Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH KHXH và NV – ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2022

-

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo 44 chuyên ngành thạc sĩ (300 chỉ tiêu) năm 2022.
1. Danh mục các chuyên ngành tuyển sinh đào tạo thạc sĩ
TT
Đơn vị đào tạo
Các chuyên ngành tuyển sinh
Mã số
 1
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông
Báo chí học  
8320101.01
Báo chí học (định hướng ứng dụng)
8320101.01
Quản trị báo chí truyền thông (định hướng ứng dụng)
8320101.01
 2
Khoa Du lịch học
Du lịch
8810101.01
 3
Khoa Đông Phương học
Châu Á học
8310608.01
 4
Khoa Khoa học Chính trị
Chính trị học
8310201.01
Chính trị học (định hướng ứng dụng)
8310201.01
Hồ Chí Minh học
8310204.01
 5
Khoa Khoa học quản lí
Chính sách công
8340402.01
Khoa học quản lí
8340401.01
Quản lí khoa học và công nghệ
8340412.01
Quản lí khoa học và công nghệ (định hướng ứng dụng)
8340412.01
 6
Khoa Lịch sử
Khảo cổ học                                     
8229010.01
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
8229010.02
Lịch sử thế giới
8229010.03
Lịch sử sử học và sử liệu học
8229010.04
Lịch sử văn hóa Việt Nam
8229040.01
Lịch sử Việt Nam                            
8229010.05
Quản lí văn hóa
8319042.01
 7
Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
Lưu trữ học
8320303.01
Lưu trữ học (định hướng ứng dụng)
8320303.01
Quản trị văn phòng
8340406.01
Quản trị văn phòng (định hướng ứng dụng)
8340406.01
 8
Khoa Ngôn ngữ học
Ngôn ngữ học
8229020.01
 9
Khoa Nhân học
Nhân học                                          
8310302.01
 10
Khoa Quốc tế học
Quan hệ quốc tế
8310601.01
 11
Khoa Tâm lí học
Tâm lí học                
8310401.01
Tâm lí học lâm sàng (định hướng ứng dụng)
8310401.02
 12
Khoa Thông tin – Thư viện
Khoa học thông tin-thư viện
8320201.01
Khoa học thông tin-thư viện (định hướng ứng dụng)
8320201.01
 13
Bộ môn Tôn giáo học
Tôn giáo học
8229009.01
Tôn giáo học (định hướng ứng dụng)
8229009.01
 14
Khoa Triết học
Chủ nghĩa xã hội khoa học
8229001.02
Triết học
8229001.01
 15
Khoa Văn học
Hán Nôm      
8220104.01
Lí luận văn học                                
8229030.01
Lí luận, lịch sử điện ảnh-truyền hình
8210232.01
Văn học dân gian
8229030.02
Văn học nước ngoài                        
8229030.03
Văn học Việt Nam                           
8229030.04
 16
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
Việt Nam học
8310630.01
 17
Khoa Xã hội học
Công tác xã hội
8760101.01
Công tác xã hội (định hướng ứng dụng)
8760101.01
Xã hội học
8310301.01
2. Điều kiện dự tuyển:
2.1 Về văn bằng
- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp.
- Đối với các chương trình định hướng nghiên cứu: yêu cầu với ứng viên phải tốt nghiệp đại học từ Khá trở lên hoặc các ứng viên tốt nghiệp dưới hạng Khá phải có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.
- Đáp ứng yêu cầu thâm niên công tác theo đối tượng quy định trong khung chương trình đào tạo (CTĐT) của các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.
- Văn bằng của ứng viên tốt nghiệp đại học ngành phù hợp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Danh mục chi tiết các chuyên ngành tuyển sinh, các yêu cầu về văn bằng, điều kiện thâm niên, bổ túc kiến thức: Xem tại đây
2.2 Về trình độ ngoại ngữ:
Từ năm 2022, nội dung môn thi Ngoại ngữ đã bị loại bỏ theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ cụ thể như sau:
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 02 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;
 - Một trong các Chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận, còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo. Việc xét tuyển người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào học tại ĐHQGHN được thực hiện theo Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18 tháng 12 năm 2017.
- Các khóa đào tạo thạc sĩ tuyển sinh từ năm 2022 có chuẩn đầu ra đối với trình độ ngoại ngữ đạt từ Bậc 4 trở lên hoặc tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
* Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương được bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng trong tuyển sinh thạc sĩ ở ĐHQGHN XEM TẠI ĐÂY
* Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh thạc sĩ tại ĐHQGHN: XEM TẠI ĐÂY
3. Phương thức tuyển sinh
3.1 Thi tuyển truyền thống:
- Các môn thi tuyển sinh thạc sĩ gồm: môn thi Cơ bản và môn thi Cơ sở.
+ Danh sách môn thi Cơ bản/Cơ sở: XEM TẠI ĐÂY
+ Nội dung đề cương môn thi Cơ bản: XEM TẠI ĐÂY
+ Nội dung đề cương môn thi Cơ sở: XEM TẠI ĐÂY
3.2 Xét tuyển thẳng thạc sĩ:
a) Điều kiện xét tuyển thẳng:
Các thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được xét tuyển thẳng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Về bằng tốt nghiệp trình độ đại học: đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các CTĐT sau đây của Đại học Quốc gia Hà Nội: tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao (được nhà nước đầu tư), các CTĐT đã được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín (AUN-QA, ABET...) hoặc các tổ chức kiểm định của Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (đối với khóa tuyển sinh còn trong thời hạn).
+ Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các CTĐT chuẩn, chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ Tốt nghiệp một số ngành đại học chính quy ngành phù hợp hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ) của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học (xem quy định tại điểm b của mục này) có thể được cộng thêm vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của thí sinh để xét tuyển thẳng.
- Về năng lực ngoại ngữ: có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại mục 2.
b) Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học:
- Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:
+ Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0.2 điểm, giải nhì 0.15 điểm, giải ba 0.1 điểm, giải khuyến khích 0.07 điểm.
+ Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất 0.1 điểm, giải nhì 0.07 điểm, giải ba 0.05 điểm.
- Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí ISI: 0.3 điểm; bài báo đăng trên tạp chí Scopus/quốc tế khác: 0.2 điểm; bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế/quốc gia: 0.15 điểm;
- Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0.5 điểm.
c) Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức xét tuyển thẳng năm 2022 trước 12h00 ngày 11/4/2022 ngay sau khi hết hạn thời gian xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất 1 tuần trước khi tổ chức thi tuyển.
Những thí sinh không đạt điều kiện xét tuyển thẳng sẽ được chuyển sang hình thức thi tuyển ngay trong kỳ tuyển sinh đợt 1 năm 2022.
d) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: không vượt quá chỉ tiêu được phân bổ cho mỗi chuyên ngành.
e) Nguyên tắc xét tuyển thẳng: xét đúng các đối tượng đã quy định tại điểm a) của mục này, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
f) Lệ phí xét tuyển thẳng: thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng nộp lệ phí như thí sinh đăng ký dự tuyển thông thường.
Danh sách các ngành đào tạo đại học đủ điều kiện xét tuyển thẳng thạc sĩ năm 2022: XEM TẠI ĐÂY
 
4. Thủ tục đăng kí dự tuyển và lịch thi tuyển sinh
4.1. Thủ tục đăng kí dự tuyển:
Thí sinh dự thi và xét tuyển thẳng thạc sĩ đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn
Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.
Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 22/02/2022 đến 17h00 ngày 08/4/2022.
Lưu ý: Đối với thí sinh đăng kí xét tuyển thẳng thạc sĩ ngoài việc đăng kí trực tuyến, thí sinh phải nộp hồ sơ theo quy định được thông báo khi đăng kí dự tuyến trực tuyến thành công theo khung thời gian trên.
4.2. Lịch tuyển sinh:
a.
Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức xét tuyển thẳng sau khi kết thúc hạn đăng kí dự tuyển và trước 12h00 ngày 11/4/2022 và thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất 1 tuần trước khi tổ chức thi tuyển.
b. Lịch trình tuyển sinh:
Trình độ
Công việc
Thời gian
Thạc sĩ
Tập trung thí sinh và thi môn Cơ bản
Sáng thứ Bảy, 16/4/2022
Thi môn Cơ sở
Chiều thứ Bảy, 16/4/2022
Thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn là 2 năm
5. Lệ phí:
Lệ phí tuyển sinh đào tạo thạc sĩ : 300.000đ/thí sinh.
Lưu ý: không hoàn lại lệ phí dự tuyển nếu thí sinh rút hồ sơ dự tuyển hoặc không tham gia dự tuyển.
Hình thức nộp lệ phí dự thi :
- Chuyển khoản
+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
+ Số tài khoản: 2221.0000.656.899; tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân)
Khi chuyển khoản ghi rõ các thông tin: Họ và tên; Ngày sinh; Mã ĐKDT (được cấp khi đăng kí trực tuyến thành công), chuyên ngành dự thi Thạc sĩ.
- Nộp trực tiếp tại Trường.
6. Thông tin tư vấn về điều kiện văn bằng, bổ túc kiến thức, điều kiện ngoại ngữ…  để đăng kí dự tuyển xin liên hệ theo địa chỉ :
- Phòng Đào tạo (phòng 601 nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội .
+ Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: (024) 3858.3957  -  Zalo: 0912.708.840 (trước 22h00 hàng ngày)
+ Website tuyển sinh: http://tuyensinh.ussh.edu.vn
+ Email liên hệ:
tuyensinhsdh@ussh.edu.vn (chính thức từ 2022)
tuyensinhsdh.ussh@gmail.com (hỗ trợ bổ sung)
+ Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhsdh.USSH
 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]