Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017

06/10/2016
Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia  2017 môn Toán
Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Toán: TẠI ĐÂY
1D 2C 3B 4D 5A 6A 7C 8B 9D 10C 11A 12B 13B 14A 15C 16B 17D 18A 19C 20D 21A 22A 23A 24C 25C 26C 27A 28D 29D 30A 31B 32B 33C 34C 35A 36D 37D 38B 39D 40C 41A 42B 43D 44A 45C 46C 47A 48D 49B 50B
 
Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia  2017 Tiếng Anh:
Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Tiếng Anh: TẠI ĐÂY
1B 2A 3B 4C 5B 6C 7D 8C 9A 10C 11D 12D 13A 14A 15A 16D 17D 18B 19A 20C 21B 22D 23C 24A 25B 26B 27D 28C 29C 30A 31A 32A 33C 34C 35B 36C 37C 38D 39B 40D 41B 42B 43A 44D 45A 46C 47C 48B 49C 50D
 
Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Vật lý 
Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Vật lý: TẠI ĐÂY
1D 2A 3A 4A 5A 6B 7D 8C 9D 10C 11B 12D 13D 14B 15C 16A 17C 18A 19A 20D 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27A 28A 29A 30D 31C 32C 33D 34A 35C 36C 37D 38A 39A 40A
 
Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học:
Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Hóa học: TẠI ĐÂY
1D 2C 3A 4B 5A 6C 7A 8D 9D 10B 11C 12C 13B 14B 15A 16D 17C 18A 19B 20C 21B 22A 23D 24D 25C 26B 27D 28A 29A 30B 31C 32B 33D 34A 35A 36D 37C 38D 39D 40A
 
Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Sinh học: 
Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Sinh học: TẠI ĐÂY
1B 2B 3B 4A 5C 6D 7B 8B 9A 10C 11C 12C 13B 14D 15A 16B 17C 18A 19A 20C 21C 22A 23B 24A 25A 26C 27A 28B 29C 30B 31A 32A 33C 34B 35B 36A 37B 38A 39B 40C
 
Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia 2107 môn Lịch sử 
Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Lịch sử: TẠI ĐÂY
1B 2C 3A 4B 5A 6D 7B 8B 9A 10B 11B 12C 13A 14D 15A 16D 17B 18A 19A 20C 21D 22B 23A 24A 25A 26C 27A 28C 29C 30C 31A 32D 33B 34B 35A 36A 37B 38B 39A 40C
 
Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Địa lý 
Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Địa lý: TẠI ĐÂY
1B 2A 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9C 10A 11B 12A 13D 14C 15B 16A 17B 18C 19D 20C 21B 22D 23A 24C 25B 26A 27D 28C 29A 30D 31B 32C 33A 34C 35B 36D 37B 38D 39A 40B
 
Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân 
Xem chi tiết đề thi minh họa 2017 môn Giáo dục công dân: TẠI ĐÂY
1A  2B  3C  4B  5B  6A  7D  8A  9C 10B  11B  12B  13A  14C  15A  16A  17A  18C  19B  20B  21B  22D  23C  24D  25B  26D  27B  28A  29D  30B  31B  32C  33A  34D  35A  36D  37B  38C  39D  40C
 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]