Danh mục ngành nghề

Danh mục các chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

-

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT
ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

1. Ngành đào tạo là tập hợp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hay một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nhất định. Đối với các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, trừ một số học phần bổ sung, phần còn lại là kiến thức ngành và chuyên ngành.

2. Mã ngành là chuỗi số liên tục gồm bảy chữ số, trong đó từ trái sang phải được qui định như sau: chữ số đầu tiên quy định mã trình độ đào tạo; hai chữ số thứ hai và thứ ba quy định mã lĩnh vực đào tạo; hai chữ số thứ tư và thứ năm quy định mã nhóm ngành đào tạo; hai chữ số cuối quy định mã ngành đào tạo.

3. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ tiến sĩ:

Mã số

Tên tiếng Việt

914

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

91401

Khoa học giáo dục

9140101

Giáo dục học

9140102

Lý luận và lịch sử giáo dục

9140110

Lý luận và phương pháp dạy học

9140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

9140114

Quản lý giáo dục

9140115

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

9140116

Thiết kế phương tiện giáo dục, giảng dạy

9140117

Giáo dục quốc tế và so sánh

9140118

Giáo dục đặc biệt

91490

Khác

921

Nghệ thuật

92101

Mỹ thuật

9210101

Lý luận và lịch sử mỹ thuật

92102

Nghệ thuật trình diễn

9210201

Âm nhạc học

9210221

Lý luận và lịch sử sân khấu

9210231

Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình

92104

Mỹ thuật ứng dụng

92190

Khác

922

Nhân văn

92201

Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam

9220102

Ngôn ngữ Việt Nam

9220104

Hán Nôm

9220109

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

9220120

Lý luận văn học

9220121

Văn học Việt Nam

9220125

Văn học dân gian

92202

Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài

9220201

Ngôn ngữ Anh

9220202

Ngôn ngữ Nga

9220203

Ngôn ngữ Pháp

9220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

9220205

Ngôn ngữ Đức

9220209

Ngôn ngữ Nhật

9220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

6222024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

9220242

Văn học nước ngoài

92290

Khác

9229001

Triết học

9229002

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

9229004

Logic học

9229006

Đạo đức học

9229007

Mỹ học

9229008

Chủ nghĩa xã hội khoa học

9229009

Tôn giáo học

9229011

Lịch sử thế giới

9229012

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc

9229013

Lịch sử Việt Nam 

9229015

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9229017

Khảo cổ học

9229020

Ngôn ngữ học

9229030

Văn học

9229040

Văn hoá học

9229041

Văn hoá dân gian

9319042

Quản lý văn hoá

931

Khoa học xã hội và hành vi

93101

Kinh tế học

9310101

Kinh tế học

9310102

Kinh tế chính trị

9310104

Kinh tế đầu tư

9310105

Kinh tế phát triển

9310106

Kinh tế quốc tế

9310107

Thống kê kinh tế

9310108

Toán kinh tế

9340410

Quản lý kinh tế

93102

Khoa học chính trị

9310201

Chính trị học

9310202

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

9310204

Hồ Chí Minh học

9310206

Quan hệ quốc tế

93103

Xã hội học và Nhân học

9310301

Xã hội học

9310302

Nhân học

9310310

Dân tộc học

93104

Tâm lý học

9310401

Tâm lý học

93105

Địa lý học

9310501

Địa lý học

93106

Khu vực học

9310601

Quốc tế học

9310608

Đông phương học

9310612

Trung Quốc học

9310613

Nhật Bản học

9310620

Đông Nam Á học

9310630

Việt Nam học

93190

Khác

932

Báo chí và thông tin

93201

Báo chí và truyền thông

9320101

Báo chí học

9320105

Truyền thông đại chúng

93202

Thông tin - Thư viện

9320202

Thông tin học

9320203

Khoa học thư viện

93203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

9320303

Lưu trữ học

9320305

Bảo tàng học

93204

Xuất bản - Phát hành

9320401

Xuất bản

93290

Khác

934

Kinh doanh và quản lý

93401

Kinh doanh

9340101

Quản trị kinh doanh

9340121

Kinh doanh thương mại

93402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

9340201

 Tài chính - Ngân hàng

9340204

Bảo hiểm

93403

Kế toán - Kiểm toán

9340301

Kế toán

93404

Quản trị - Quản lý

9340402

Chính sách công

9340403

Quản lý công

9340404

Quản trị nhân lực

9340405

Hệ thống thông tin quản lý

9340412

Quản lý khoa học và công nghệ

93490

Khác

938

Pháp luật

93801

Luật

9380102

Luật hiến pháp và luật hành chính

9380103

Luật dân sự và tố tụng dân sự

9380104

Luật hình sự và tố tụng hình sự

9380105

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

9380106

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

9380107

Luật kinh tế

9380108

Luật quốc tế

93890

Khác

942

Khoa học sự sống

94201

Sinh học

9420101

Sinh học

9420102

Nhân chủng học

9420103

Động vật học

9420104

Sinh lý học người và động vật 

9420105

Ký sinh trùng học

9420106

Côn trùng học

9420107

Vi sinh vật học

9420108

Thuỷ sinh vật học

9420111

Thực vật học

9420112

Sinh lý học thực vật

9420115

Lý sinh học

9420116

Hoá sinh học

9420120

Sinh thái học

9420121

Di truyền học

94202

Sinh học ứng dụng

9420201

Công nghệ sinh học

94290

Khác

944

Khoa học tự nhiên

94401

Khoa học vật chất

9440101

Thiên văn học

9440103

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

9440104

Vật lý chất rắn

9440105

Vật lý vô tuyến và điện tử

9440106

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

9440107

Cơ học vật rắn

9440108

Cơ học chất lỏng và chất khí

9440109

Cơ học

9440110

Quang học

9440111

Vật lý địa cầu

9440112

Hoá học

9440113

Hoá vô cơ

9440114

Hoá hữu cơ

9440117

Hoá học các hợp chất thiên nhiên

9440118

Hoá phân tích

9440119

Hoá lí thuyết và hoá lí

9440120

Hóa môi trường

9440122

Khoa học vật liệu

9440123

Vật liệu điện tử

9440125

Vật liệu cao phân tử và tổ hợp

9440127

Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử

9440129

 Kim loại học

94402

Khoa học trái đất

9440201

Địa chất học

9440205

Khoáng vật học và địa hóa học

9440210

Địa vật lí

9440212

Bản đồ học

9440214

Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

9440217

Địa lí tự nhiên

9440218

Địa mạo và cổ địa lý

9440220

Địa lý tài nguyên và môi trường

9440221

Biến đổi khí hậu

9440222

Khí tượng và khí hậu học

9440224

Thuỷ văn học

9440228

Hải dương học

94403

Khoa học môi trường

9440301

Khoa học môi trường

9440303

Môi trường đất và nước

9440305

Độc học môi trường

94490

Khác

946

Toán và thống kê

94601

Toán học

9460101

Toán học

9460102

Toán giải tích