Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đáp án môn TOÁN kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

09/08/2020

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT 2020 -  MÔN TOÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Mã đề: 101

1. C

2. B

3. B

4. D

5. D

6. A

7. C

8. A

9. D

10. D

11. B

12. C

13. D

14. B

15. B

16. A

17. B

18. C

19. B

20. B

21. C

22. C

23. C

24. B

25. C

26. A

27. C

28. A

29. B

30. A

31. C

32. C

33. C

34. B

35. A

36. C

37. A

38. A

39. B

40. B

41. A

42. A

43. A

44. B

45. C

46. A

47. A

48. B

49. C

50. C

 Mã đề: 102

1. D

2. C

3. D

4. B

5. A

6. B

7. C

8. C

9. D

10. C

11. B

12. B

13. C

14. D

15. C

16. A

17. C

18. B

19. A

20. A

21. D

22. B

23. C

24. D

25. B

26. B

27. C

28. B

29. A

30. A

31. D

32. D

33. B

34. C

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B

40. D

41. D

42. B

43. C

44. D

45. C

46. C

47. A

48. A

49. D

50. A

 Mã đề: 103

1. C

2. A

3. B

4. C

5. B

6. C

7. D

8. D

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. C

20. C

21. A

22. B

23. D

24. D

25. A

26. D

27. A

28. A

29. A

30. D

31. A

32. C

33. C

34. A

35. C

36. A

37. C

38. A

39. C

40. A

41. A

42. D

43. C

44. C

45. D

46. C

47. D

48. A

49. D

50. D

 Mã đề: 104

1. C

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. A

11. B

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. D

18. C

19. A

20. D

21. B

22. A

23. D

24. C

25. A

26. D

27. A

28. A

29. B

30. C

31. B

32. B

33. D

34. C

35. C

36. A

37. D

38. A

39. B

40. A

41. B

42. A

43. B

44. D

45. B

46. C

47. D

48. C

49. D

50. D

 Mã đề: 105 

1. A

2. A

3. C

4. D

5. A

6. D

7. A

8. D

9. D

10. A

11. A

12. D

13. A

14. C

15. A

16. B

17. C

18. C

19. D

20. B

21. D

22. C

23. D

24. D

25. B

26. D

27. A

28. C

29. A

30. A

31. A

32. D

33. B

34. D

35. D

36. B

37. A

38. C

39. A

40. B

41. C

42. D

43. B

44.  D

45. B

46. C

47. C

48. C

49. D

50. C

 Mã đề: 106

1. D

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C

12. C

13. C

14. A

15. A

16. B

17. C

18. A

19. A

20. B

21. B

22. D

23. B

24. B

25. B

26. C

27. C

28. D

29. B

30. D

31. B

32. C

33. D

34. B

35. B

36. D

37. C

38. B

39. D

40. C

41. B

42. C

43. D

44. B

45. C

46. B

47. D

48. C

49. D

50. D

 Mã đề: 107 

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. D

7. D

8. B

9. D

10. C

11. A

12. D

13. D

14. A

15. A

16. C

17. A

18. C

19. C

20. B

21. A

22. D

23. A

24. A

25. C

26. D

27. D

28. C

29. B

30. A

31. B

32. B

33. C

34. D

35. A

36. C

37. D

38. C

39. C

40. A

41. A

42. B

43. D

44. C

45. D

46. A

47. A

48. C

49. A

50. B

 Mã đề: 108

1. C

2. B

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. D

9. D

10. B

11. B

12. B

13. D

14. A

15. D

16. B

17. A

18. C

19. C

20. A

21. C

22. A

23. A

24. A

25. B

26. C

27. A

28. C

29. A

30. D

31. B

32. C

33. B

34. B

35. A

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. A

42. D

43. A

44. B

45. C

46. C

47. D

48. D

49. C

50. C

Mã đề: 109

1. A

2. D

3. B

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

12. C

13. D

14. D

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

20. B

21. C

22. A

23. B

24. B

25. A

26. B

27. C

28. A

29. C

30. B

31. C

32.  D

33. C

34. C

35. A

36. A

37. C

38. A

39. B

40. D

41. A

42. B

43. A

44. A

45. D

46. B

47. D

48. D

49. A

50. B

 Mã đề: 110

1. A

2. D

3. D

4. D

5. C

6. A

7. C

8. A

9. A

10. B

11. C

12. B

13. D

14. B

15. A

16. A

17. C

18. B

19. C

20. D

21. B

22. B

23. A

24. A

25. D

26. D

27. B

28. A

29. B

30. B

31. B

32. D

33. B

34. A

35. D

36. B

37. B

38. D

39. A

40. D

41. A

42. A

43. A

44. B

45. A

46. B

47. D

48. D

49. A

50. D

 Mã đề: 111

1. C

2. C