Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

******


Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Mã trường: MTU

Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825903; Fax: (0270) 3 827457

Email: quanlydaotao@mtu.edu.vn ;  tuyensinh@mtu.edu.vn
Website: www.mtu.edu.vn 

 

1. NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu 2018

I

Đại học chính quy

 

750

1

Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201

350

2

Kiến trúc

7580101

80

3

Quản lý xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý đô thị)

7580302

50

4

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

30

5

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

7580205

50

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

50

7

Kỹ thuật môi trường

7520320

50

8

Kế toán

7340301

90

II

Đại học liên thông chính quy

 

150

1

Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201

90

2

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

30

3

Kế toán

7340301

30

2. TỔ HỢP XÉT TUYỂN

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

1

Kỹ thuật xây dựng

7580201

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

D01

2

Kiến trúc

7580101

Toán - Vật lí - Vẽ mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ mỹ thuật

V01

Toán -Tiếng Anh- Vẽ mỹ thuật

V02

Toán - Hóa học - Vẽ mỹ thuật

V03

3

Quản lý xây dựng

7580302

Toán - Vật lí - Vẽ mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ mỹ thuật

V01

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

4

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

Toán - Vật lí - Vẽ mỹ thuật

V00

Toán - Ngữ văn - Vẽ mỹ thuật

V01

Toán -Tiếng Anh- Vẽ mỹ thuật

V02

Toán - Hóa học - Vẽ mỹ thuật

V03

5

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

7580205

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

D01

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

D01

7

Kỹ thuật Môi trường

7520320

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Toán - Hóa học - Sinh học

B00

Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

D01

8

Kế toán

7340301

Toán - Vật lí - Hóa học

A00

Toán - Vật lí - Tiếng Anh

A01

Ngữ văn - Địa lí - Tiếng Anh

D15

Ngữ văn - Lịch sử - Địa lí

C00

3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

3.1 Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

3.1.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 70% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này.

3.1.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) theo quy định.

b. Điều kiện nhận hồ sơ

- Đã tốt nghiệp THPT;

-Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) theo quy định;

- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

3.1.3. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT

- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
3.2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)
3.2.1. Chỉ tiêu: Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này
3.2.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;
- Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết (ĐTK) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải ≥ 6,0 điểm.;
3.2.3. Nguyên tắc xét tuyển
- Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm UT
   Hoặc: Điểm xét tuyển = ĐTK môn 1 + ĐTK môn 2 + ĐTK môn 3 + Điểm UT
- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
3.3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý xây dựng.
3.3.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia
- Đã tốt nghiệp THPT;
- Tổng điểm 3 môn (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm của môn vẽ mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Nhà trường quy định;
- Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.
3.3.2.. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT (học bạ)
- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;
- Điểm (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển ≥ 6,0 điểm.
(Điểm 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển 3 năm THPT và điểm môn Vẽ Mỹ thuật hoặc điểm tổng kết 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật).
3.3.3. Nguyên tắc xét tuyển
- Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT
- Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;
- Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến mônToán, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.
3.4 Thời gian, địa điểm và hình thức sơ tuyển Vẽ mỹ thuật
- Đợt 1, nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 30/6/2018, thi tuyển (dự kiến) ngày 05, 06/7/2018;
- Các đợt tiếp theo thi tuyển vào các ngày 05, 06 hàng tháng, tổ chức thi tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu;
- Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả sơ tuyển tại Trường ĐHXD Miền Tây hoặc từ điểm thi ở các trường đại học khác;
- Địa điểm sơ tuyển: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;
- Môn thi Vẽ mỹ thuật: Vẽ đầu tượng.
4. VÙNG TUYỂN SINH, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
4.1. Vùng tuyển sinh: 
Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
4.2 Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh: 
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. SỐ CHỖ Ở TRONG KÝ TÚC XÁ NHẬN KHÓA TUYỂN SINH 2018: 

Ký túc xá 1.000 chỗ. Nhà trường hỗ trợ miễn phí 400 chỗ ở KTX/năm cho sinh viên đăng ký trước và có kết quả tốt (khi thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển)

6. HỌC PHÍ:

- Học phí năm học 2018-2019 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:

Học phí ĐH: 8.700.000 đ/năm (Học kỳ: 4.350.000 đ/học kỳ; 290.000 đ/Tín chỉ).

- Ngoài học phí trên sinh viên cần nộp thêm Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thân thể, ... theo Quy định chung của Nhà nước.

Mọi thắc mắc liên quan tuyển sinh ĐH năm 2018, thí sinh có thể liên hệ tại:
Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Số 20B Phó Cơ Điều - Phường 3 - Tp. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 0270. 3 825 903 Email: tuyensinh@mtu.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]