Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn TOÁN

07/07/2021
 
 
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán - Tất cả mã đề
 
 
Mã đề: 101
1. A
2. C
3. B
4. D
5. D
6. A
7. D
8. D
9. A
10. C
11. C
12. A
13. C
14. A
15. C
16. B
17. C
18. A
19. B
20. A
21. B
22. D
23. B
24. A
25. B
26. C
27. B
28. B
29. B
30. A
31. C 
32. D 
33. B 
34. B  
35. A  
36. C
37. A 
38. A
39. A
40. B
41. D
42. D 
43. B
44. A 
45. C
46. D
47. C
48. D
49. D
50. A
Mã đề: 102
1. C
2. D
3. D
4. D
5. A
6. A
7. C
8. C
9. C
10. A
11. B
12. D
13. A
14. B
15. D
16. D
17. B
18. D
19. C
20. C
21. D
22. D
23. C 
24. D
25. C
26. A 
27. D
28. B
29. B
30. B
31. A
32. C
33. C 
34. B
35. B
36. C
37. B
38. B 
39. B  
40. A
41. B
42. B
43. A
44. C 
45. A 
46. A
47. A 
48. B
49. B
50. C 
Mã đề: 103
1. B
2. C
3. C
4. D
5. C
6. C
7. B
8. A
9. B
10. C
11. D
12. A
13. C
14. A
15. B
16. C
17. B
18. D
19. C
20. D
21. C
22. A
23. A
24. B
25. C
26. A
27. D
28. A
29. B
30. A 
31. A
32. D 
33. D 
34. B 
35. B
36. A 
37. B
38. A
39. C
40. D
41. B
42. D
43. B
44. A
45. D
46. A
47. D
48. B
49. D
50. A  
Mã đề: 104
1. B
2. C
3. D
4. C
5. C
6. D
7. C
8. B
9. B
10. B
11. C
12. C
13. B
14. C
15. C
16. C
17. A
18. B
19. A
20. D
21. D
22. B
23. A
24. A
25. C
26. A
27. D
28. B
29. A
30. D
31. A
32. D 
33. B
34. A
35. A
36. A 
37. B
38. A
39. B
40. B 
41. A 
42. B 
43. D
44. B 
45. D
46. B 
47. B 
48. B  
49. A 
50. D
Mã đề: 105 
1. A
2. B
3. B
4. D
5. D
6. B
7. D
8. C
9. C
10. B
11. C 
12. B
13. A
14. C
15. B
16. C
17. B
18. B
19. A
20. D
21. A
22. D
23. A
24. A
25. D
26. D
27. C
28. B
29. D
30. B
31. D
32. C  
33. C 
34. B 
35. A 
36. A 
37. C 
38. C 
39. D  
40. D
41. D 
42. C
43. A 
44. C
45. C 
46. B 
47. C
48. A
49. A
50. D
Mã đề: 106
1. C
2. B
3. D
4. D
5. C
6. A
7. B
8. B
9. C
10. C
11. D
12. B
13. D
14. D
15. A
16. C
17. C
18. C
19. A
20. C
21. B
22. B
23. C
24. B
25. D
26. D
27. B
28. A
29. A
30. C
31. C
32. B 
33. D
34.  D
35. C
36. B
37. A 
38. A
39. B  
40. B
41. A
42. B
43. B 
44. D 
45.  B
46. A
47. B 
48. A
49. A 
50. D
Mã đề: 107 
1. A
2. C
3. C 
4. A
5. D
6. B
7. C
8. D
9. C
10. C
11. D
12. D
13. B
14. B
15. D
16. B
17. C
18. B
19. C
20. A
21. C
22. D
23. C
24. A
25. D
26. B
27. D
28. A
29. B
30. C
31. C
32. D  
33. C
34. C 
35. D
36. D 
37. D 
38. A 
39. A
40. B 
41. C
42. B
43. A 
44. A
45. B
46. C 
47. D 
48. A 
49. A 
50. B 
Mã đề: 108
1. C
2. C
3. B
4. C
5. D
6. A
7. A
8. B
9. C
10. C
11. D
12. A
13. B
14. A
15. B
16. D
17. D
18. D
19. B
20. A
21. B
22. B
23. A
24. D
25. A
26. B 
27. A
28. A
29. B
30. A
31. A
32. D  
33. B 
34. A  
35. B 
36. D
37. A 
38. D
39. B  
40. D
41. C
42. B 
43. D
44. A
45. D
46. B
47. A
48. D 
49. B
50. D 
Mã đề: 109
1. A
2. A
3. D
4. A
5. A
6. C
7. B
8. C
9. B
10. B 
11. B
12. C
13. B
14. A
15. B
16. A
17. B
18. A
19. D
20. B
21. B
22. C
23. C
24. D
25. D
26. C
27. D
28. A
29. B
30. A
31. A
32. D  
33. C
34. D 
35. A
36. C 
37. D 
38. C
39. D
40. D 
41. C
42. C
43. A 
44. A 
45. C
46. D
47. B
48. A
49. A  
50. C
Mã đề: 110
1. A
2. A
3. A
4. D
5. D
6. B
7. A
8. A
9. C
10. D
11. D
12. C 
13. C
14. B
15. B
16. C
17. B
18. B
19. A
20. A
21. B
22. B
23. A
24. B
25. B
26. A
27. B 
28. C
29. D
30. C
31. B
32. D  
33. A  
34. D 
35. C
36. D
37. C
38. A
39. C 
40. A 
41. D
42. D 
43. C 
44. C
45. D
46. D 
47. C
48. D 
49. C
50. A
Mã đề: 111
1. A
2. B
3. C
4. C
5. D
6. D
7. C
8. C
9. D
10. D
11. D
12. B
13. B
14. B
15. C
16. D
17. A
18. C
19. C
20. D
21. C
22. B
23. A
24. C
25. D
26. A
27. B
28. C
29. B
30. D
31. A
32. C 
33. B
34. D 
35. D
36. D
37. B
38. D
39. C  
40. B 
41. D
42. C
43. B
44. B 
45. C 
46. B
47. D
48. B
49. C
50. C  
Mã đề: 112
1. C
2. C
3. B
4. D
5. A
6. D
7. C
8. A
9. B
10. B
11. D
12. C
13. A
14. D
15. B
16. B
17. C
18. A
19. C
20. C
21. D
22. B
23. C
24. D
25. B
26. D
27. D
28. A
29. D
30. A
31. C
32. D
33. A
34. C  
35. D
36. B 
37. A 
38. B 
39. D
40. B
41. C  
42. C
43. C 
44. A
45. A 
46. B 
47. C 
48. D 
49. B 
50. A  
Mã đề: 113
1. D
2. B
3. B
4. A
5. B
6. C
7. D
8. D
9. B
10. A
11. A
12. B
13. C
14. D
15. A
16. D
17. C
18. A
19. B
20. B
21. A
22. B
23. C
24. A
25. A
26. B
27. C
28. C
29. C
30. A
31. A
32. C  
33. C
34. A  
35. C
36. C 
37. C
38. B 
39. B 
40. B
41. A
42. C
43. A 
44. C 
45. C
46. B
47. C 
48. B
49. A
50. B
Mã đề: 114
1. B
2. C
3. A
4. D
5. C
6. D
7. B
8. D
9. B
10. B
11. C
12. D
13. B
14. A
15. D
16. D
17. C
18. B
19. D
20. C
21. A
22. A
23. D
24. A
25. A
26. B
27. D
28. B
29. B
30. A
31. D
32. A 
33. B 
34. D 
35. D 
36. A
37. A
38. D 
39. D  
40. A 
41. A 
42. A 
43. B
44. A 
45. B
46. B
47. D
48. B 
49. B 
50. A 
Mã đề: 115
1. A
2. C
3. A
4. D
5. D
6. D
7. A
8. A
9. D
10. B
11. A
12. A
13. D
14. C
15. B
16. C
1