Chương trình đào tạo » Sơ cấp

Sơn son thếp vàng


Tên nghề:
         SƠN SON THẾP VÀNG
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề;
Đối tượng tuyển sinh: Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Sơn son thếp vàng
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 03
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề;
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
- Kiến thức:
+ Mô tả được công dụng, cách gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương,chuẩn bị đá mài,giấy ráp, phân loại vàng quì, bạc quì;
+ Trình bày được cách sử dụng dụng cụ thủ công dùng trong nghề sơn son thếp vàng;
+ Mô tả được phương pháp phân loại sơn sống, sơn chín;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật sơn son thếp vàng đĩa ;
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật sơn son thếp vàng tượng phật;
+ Mô tả được phương pháp nghiên cứu mẫu sơn son thếp vàng đĩa, tượng Phật, sửa cốt gỗ, hom sơn, lót sơn, kẹt sơn, thí sơn, chuẩn bị sơn thếp, ra sơn, thếp vàng, thếp bạc, rửa sạch bề mặt, toát sơn phủ hoàn kim đĩa và tượng Phật.
- Kỹ năng
+ Gọt sửa được thép sơn, làm bút vẽ, mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương, chuẩn bị được đá mài, giấy ráp, phân loại được vàng quì, bạc quì;
+ Sử dụng được các dụng cụ thủ công dùng trong nghề sơn son thếp vàng;
+ Phân loại được sơn sống và sơn chin chuẩn xác;
+ Sơn son thếp vàng được đĩa đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sơn son thếp vàng được tượng Phật đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
+ Sửa được cốt đĩa và tượng Phật, hom sơn, lót sơn, kẹt sơn, thí sơn, chuẩn bị sơn thếp, ra sơn, thếp vàng, thếp bạc, rửa sạch bề mặt, toát sơn phủ hoàn kim được đĩa và tượng Phật.
- Thái độ:
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở các cở sở sau đây:
- Làm công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp sơn son thếp vàng, trong các xưởng sản xuất sơn son thếp vàng tại các địa phương hoặc tại các làng nghề;
- Tự tổ chức sản xuất, nhận hàng đặt sơn son thếp vàng tại các gia đình, bán sản phẩm cho các doanh nghiệp hoặc trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng.
 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 3 tháng
- Thời gian học tập: 11 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và kiểm tra kết thúc khoá học: 25 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 5 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 400 giờ
          - Thời gian học lý thuyết: 66 giờ; Thời gian học thực hành: 334 giờ
 
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN 
Mã MH,MĐ
 
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
 
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 01
Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
72
12
56
04
MĐ 02
Sơn son thếp vàng đĩa
158
26
124
08
MĐ 03
Sơn son thếp vàng tượng Phật
170
28
134
08
Tổng cộng
400
66
314
20
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
1. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN LIỆU
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 70 giờ; (Lý thuyết: 12giờ;   Thực hành: 58giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Mô tả được phương pháp gọt, sửa thép sơn, làm bút vẽ;
- Trình bày được phương pháp mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương;
- Mô tả được phương pháp phân loại sơn sống, phân loại sơn chín;
- Trình bày được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu vàng quì, bạc quì ;
- Gọt, sửa được thép sơn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Làm được bút vẽ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Mài sửa được dao trổ, mo sừng, bay xương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ;
- Phân loại được sơn sống : sơn mật dầu, sơn giọt nhất, sơn giọt nhì, sơn thịt, sơn thiếc ;
- Phân loại được sơn chín : sơn cánh gián, sơn đen, sơn cầm, sơn phủ hoàn kim ;
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, thao tác chính xác;
- Tuân thủ quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Gọt sửa thép sơn, làm bút vẽ
2
Mài sửa dao trổ, mo sừng, bay xương
3
Phân loại sơn sống, phân loại sơn chín
4
Chuẩn bị vàng quì, bạc quì
 
2. SƠN SON THẾP VÀNG ĐĨA
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 160 giờ;  (Lý thuyết: 26 giờ;   Thực hành: 134 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Trình bày được phương pháp nghiên cứu mẫu đĩa sơn son thếp vàng;
- Mô tả được phương pháp sửa khuyết tật, hom sơn, lót sơn dĩa;
- Trình bày được phương pháp kẹt sơn, thí sơn dĩa;
- Mô tả được phương pháp thếp vàng, thếp bạc đĩa;
- Trình bày được phương pháp toát sơn phủ hoàn kim hoàn thiện sơn son thếp vàng đĩa;
- Sửa được khuyết tật, hom sơn, lót sơn được đĩa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật;
- Kẹt sơn, thí sơn được đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Thếp vàng, thếp bạc được đĩa đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Toát sơn phủ hoàn kim được đĩa đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Nghiên cứu mẫu, sửa khuyết tật đĩa
2
Hom sơn, lót sơn đĩa
3
Kẹt sơn, thí sơn đĩa
4
Thếp vàng, thếp bạc đĩa
5
Toát sơn phủ hoàn kim hoàn thiện sơn son thếp vàng đĩa
 
3. SƠN SON THẾP VÀNG TƯỢNG PHẬT
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 170 giờ (Lý thuyết: 28 giờ;   Thực hành: 142 giờ)
Mục tiêu của mô đun:
- Trình bày được phương pháp nghiên cứu mẫu tượng Phật sơn son thếp vàng;
- Mô tả được phương pháp sửa khuyết tật, hom sơn, lót sơn tượng Phật;
- Trình bày được phương pháp kẹt sơn, thí sơn;
- Mô tả được phương pháp thếp vàng, thếp bạc tượng Phật;
- Trình bày được phương pháp toát sơn phủ hoàn kim hoàn thiện sơn son thếp vàng tượng Phật ;
- Sửa được khuyết tật, hom sơn, lót sơn được tượng Phật đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật;
- Kẹt sơn, thí sơn được đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Thếp vàng, thếp bạc được tượng Phật đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;
- Toát sơn phủ hoàn kim được tượng phật đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật ;
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.
Nội dung tổng quát của mô đun:
1
Nghiên cứ mẫu, sửa khuyết tật tượng Phật
2
Hom sơn, lót sơn tượng Phật
3
Kẹt sơn, thí sơn tượng Phật
4
Thếp vàng, thếp bạc tượng Phật
5
Toát sơn phủ hoàn kim hoàn thiện sơn son thếp vàng tượng Phật
 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]