Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý đáp án môn SINH đề thi THPT QG 2018 – Tất cả các mã đề

26/06/2018

 

Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi môn SINH HỌC. Đáp án chính thức sẽ được Bộ GD-ĐT công bố chiều 27/06/2018.

Mã đề 201

81.D

82.A

83.C

84.B

85.A

86.B

87.A

88.B

89.C

90.C

91.C

92.D

93.B

94.A

95.D

96.B

97.D

98.B

99.C

100.B

101.D

102.A

103.A

104.D

105.B

106.D

107.A

108.C

109.A

110.C

111.B

112.A

113.D

114.B

115.A

116.B

117.B

118.A

119.D

120.B

Mã đề 202

81.D

82.C

83.B

84.A

85.A

86.D

87.D

88. A

89.D

90.A

91.A

92.D

93.A

94.C

95.C

96.B

97.C

98.A

99.C

100.D

101.B

102.B

103.D

104.D

105.C

106. B

107.C

108.A

109.A

110.A

111.C

112.C

113.A

114.D

115.C

116.D

117.A

118.D

119. C

120.C

Mã đề 203

81.B

82.B

83.D

84.C

85.D

86.A

87.A

88.D

89.D

90.B

91.D

92.C

93.D

94.A

95.C

96.B

97.B

98.D

99.C

100.A

101.C

102.D

103.D

104.A

105.C

106.A

107.B

108.B

109.A

110.B

111.B

112.B

113.A

114.C

115.A

116.B

117

118.C

119.D

120.A

Mã đề 204

81.C

82.C

83.C

84.B

85.B

86.D

87.A

88. A

89.C

90. D

91.A

92.C

93.A

94.B

95.C

96.B

97.B

98.B

99.D

100.D

101.D

102.B

103.B

104.D

105.D

106.C

107.B

108.D

109.B

110.D

111.C

112.D

113.B

114.B

115.C

116.B

117.D

118.C

119.D

120.C

Mã đề 205

81.A

82.D

83.C

84.D

85.C

86.C

87.C

88.B

89.C

90.B

91.B

92.B

93.A

94.D

95.A

96.D

97.B

98.A

99.A

100.A

101.C

102.B

103.B

104.C

105.B

106.B

107.C

108.D

109.A

110.A

111.A

112.D

113.A

114

115.C

116.C

117.B

118.D

119.D

120.D

Mã đề 206

81.C

82.B

83.C

84.C

85.D

86.D

87.B

88.B

89.B

90.A

91.B

92.A

93.D

94.C

95.B

96.C

97.C

98.A

99.A

100.C

101.C

102.B

103.B

104.D

105.D

106.C

107.C

108.A

109.B

110.B

111.A

112.D

113.A

114.D

115.C

116.A

117.A

118.D

119.A

120.A

Mã đề 207

81.A

82.C

83.C

84.C

85.A

86.B

87.C

88.D

89.B

90.D

91.D

92.C

93.A

94.C

95.D

96.B

97.B

98.B

99.D

100.C

101.D

102.D

103.B

104.A

105.A

106.D

107.A

108.A

109.B

110

111

112

113

114.B

115.A

116.C

117.C

118.A

119.B

120.A

Mã đề 208

81.B

82.C

83.A

84.D

85.D

86.A

87.A

88.C

89.C

90.B

91.A

92.C

93.B

94.A

95.D

96.C

97.D

98.B

99.A

100.B

101.C

102.A

103.A

104.A

105.A

106.C

107.C

108.A

109.A

110.C

111.C

112.D

113.B

114.D

115.B

116.B

117.A

118.C

119.C

120.C

Mã đề 209

81.B

82.D

83.A

84.B

85.D

86.C

87.B

88.B

89.C

90.C

91.B

92.D

93.D

94.A

95.C

96.C

97.D

98.A

99.A

100.A

101.D

102.C