Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đáp án môn LỊCH SỬ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

10/08/2020

Mã đề: 301

1. D

2. C

3. B

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. C

10. D

11. D

12. B

13. C

14. A

15. D

16. A

17. B

18. B

19. A

20. A

21. A

22. D

23. B

24. D

25. B

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. A

33. A

34. D

35. B

36. A

37. B

38. D

39. D

40. D

 Mã đề: 302

1. B

2. C

3. B

4. B

5. D

6. B

7. D

8. B

9. C

10. A

11. C

12. A

13. B

14. A

15. D

16. A

17. C

18. B

19. C

20. A

21. D

22. A

23. A

24. C

25. A

26. B

27. B

28. A

29. A

30. C

31. C

32. B

33. B

34. C

35. B

36. B

37. A

38. A

39. C

40. C

Mã đề: 303

1. A

2. B

3. D

4. A

5. C

6. B

7. D

8. B

9. D

10. C

11. D

12. D

13. C

14. C

15. A

16. D

17. B

18. D

19. D

20. D

21. B

22. C

23. B

24. B

25. B

26. C

27. C

28. D

29. B

30. D

31. B

32. C

33. C

34. B

35. C

36. D

37. B

38. C

39. D

40. B

  Mã đề: 304

1. A

2. B

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. D

11. D

12. B

13. D

14. D

15. A

16. D

17. A

18. B

19. A

20. D

21. A

22. A

23. D

24. A

25. A

26. A

27. D

28. B

29. B

30. A

31. B

32. A

33. A

34. D

35. D

36. B

37. A

38. D

39. B

40. B

 Mã đề: 305

1. C

2. C

3. D

4. C

5. A

6. A

7. A

8. B

9. B

10. B

11. A

12. C

13. A

14. B

15. B

16. C

17.C

18. B

19. D

20. D

21. C

22. A

23. D

24. D

25. D

26. C

27. C

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. A

34. A

35. D

36. C

37. C

38. A

39.C

40. A

Mã đề: 306

1. B

2. C

3. A

4. C

5. C

6. C

7. D

8. B

9. D

10. A

11. B

12. B

13. A

14. C

15. A

16. D

17. D

18. D

19. C

20. C

21. A

22. D

23. C

24. A

25. A

26. C

27. C

28. C

29. A

30. D

31. A

32. A

33. D

34. A

35. D

36. D

37. C

38. D

39. A

40. A

Mã đề: 307

1. C

2. C

3. C

4. B

5. D

6. D

7. A

8. A

9. B

10. C

11. B

12. A

13. B

14. C

15. C

16. B

17. A

18. C

19. C

20. C

21. B

22. C

23. D

24. C

25. B

26. A

27. C

28. A

29. D

30. D

31. D

32. B

33. B

34. B

35. A

36. A

37. B

38. D

39. D

40. A

 Mã đề: 308

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. D

8. D

9. B

10. D

11. B

12. D

13. C

14. A

15. A

16. C

17. B

18. C

19. A

20. C

21. B

22. B

23. B

24. C

25. A

26. B

27. D

28. C

29. B

30. A

31. C

32. C

33. D

34. D

35. D

36. B

37. D

38. A

39. D

40. B

Mã đề: 309

1. B

2. A

3. C

4. A

5. A

6. B

7. B

8. A

9. D

10. D

11. C

12. D

13. D

14. D

15. B

16. B

17. D

18. A

19. D

20. C

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. B

27. D

28. D

29. C

30. C

31. D

32. D

33. B

34. C

35. A

36. D

37. A

38. A

39. C

40. C

Mã đề: 310

1. A

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. B

10. D

11. C

12. C

13. D

14. C

15. C

16. B

17. B

18. B

19. A

20. B

21. D

22. B

23. C

24. B

25. A

26. B

27. B

28. A

29. A

30. B

31. A

32. A

33. B

34. C

35. B

36. C

37. B

38. C

39. C

40. A

  Mã đề: 311

1. B

2. C

3. A

4. C

5. D

6.A

7. B

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. A

14. C

15. D

16. B

17. D

18. B

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. D

25. B

26. A

27. C

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. C

34. A

35. B

36. A

37. C

38. C

39. B

40. C

Mã đề: 312

1. A

2. A

3. C

4. C

5. B

6. C

7. D

8. C

9. A

10. D

11. D

12. A

13. B

14. C

15. A

16. C

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. D

23. B

24. D

25. B

26. A

27. A

28. A

29. B

30. D

31. B

32. B

33. D

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. A

40. B

Mã đề: 313

1. D

2. A

3. D

4. C

5. D

6. D

7. C

8. A

9. C

10. D

11. C

12. A

13. D

14. B

15. C

16. B

17. A

18. D

19. C

20. C

21. B

22. D

23. B

24. D

25. A

26. A

27. B

28. B

29. D

30. A

31. B

32. C

33. C

34. A

35. B

36. C

37. A

38. D

39. B

40. A

 Mã đề: 314

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. B

7. C

8. C

9. D

10. B

11. A

12. C

13. B

14. A

15. D

16. B

17. C

18.C

19. D

20. A

21. C

22. D

23. A

24. A

25. A

26. D

27. D

28. C

29. C

30. A

31. B

32. D

33. B

34. B

35. D

36. C

37. A

38. D

39. A

40. D

Mã đề: 315

1. B

2. D

3. D

4. D

5. B

6. C

7. B

8. B

9. A

10. D

11. D

12. D

13. C

14. A

15. C

16. A

17. D

18. B

19. D

20. C

21. C

22. B

23. D

24. C

25. B

26. A

27. D

28. B

29. C

30. A

31. D

32. C

33. A

34. B

35. C

36. B

37. C

38. B

39. C

40. C

 Mã đề: 316

1. B

2. C

3. B

4. C

5. B

6. A

7. A

8. A

9. A

10. A

11. C

12. B

13. A

14. C

15. D

16. C

17. A

18. A

19. A

20. C

21. D

22. D

23. A

24. B

25. D

26. A

27. D

28. D

29. C

30. D

31. D

32. C

33. B

34. B

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. D

 Mã đề: 317

1. B

2. A

3. D

4. A

5. A

6. D

7. A

8. C

9. D

10. C

11. C

12. D

13. A

14. A

15. B

16. B

17. D

18. D

19. B

20. B

21. C

22. D

23. C

24. C

25. B

26. C

27. B

28. C

29. A

30. A

31. D

32. C

33. C

34. D

35. A

36. B

37. A

38. C

39. C

40. D

Mã đề: 318

1. D

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. C

9. A

10. D

11. B

12. B

13. B

14. C

15. B

16. C

17. D

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. A

24. D

25. C

26. A

27. B

28. A

29. D

30. C

31. B

32. C

33. B

34. B

35. B

36. A

37. C

38. A

39. B

40. C

Mã đề: 319

1. C

2. C

3. B

4. C

5. A

6. D

7. A

8. B

9. D

10. D

11. D

12. C

13. D

14. A

15. A

16. B

17. A

18. B

19. A

20. A

21. D

22. B

23. A

24. C

25. C

26. C

27. D

28. B

29. A

30. C

31. B

32. A

33. A

34. C

35. B

36. B

37. C

38. C

39. B

40. C

 Mã đề: 320

1. C

2. C

3. B

4. D

5. A

6. A

7. D

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. D

23. C

24. B

25. C

26. D

27. B

28. B

29. D

30.A

31. A

32. D

33. A

34. B

35. D

36. B

37. B

38. A

39. B

40. D

  Mã đề: 321

1. B

2. A

3. A

4. D

5. D

6. C

7. B

8. B

9. B

10. C

11. A

12. C

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18.A

19. D

20. A

21. B