Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được các đặc điểm cơ bản của vật liệu gỗ;

+ Phân tích được cấu tạo, công dụng, cách mài, cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Phân tích được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc hoa văn;

+ Phân tích được quy trình điêu khắc phù điêu;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc con giống;

+ Phân tích được quy trình điêu khắc tượng người theo tích cổ;

+ Phân tích được quy trình điêu khắc tượng người đương đại;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc lèo tủ;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc bệ tủ;

+ Phân tích được quy trình trang sức bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ;

+ Trình bày được quy trình sáng tác mẫu điêu khắc gỗ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Mài và sửa thành thạo các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Sử dụng thành thạo các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Điêu khắc được các loại hoa văn theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;

+ Điêu khắc được các loại phù điêu theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;

+ Điêu khắc được các loại con giống theo mẫu đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cao;

+ Điêu khắc được tượng người theo tích cổ theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;

+ Điêu khắc được tượng người đương đại theo mẫu đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật tốt;

+ Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo chất lượng kỹ thuật và kỹ thuật cao;

+ Sáng tác được đề tài sinh hoạt, văn hóa dân gian, động vật, hoa lá;

+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, phân xưởng sản xuất;

+ Tự tổ chức được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc tại:

- Các doanh nghiệp sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất;

- Các cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ tại các làng nghề: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó;

- Giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề điêu khắc gỗ;

- Thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ.

4- Các môn học chính

- Vẽ mỹ thuật

- Vật liệu gỗ

- An toàn lao động

- Quản lý sản xuất

- Chuẩn bị sử dụng dụng cụ thủ công

- Chuẩn bị sử dụng thiết bị máy

- Điêu khắc hoa văn

- Điêu khắc phù điêu

- Điêu khắc con giống

- Điêu khắc tượng người theo tích cổ

- Điêu khắc tượng người đương đại

- Điêu khắc lèo tủ

- Điêu khắc bệ tủ

- Trang sức bề mặt sản phẩm

- Sáng tác mẫu

 

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Mô tả được các đặc điểm cơ bản của vật liệu gỗ;

+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, cách mài, cách sử dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Mô tả được cấu tạo, công dụng, cách sử dụng các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc hoa văn;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc phù điêu;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc con giống;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc tượng người theo tích cổ;

+ Trình bày được quy trình điêu khắc tượng người đương đại;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc lèo tủ;

+ Mô tả được quy trình điêu khắc bệ tủ;

+ Trình bày được quy trình trang sức bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Nhận biết được một số loại gỗ thường dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Mài được các loại dụng cụ thủ công đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Sử dụng được các loại máy móc, thiết bị dùng trong nghề điêu khắc gỗ;

+ Điêu khắc được các loại hoa văn theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Điêu khắc được các loại phù điêu theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Điêu khắc được các loại con giống theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Điêu khắc được một số tượng người theo tích cổ theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Điêu khắc được một số tượng người đương đại theo mẫu đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

+ Trang sức được bề mặt sản phẩm điêu khắc gỗ đảm bảo kỹ thuật và kỹ thuật;

+ Tổ chức, quản lý được tổ sản xuất, ca sản xuất, các cơ sở sản xuất sản phẩm điêu khắc gỗ.

3 - Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh làm việc ở các cơ sở sau đây:

- Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó, trưởng ca sản xuất;

- Làm việc trong các cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ, điêu khắc gỗ tại các làng nghề: kỹ thuật viên, tổ trưởng, tổ phó;

- Thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, điêu khắc gỗ.

4- Các môn học chính

- Vẽ mỹ thuật

- Vật liệu gỗ

- An toàn lao động

- Quản lý sản xuất.

- Chuẩn bị sử dụng dụng cụ thủ công

- Chuẩn bị sử dụng thiết bị, máy móc

- Điêu khắc hoa văn

- Điêu khắc phù điêu

- Điêu khắc con giống

- Điêu khắc tượng người theo tích cổ

- Điêu khắc tượng người đương đại

- Điêu khắc lèo tủ

- Điêu khắc bệ tủ

- Trang sức bề mặt sản phẩm

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]