Địa lí - Mã 316
41. D
42.C
43.D
44.B
45.C
46. B
47. B
48. A
49.A
50.C
51.A
52.A
53.D
54.D
55.A
56.B
57.A
58.B
59.A
60.B
61.D
62.C
63.D
64.C
65.D
66.C
67.D
68.A
69.B
70.B
71.A
72.A
73.D
74.C
75.A
76.C
77.C
78.C
79.A
80.B
Địa lí - Mã 317
41.B
42.D
43.A
44.B
45.C
46.D
47.A
48.D
49.D
50.C
51.D
52.B
53.A
54.D
55.C
56.D
57.A
58.C
59.D
60.A
61.D
62.A
63.B
64.A
65.D
66.
67.C
68.C
69.B
70.A
71.C
72.B
73.A
74.B
75.C
76.B
77.B
78.D
79.C
80.A
Địa lí - Mã 318
41.B
42.B
43.B
44.A
45.C
46.B
47.C
48.A
49.D
50.B
51.A
52.C
53.B
54.D
55.C
56.B
57.D
58.D
59.A
60.D
61.A
62.A
63.B
64.A
65.D
66.D
67.B
68.A
69.D
70.D
71.C
72.B
73.C
74.B
75.A
76.D
77.B
78.D
79.A
80.D
 Địa lí - Mã 319
41.B
42.D
43.D
44.D
45.C
46.C
47.A
48.B
49.C
50.A
51.B
52.C
53.D
54.A
55.C
56.B
57.D
58.A
59.C
60.D
61.A
62.C
63.D
64.C
65.A
66.B
67.D
68.D
69.D
70.A
71.B
72.B
73.A
74.D
75.D
76.C
77.D
78.B
79.C
80.B
Địa lí - Mã 320
41.B
42.B
43.D
44.D
45.C
46.A
47.C
48.C
49.B
50.A
51.A
52.D
53.D
54.D
55.B
56.C
57.B
58.C
59.C
60.A
61.B
62.A
63.D
64.B
65.B
66.A
67.C
68.B
69.D
70.B
71.D
72.A
73.A
74.C
75.C
76.A
77.A
78.D
79.C
80.C
Địa lí - Mã 321
41.D
42.A
43.C
44.B
45.C
46.B
47.B
48.D
49.D
50.C
51.B
52.D
53.C
54.A
55.A
56.D
57.D
58.A
59.C
60.D
61.D
62.C
63.C
64.A
65.C
66.A
67.D
68.A
69.D
70.A
71.C
72.D
73.C
74.A
75.D
76.A
77.A
78.D
79.C
80.A
Địa lí - Mã 322
41.D
42.B
43.D
44.A
45.B
46.A
47.D
48.B
49.C
50.B
51.A
52.C
53.C
54.B
55.A
56.B
57.C
58.D
59.D
60.D
61.B
62.C
63.C
64.B
65.C
66.B
67.D
68.C
69.A
70.B
71.A
72.A
73.D
74.A
75.D
76.D
77.D
78.B
79.A
80.A
Địa lí - Mã 323
41.B
42.C
43.C
44.A
45.B
46.D
47.D
48.A
49.C
50.C
51.A
52.B
53.A
54.D
55.C
56.A
57.B
58.D
59.D
60.A
61.A
62.C
63.C
64.B
65.A
66.B
67.D
68.C
69.B
70.D
71.D
72.A
73.B
74.D
75.D
76.C
77.D
78.C
79.B
80.B
 Địa lí - Mã 324
41.D
42.A
43.D
44.D
45.D
46.C
47.C
48.C
49.A
50.A
51.C
52.A
53.C
54.A
55.C
56.B
57.B
58.A
59.C
60.B
61.A
62.C
63.A
64.C
65.B
66.B
67.B
68.C
69.B
70.A
71.C
72.B
73.C
74.A
75.B
76.A
77.C
78.B
79.B
80.B

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]