QUẢNG NAM: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011 - 2012

A. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PT DTNT TỈNH

 

1. Phương  thức tuyển sinh: Xét tuyển

Thực hiện theo Qui chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ–BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2. Đối tượng tuyển sinh: 

Căn cứ theo Điều 15 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, ban hành theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể:

- Học sinh trong độ tuổi vào học THPT.

- Thanh thiếu niên là con em dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Tuyển 5% trong tổng số học sinh được tuyển là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Dành 80% chỉ tiêu tuyển sinh cho học sinh hiện đang học ở các trường PT DTNT huyện; số còn lại tuyển chung cho tất cả học sinh THCS trong huyện.

 

3. Qui trình tuyển sinh:

- Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường PTDTNT, THCS trong huyện cách thức đăng ký dự tuyển, thu nhận hồ sơ dự tuyển, lập danh sách, và  chuyển hồ sơ cho trường PT DTNT tỉnh.

- Hôi đồng tuyển sinh Trường PT DTNT tỉnh tiến hành xét tuyển theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; làm việc với UBND các Huyện (nếu có) và lập danh sách trúng tuyển đề nghị Sở  GD&ĐT ra quyết định.

 

4.  Thời gian tuyển sinh: Từ 12/6/2011 đến 10/7/2011.

 

5. Chỉ tiêu tuyển sinh: (Xem tại đây)

           

B. TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

- Thi tuyển hai môn Ngữ văn, Toán và môn chuyên  theo Qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh đăng ký thi vào lớp chuyên Toán có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Tin. Thí sinh đăng ký thi vào lớp Sử- Địa sẽ thi môn chuyên Sử, chuyên Địa riêng.

 

2. Đối tượng tuyển

Thực hiện Điều 11 của  Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên. Cụ thể như sau:

- Học sinh THCS có đủ điều kiện dự tuyển theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT và phải hội đủ thêm các điều kiện sau:

            * Hạnh kiểm và học lực cuối năm lớp 9 phải xếp loại khá trở lên.

            * Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá  trở lên.

            * Có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Quảng Nam.

-  Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Ngoại ngữ thì điểm TB cả năm ở lớp 9 của các môn học này phải đạt từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì  điểm TB cả năm ở lớp 9 của các môn học này phải đạt từ 8,0 trở lên. Riêng các học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Tin thì lấy điểm trung bình cả năm ở lớp 9 là môn Toán để thay cho môn Tin.

 

3. Quy định về chuyển trường  và chuyển điểm nguyện vọng

- Thí sinh  trúng tuyển vào trường THPT chuyên thì không được chuyển trường trong suốt cấp học, trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

- Trong trường hợp thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên thì   điểm thi của hai môn chung  Ngữ văn và Toán được  tham gia xét tuyển  vào  một trường THPT  thuộc huyện, thành phố mà học sinh đang theo học; riêng học sinh của thành phố Tam Kỳ, huyện Điện Bàn và Núi Thành có thể đăng ký tham gia xét tuyển vào một trường THPT thứ hai trên địa bàn. Nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT này phải được thí sinh đăng ký đầy đủ trước trong đơn, khi nộp hồ sơ dự thi vào trường THPT chuyên.

 

4. Cách tính điểm xét tuyển

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên của Bộ GD&ĐT.

 

5. Qui trình tuyển sinh

Thí sinh trực tiếp mang nộp hồ sơ cho trường THPT chuyên. Trường THPT chuyên chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, thu nhận hồ sơ, lên danh sách phòng thi theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT tiến hành tổ chức thi tuyển,  công bố kết quả trúng tuyển.

 

6. Thời gian tổ chức thi tuyển: 

Ngày 30/6 và 01/7/2011

 

7. Chỉ tiêu tuyển sinh: (Xem tại đây)

 

C. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

 

I. Tuyển sinh vào các trường THPT công lập ở các huyện miền núi  (Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, và Nông Sơn)

 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Tuyển 100% số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn vào học lớp 10 hệ công lập.

 

2. Đối tượng tuyển sinh

Theo  Qui chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, học sinh đăng ký trường THPT thuộc huyện nào thì phải có hộ khẩu thường trú tại huyện đó.

 

3. Quy định về chuyển trường

Học sinh, nếu trúng tuyển vào các trường ở khu vực miền núi, không được chuyển trường trong suốt cấp học, trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

 

4. Thời gian tuyển sinh

Từ 15/6/2011 đến 10/7/2011.

 

5. Chỉ tiêu tuyển sinh:  (Xem tại đây)

 

II. Tuyển sinh vào các trường THPT công lập các huyện, thành phố còn lại

 

1. Phương  thức tuyển sinh: Xét và thi tuyển

Kết hợp thi tuyển với xét tuyển, theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Trong trường hợp đặc biệt, nếu số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển của một trường THPT  ít hơn  hoặc bằng chỉ tiêu được giao, hoặc ít hơn và bằng chỉ tiêu của nguyện vọng 1 thuộc các trường THPT ở Tam Kỳ, Điện Bàn, Núi Thành và các trường THPT Nguyễn Dục, Trần Văn Dư, Hùng Vương (Thăng Bình), thì xét tuyển thẳng số thí sinh đăng ký, và không tổ chức thi tuyển.

 

2. Đăng ký hai nguyện vọng đối với các trường THPT thuộc thành phố Tam Kỳ, huyện Điện Bàn và Núi Thành

­- Theo đề nghị của UBND thành phố Tam kỳ, huyện Điện Bàn và Núi Thành, học sinh trong các huyện, thành phố nầy được phép đăng ký 2 nguyện vọng: Nguyện vọng 1(NV1) vào một trường THPT, và nguyện vọng 2 (NV2) vào một trường THPT khác thuộc huyện, thành phố. Học sinh của ba địa phương nầy, nếu không đỗ khi dự tuyển vào trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, cũng được hưởng quy định về hai nguyện vọng nói trên.

- Học sinh có quyền không đăng ký NV2 nếu xét thấy không có nhu cầu. Nếu muốn được hưởng quyền lợi về NV2, học sinh phải  đăng ký cụ thể và rõ ràng trong hồ sơ dự tuyển lúc ban đầu và không được phép thay đổi sau thời gian quy định trước ngày thi.

- Học sinh được xét tuyển theo NV1 trước, và nếu đỗ NV1 rồi thì không xét NV2. Học sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được đưa vào danh sách xét tuyển NV2 của một trường THPT khác trong địa bàn đã được học sinh đăng ký trước, nếu có điểm xét tuyển lớn hơn điểm NV1 của trường THPT đó ít nhất là 1,0 điểm trở lên, và được xét tuyển từ điểm cao đến điểm thấp trong chỉ tiêu NV2 được giao.

 

3. Địa bàn tuyển sinh

- Học sinh được phép đăng ký vào một trường THPT trong huyện, thành phố thuộc khu vực thuận lợi nhất cho việc  học tập sau này.

- Đối với học sinh có nguyện vọng dự thi vào các trường THPT ở Tam Kỳ (trừ trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm), nếu có hộ khẩu thường trú tại Thăng Bình thì đăng ký nguyện vọng 2 vào trường THPT Hùng Vương, tại Núi Thành thì đăng ký nguyện vọng 2 vào trường THPT Cao Bá Quát, và ở Phú Ninh thì có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào trường THPT Nguyễn Dục hoặc Trần Văn Dư. (Phụ lục 3)

 

4. Thời gian tổ chức  thi tuyển

Ngày 30/6/2011.

 

5.  Điểm xét tuyển

Theo  Qui chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

6. Quy định về chuyển trường

Thí sinh đã trúng tuyển vào một trường THPT thì không được chuyển sang học trường khác trong suốt cấp học. Trường hợp đặc biệt sẽ do Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét và quyết định.

 

7. Chế độ cho học sinh người dân tộc thiểu số

Học sinh là người dân tộc thiểu số ở các huyện Đại Lộc, Hiệp Đức, Núi Thành, ..  được tuyển thẳng vào các trường THPT công lập thuộc địa bàn đang theo học lớp 9.

 

8. Qui trình tuyển sinh

Bước 1: Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường THCS hướng dẫn   thí sinh đã và đang học lớp 9 cách thức làm hồ sơ đăng ký dự tuyển, tư vấn việc chọn trường cho phù hợp với năng lực thực tế của mỗi học sinh, tập hợp danh sách học sinh đăng ký và gửi về các trường THPT liên quan. Thời gian hoàn thành: trước 21/05/2011.

Bước 2: Trường THPT tập hợp hồ sơ, thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về tuyển sinh, nhập dữ liệu xét tuyển và gởi dữ liệu về Sở GD&ĐT để chuẩn bị cho bước thi tuyển. Thời gian hoàn thành: trước 15/6/2011.

Bước 3: Một tuần lễ trước ngày thi, Sở GD&ĐT công bố chính thức số lượng thí sinh dự tuyển cụ thể của từng trường THPT, bao gồm các thí sinh dự tuyển vào trường Chuyên đăng ký về trường NV1, NV2  để học sinh có cơ sở chuyển đổi các nguyện vọng. Các cơ sở giáo dục, lãnh đạo, và giáo viên các trường THCS tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn và hướng dẫn học sinh, căn cứ vào số lượng học sinh dự tuyển và năng lực thực tế của mình, khẩn trương chuyển đổi các nguyện vọng lần cuối, theo quy trình đã được quy định. Thời gian hoàn thành: trước ngày 25/6/2011.

Bước 4: Sở GD&ĐT tiến hành tổ chức thi tuyển, chấm thi và chuyển kết quả điểm thi về cho các trường  THPT để kết hợp với điểm xét tuyển. Thời gian hoàn thành: trước 12/7/2011.

Bước 5: Các trường THPT tính điểm xét tuyển, gởi về Sở dữ liệu tuyển sinh và dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh, hoặc điểm chuẩn tuyển sinh  NV1. Thời gian hoàn thành: trước ngày 19/7/2011.

Bước 6: Sở GD&ĐT căn cứ dữ liệu  do các trường chuyển về, và đề nghị của các trường THPT ra quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển, điểm chuẩn trúng tuyển NV1, NV2 vào các trường THPT. Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/7/2011.

 

9. Chỉ tiêu tuyển sinh:  (Xem tại đây)

 

III. Tuyển sinh vào các trường THPT tư thục, TT GDTX, GDTX-HN, các cơ sở giáo dục có mở các lớp BTVH

 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Xét tuyển theo Qui chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2 Thí sinh  dự tuyển vào lớp 10 ở các trường ngoài công lập và các TT GDTX, GDTX-HN, các cơ sở giáo dục có mở các lớp BTVH  thì không bị hạn chế bởi địa bàn  xét tuyển.

 

3. Thời gian tuyển sinh

Từ 15/7/2011 đến  20/8/2011.

 

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]