Chương trình đào tạo » Danh mục

Danh mục các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ

Văn bản hợp nhất Thôngng tư số 04/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Ban hành ngày 15/05/2014)

 

DANH MỤC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

MÃ SỐ

TÊN GỌI

60

THẠC SĨ

6014

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

601401

Khoa học giáo dục

60140101

Giáo dục học

60140103

Giáo dục thể chất

60140104

Huấn luyện thể thao

60140110

Lý luận và phương pháp dạy học

60140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (cụ thể)

60140114

Quản lý giáo dục

6021

Nghệ thuật

602101

Mỹ thuật

60210101

Lý luận và lịch sử mỹ thuật

60210102

Mỹ thuật tạo hình

602102

Nghệ thuật trình diễn

60210201

Âm nhạc học

60210202

Nghệ thuật âm nhạc

60210221

Lý luận và lịch sử sân khấu

60210222

Nghệ thuật sân khấu

60210231

Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh - truyền hình

60210232

Nghệ thuật điện ảnh - truyền hình

602104

Mỹ thuật ứng dụng

60210401

Mỹ thuật ứng dụng

6022

Nhân văn

602201

Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam

60220102

Ngôn ngữ Việt Nam

60220104

Hán Nôm

60220109

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

60220113

Việt Nam học

60220120

Lý luận văn học

60220121

Văn học Việt Nam

60220125

Văn học dân gian

602202

Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

60220201

Ngôn ngữ Anh

60220202

Ngôn ngữ Nga

60220203

Ngôn ngữ Pháp

60220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

60220240

Ngôn ngữ học

60220241

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

60220245

Văn học nước ngoài

602203

Nhân văn khác

60220301

Triết học

60220308

Chủ nghĩa xã hội khoa học

60220309

Tôn giáo học

60220311

Lịch sử thế giới

60220312

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc

60220313

Lịch sử Việt Nam

60220315

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

60220316

Lịch sử sử học và sử liệu học

60220317

Khảo cổ học

6031

Khoa học xã hội và hành vi

603101

Kinh tế học

60310101

Kinh tế học

60310102

Kinh tế chính trị

60310104

Kinh tế đầu tư

60310105

Kinh tế phát triển

60310106

Kinh tế quốc tế

603102

Khoa học chính trị

60310201

Chính trị học

60310203

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310204

Hồ Chí Minh học

60310206

Quan hệ quốc tế

603103

Xã hội học và Nhân học

60310301

Xã hội học

60310302

Nhân học

60310310

Dân tộc học

603104

Tâm lý học

60310401

Tâm lý học

603105

Địa lý học

60310501

Địa lý học

60310502

Bản đồ học

603106

Khu vực học và văn hoá học

60310601

Châu Á học

60310608

Đông phương học

60310640

Văn hoá học

60310642

Quản lý văn hoá

60310650

Quản lý thể dục thể thao

6032

Báo chí và thông tin

603201

Báo chí và truyền thông

60320101

Báo chí học

60320105

Truyền thông đại chúng

60320108

Quan hệ công chúng

603202

Thông tin - Thư viện

60320203

Khoa học Thông tin - thư viện

603203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

60320301

Lưu trữ học

60320302

Bảo tàng học

603204

Xuất bản - Phát hành

60320401

Xuất bản

6034

Kinh doanh và quản lý

603401

Kinh doanh

60340102

Quản trị kinh doanh

60340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

60340121

Kinh doanh thương mại

603402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

60340201

Tài chính - Ngân hàng

603403

Kế toán - Kiểm toán

60340301

Kế toán

603404

Quản trị - Quản lý

60340402

Chính sách công

60340403

Quản lý công

60340404

Quản trị nhân lực

60340405

Hệ thống thông tin quản lý

60340406

Quản trị văn phòng

60340410

Quản lý kinh tế

60340412

Quản lý khoa học và công nghệ

60340414

Quản lý công nghiệp

60340416

Quản lý năng lượng

6038

Pháp luật

603801

Luật

60380101

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

60380102

Luật hiến pháp và luật hành chính

60380103

Luật dân sự và tố tụng dân sự

60380104

Luật hình sự và tố tụng hình sự

60380105

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

60380107

Luật kinh tế

60380108

Luật quốc tế

6042

Khoa học sự sống

604201

Sinh học

60420102

Nhân chủng học

60420103

Động vật học

60420111

Thực vật học

60420114

Sinh học thực nghiệm

60420120

Sinh thái học

60420121

Di truyền học

604202

Sinh học ứng dụng

60420201

Công nghệ sinh học

6044

Khoa học tự nhiên

604401

Khoa học vật chất

60440101

Thiên văn học

60440103

Vật lý lý thuyết và vật lý toán

60440104

Vật lý chất rắn

60440105

Vật lý vô tuyến và điện tử

60440106

Vật lý nguyên tử

60440109

Quang học

60440111

Vật lý địa cầu

60440113

Hoá vô cơ

60440114

Hoá hữu cơ

60440118

Hoá phân tích

60440119

Hoá lí thuyết và hoá lí

60440120

Hóa môi trường

60440122

Khoa học vật liệu

604402

Khoa học trái đất

60440201

Địa chất học

60440205

Khoáng vật học và địa hoá học

60440210

Địa vật lí

60440214

Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

60440217

Địa lí tự nhiên

60440218

Địa mạo và cổ địa lý

60440220

Địa lí tài nguyên và môi trường

60440222

Khí tượng và khí hậu học

60440225

Thuỷ văn học

60440228

Hải dương học

604403

Khoa học môi trường

60440301

Khoa học môi trường

6046

Toán và thống kê

604601

Toán học

60460102

Toán giải tích

60460104

Đại số và lí thuyết số

60460105

Hình học và tôpô

60460106

Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

60460110

Cơ sở toán học cho tin học

60460112

Toán ứng dụng

60460113

Phương pháp toán sơ cấp

604602

Thống kê

60460201

Thống kê

6048

Máy tính và công nghệ thông tin

604801

Máy tính

60480101

Khoa học máy tính

60480103

Kỹ thuật phần mềm

60480104

Hệ thống thông tin

604802

Công nghệ thông tin

60480201

Công nghệ thông tin

6051

Công nghệ kỹ thuật

605106

Quản lý công nghiệp

6052

Kỹ thuật

605201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

60520101

Cơ kỹ thuật

60520103

Kỹ thuật cơ khí

60520114

Kỹ thuật cơ điện tử

60520115

Kỹ thuật nhiệt

60520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

60520117

Kỹ thuật công nghiệp

605202

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

60520202

Kỹ thuật điện

60520203

Kỹ thuật điện tử

60520204

Kỹ thuật rađa - dẫn đường

60520208

Kỹ thuật viễn thông

60520209

Kỹ thuật mật mã

60520212

Kỹ thuật y sinh

60520214

Kỹ thuật máy tính

60520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

605203

Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

60520301

Kỹ thuật hoá học

60520309

Kỹ thuật vật liệu

60520320

Kỹ thuật môi trường

605204

Vật lý kỹ thuật

60520401

Vật lý kỹ thuật

60520402

Kỹ thuật hạt nhân

605205

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

60520501

Kỹ thuật địa chất

60520502

Kỹ thuật địa vật lý

60520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

605206

Kỹ thuật mỏ

60520602

Kỹ thuật thăm dò và khảo sát

60520603

Khai thác mỏ

60520604

Kỹ thuật dầu khí

60520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

6054

Sản xuất và chế biến

605401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

60540101

Công nghệ thực phẩm

60540104

Công nghệ sau thu hoạch

60540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản

605402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

60540203

Công nghệ vật liệu dệt, may

60540205

Công nghệ dệt, may

605403

Sản xuất, chế biến khác

60540301

Công nghệ chế biến lâm sản

6058

Kiến trúc và xây dựng

605801

Kiến trúc và quy hoạch

60580103

Kiến trúc

60580105

Quy hoạch vùng và đô thị

60580106

Quản lý đô thị và công trình

605802

Xây dựng

60580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

60580204

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

60580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

60580206

Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

60580208

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

60580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

60580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

605803

Quản lý xây dựng

60580302

Quản lý xây dựng

6062

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

606201

Nông nghiệp

60620103

Khoa học đất

60620105

Chăn nuôi

60620110

Khoa học cây trồng

60620111

Di truyền và chọn giống cây trồng

60620112

Bảo vệ thực vật 

60620115

Kinh tế nông nghiệp

60620116

Phát triển nông thôn

60620118

Hệ thống nông nghiệp

606202

Lâm nghiệp

60620201

Lâm học

60620211

Quản lý tài nguyên rừng

606203

Thuỷ sản

60620301

Nuôi trồng thuỷ sản

60620302

Bệnh lý học và chữa bệnh thủy sản

62620304

Kỹ thuật khai thác thuỷ sản

60620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản 

6064

Thú y

606401

Thú y

60640101

Thú y

6072

Sức khoẻ

607201

Y học

60720102

Y học hình thái

60720106

Y học chức năng

60720115

Vi sinh y học

60720116

Ký sinh trùng và côn trùng y học

60720117

Dịch tễ học

60720120

Dược lý và độc chất

60720121

Gây mê hồi sức

60720122

Hồi sức cấp cứu và chống độc

60720123

Ngoại khoa

60720131

Sản phụ khoa

60720135

Nhi khoa

60720140

Nội khoa

60720147

Thần kinh và tâm thần

60720149

Ung thư

60720150

Lao

60720151

Huyết học và truyền máu

60720152

Da liễu

60720153

Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

60720155

Tai - Mũi - Họng

60720157

Nhãn khoa

60720163

Y học dự phòng

607202

Y học cổ truyền

60720201

Y học cổ truyền

607203

Dịch vụ y tế

60720301

Y tế công cộng

60720303

Dinh dưỡng

6072007

Lý sinh y học

60720311

Kỹ thuật hình ảnh y học

60720333

Vật lý trị liệu

607204

Dược học

60720402

Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

60720405

Dược lý và dược lâm sàng

60720406

Dược học cổ truyền

60720408

Hóa sinh dược

60720410

Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

60720412

Tổ chức quản lý dược

607205

Điều dưỡng, hộ sinh

60720501

Điều dưỡng

607206

Răng - Hàm - Mặt

60720601

Răng - Hàm - Mặt

607207

Quản lý bệnh viện

60720701

Quản lý bệnh viện

6084

Dịch vụ vận tải

608401

Khai thác vận tải

60840103

Tổ chức và quản lý vận tải

60840106

Khoa học hàng hải

6085

Môi trường và bảo vệ môi trường

608501

Kiểm soát và bảo vệ môi trường

60850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

60850103

Quản lý đất đai

60850104

Quản lý biển đảo và đới bờ

6086

An ninh - Quốc phòng

608601

An ninh và trật tự xã hội

60860101

Điều tra trinh sát

60860108

Kỹ thuật hình sự

60860109

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

60860111

Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân

60860113

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

60860117

Tình báo an ninh

608602

Quân sự

60860201

Nghệ thuật quân sự

60860203

Chiến lược quốc phòng

60860206

Biên phòng

60860209

Quản lý biên giới và cửa khẩu

60860214

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật

60860220

Tình báo quân sự

60860221

Trinh sát quân sự

60860226

Hậu cần quân sự

6090

Khác

60900101

Công tác xã hội

60900103

Bảo hộ lao động

 

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]