Nghề Bảo vệ thực vật

Tên nghề:                                BẢO VỆ THỰC VẬT

Mã nghề:                                 40620201

Trình độ đào tạo:                    Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo:                   2 năm

Đối tượng tuyển sinh:             Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức        

+ Biết điều tra, phát hiện và xây dựng qui trình phòng trừ các loài sinh vật hại trên các loại cây trồng phổ biến trong khu vực;

+ Biết tổ chức, chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng trong hợp tác xã ,trang trại, và nông hộ;

+ Đủ điều kiện tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;

- Kỹ năng

        + Thực hiện được được những kiến thức cơ sở và chuyên môn của nghề bảo vệ thực vật, thực hiện thành thạo các công việc bảo vệ thực vật trên cơ sở hiệu quả cao thông qua nâng cao năng suất, phẩm chất cây trồng và nông sản;

        + Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong quy trình phòng trừ sâu bệnh trên các cây trồng phổ biến;

        + Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có chuyên môn thấp hơn, hoặc nông dân;

        + Thực hiện quá trình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức :

            + Hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động, đường lối phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công, và bảo vệ sản xuất;

            + Có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Luật pháp.

+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử.

- Thể chất và quốc phòng:

            + Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp;

            + Thực hiện an toàn vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường;

            + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

            + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng. Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

Cơ hội việc làm.

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ trung cấp nghề bảo vệ thực vật, người học có  những năng lực chuyên môn và làm việc theo chức năng tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành Nông nghiệp, bảo vệ thực vật  hoặc các hợp tác xã, trang trạii, tại các aôj gia đình, tham gia phục vụ nghiên cứu trong các cơ sở nghiên cứu và có thể tổ chức kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở qui mô hợp lý.

 

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc:

Các môn học chung

1

Chính trị

5

Tin học

2

Pháp luật

6

Ngoại ngữ

 3

Giáo dục thể chất

 

 

4

Giáo dục quốc phòng- An ninh

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở bắt buộc

1

Sinh lý thực vật

6

Khuyến nông

2

Giống cây trồng

7

Cơ khí nông nghiệp

3

Khí tượng nông nghiệp

8

Hệ thống nông nghiệp

4

Đất trồng - Phân bón

9

Quản trị doanh nghiệp

5

Phương pháp thí nghiệm

10

Bảo vệ môi trường

Các môn học, mô đun chuyên  môn nghề bắt buộc

1

Côn trùng đại cương

7

Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

2

Bệnh cây đại cương

8

Điều tra phát hiện dịch hại

3

Quản lý cỏ dại

9

Pháp luật chuyên ngành

4

Động vật hại cây trồng và nông sản

10

Thực tập ngoại khoá

5

Thuốc bảo vệ thực vật

11

Thực tập cuối khoá

6

Kiểm dịch thực vật

 

 

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Kỹ thuật canh tác cây lương thực

5

Quản lý dịch hại trên cây lương thực

2

Kỹ thuật canh tác cây ăn quả

6

Quản lý dịch hại trên cây ăn quả

3

Kỹ thuật canh tác cây công nghiệp

7

Quản lý dịch hại trên cây công nghiệp

4

Kỹ thuật canh tác cây rau - hoa

8

Quản lý dịch hại trên cây rau-hoa

Các môn thi tốt nghiệp :

               + Chính trị : Theo quy định hiện hành;

               + Lý thuyết nghề: Các kiến thức trọng tâm về sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng. Triệu chứng, tác nhân, qui luật phát sinh phát triển và biện pháp phòng các loại dịch hại trên cây trồng;

              + Thực hành nghề: Các kỹ năng về xử lý tất cả các trường hợp để cây trồng khỏe chống lại dịch hại, khắc phục các trường hợp cây trồng đã nhiễm dịch hại, đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo chất lượng nông sản và vệ sinh môi trường;

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]