Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Ngoại thương - CS2 tuyển sinh sau ĐH năm 2017

-

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trình độ thạc sĩ tại Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương Đợt tháng 6 năm 2017
********

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ, Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT/SĐH ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Căn cứ kế hoạch tuyển sinh được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 22/02/2017, Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt tháng 6 năm 2017 như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh:

1.1 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Chương trình Điều hành cao cấp (EMBA).

1.2 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (QTKD).

2. Ngôn ngữ, thời gian và địa điểm đào tạo:

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

- Thời gian đào tạo:   2 năm, học các ngày cuối tuần.

- Địa điểm: Cơ sở II - Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

3. Hình thức tuyển sinh:

3.1 Đối với chương trình Điều hành cao cấp - EMBA: Bao gồm 3 môn sau:

- Môn 1: Đánh giá năng lực thí sinh (phỏng vấn).

- Môn 2: Quản trị học (thi viết).

- Môn 3: Tiếng Anh (thi viết).

3.2 Đối với chương trình Quản trị kinh doanh: Bao gồm 3 môn sau:

- Môn 1: Toán kinh tế (thi viết).

- Môn 2: Quản trị học (thi viết).

- Môn 3: Tiếng Anh (thi viết).

3.3 Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

1. Thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định theo bảng dưới đây trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6

(Khung VN)

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng  Nhật

3/6

(Khung VN)

TRKI  1

DELF  B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK  cấp độ 3

JLPT  N4

2. Thí sinh dự thi đào tạo trình dộ thạc sĩ Chương trình Điều hành cao cấp, được miễn thi môn ngoại ngữ nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại phần 1 mục này hoặc có bằng cử nhân chất lượng cao của Trường Đại học Ngoại thương.

4. Điều kiện dự thi:

4.1 Đối với Chương trình Điều hành cao cấp - EMBA:

a. Về văn bằng:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương.

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh, bao gồm các ngành và nhóm ngành sau: Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh, Kế toán-kiểm toán, Quản trị-quản lý, Kinh doanh và quản lý và đã học bổ sung kiến thức các học phần dưới đây:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Những vấn đề cơ bản về kế toán & tài chính trong doanh nghiệp

3

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành khác và đã học bổ sung kiến thức các học phần dưới đây:

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Quản trị học

3

2

Những vấn đề cơ bản về kế toán& tài chính trong doanh nghiệp

3

3

Quản trị chiến lược

3

4

Quản trị nguồn nhân lực

3

Người dự thi được miễn các học phần ở hệ cử nhân mà thời lượng đủ so với số tín chỉ thuộc chương trình đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại thương.

b. Về thâm niên kinh nghiệm công tác

Người dự thi tuyển sinh phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác thực tế tính từ ngày có quyết định (hợp đồng) tuyển dụng, bổ nhiệm đến ngày nộp hồ sơ (thời gian theo học đại học không được tính vào thâm niên công tác). Ưu tiên người dự thi ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên thuộc các doanh nghiệp và tổ chức (điểm ưu tiên được xác định là một trong những tiêu chí để tính điểm thi Môn Đánh giá năng lực thí sinh).

4.2 Đối với chương trình Quản trị kinh doanh:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành, ngành sau: Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh, Kế toán-kiểm toán, Quản trị-quản lý, Kinh doanh và Quản lý,...  và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại thương.

- Đã tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành, nhóm ngành sau: Ngôn ngữ (kinh tế hoặc thương mại), Quản lý giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản lý văn hoá, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ chế biến, Tổ chức quản lý dược, máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Toán và thống kê, Khoa học tự nhiên, Kiến trúc và Xây dựng, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và bảo vệ môi trường, Thú y, Dịch vụ vận tải,... có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày tốt nghiệp đến ngày thi tuyển sinh) và đã học bổ sung kiến thức các môn học sau đây:

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

1

Nguyên lý kế toán

3

2

Nguyên lý thống kê

3

3

Quản trị nhân sự

3

4

Quản trị chiến lược

3

5

Quản trị tài chính

3

6

Quản trị tác nghiệp

3

Người dự thi được miễn các học phần ở hệ cử nhân mà thời lượng đủ so với số tín chỉ thuộc chương trình đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại thương.

Lưu ý: Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do trường đại học nước ngoài cấp, bằng tốt nghiệp đại học các chương trình liên kết của trường đại học Việt Nam với nước ngoài phải có văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng trước khi dự thi sau đại học theo quy định tại Thông tư số 77-2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của cơ sở Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Công văn số 191/BGDĐT- GDĐH ngày 8/1/2013 về việc xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài.

5. Bổ sung kiến thức và ôn tập:

5.1 Bổ sung kiến thức: Như thông báo mở lớp bổ sung kiến thức.

5.2 Ôn tập:

Các lớp ôn tập phục vụ cho kỳ tuyển sinh năm 2017, bao gồm:

(1) Môn Toán kinh tế gồm 02 phần: Toán cơ sở và Xác suất thống kê.

(2) Quản trị học.

(3) Môn Tiếng Anh.

- Thời gian đăng ký ôn tập: Trước ngày 30/03/2017.

- Địa điểm đăng ký: Ban Quản lý đào tạo Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương.

(Lịch học cụ thể sẽ được công bố trên website CSII tại địa chỉ http://cs2.ftu.edu.vn)

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ:

6.1 Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

b) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a Khoản này.

c) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

d) Con liệt sĩ.

đ) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

6.2 Các loại giấy tờ phải có để hưởng chính sách ưu tiên:

a) Hợp đồng lao động, quyết định tiếp nhận hoặc điều động đi công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND cấp phường, xã về việc cơ quan đó đặt trụ sở tại địa bàn được ưu tiên (yêu cầu đối với đối tượng nêu ở điểm a mục 6.1).

b) Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy khai sinh, hộ khẩu và xác nhận của UBND cấp xã nơi thí sinh cư trú (yêu cầu đối với đối tượng nêu ở điểm b mục 6.1).

c) Thẻ thương binh/bệnh binh hoặc các loại giấy tờ liên quan (yêu cầu đối với đối tượng nêu ở điểm c, d, đ mục 6.1).

d) Giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, quyết định của UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (yêu cầu đối với đối tượng nêu ở điểm e mục 6.1).

6.3 Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi một điểm (thang điểm 10) cho môn: Toán kinh tế (đối với chuyên ngành QTKD); Quản trị học (đối với Chương trình EMBA) và mười điểm (thang điểm 100) cho môn Tiếng Anh (nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ).

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

7. Đề cương hướng dẫn ôn tập (Xem đề cương đính kèm EMBA QTKD)

8. Hồ sơ tuyển sinh: Thí sinh tự tải hồ sơ trên website của Cơ sở II. Hồ sơ

9. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến) Đợt tháng 6 năm 2017:

Chuyên ngành / Trình độ đào tạo

Thạc sĩ

QTKD (Tiếng Việt)

35

EMBA

35

Tổng

70

10. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh:

10.1 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/03/2017 đến hết ngày 04/05/2017, sáng từ 8h00 -11h30, chiều từ 13h30 - 16h30 (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và các ngày nghỉ Lễ).

10.2 Thời gian làm thủ tục dự thi, thi tuyển sinh:

- Thời gian dự kiến làm thủ tục dự thi: 14h00, thứ sáu ngày 09 tháng 06 năm 2017.

- Thời gian dự kiến thi: Ngày 10 và 11 tháng 06 năm 2017.

10.3 Địa điểm thi tuyển sinh:

Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

11. Thời gian công bố kết quả, khai giảng khóa học:

- Kết quả thi tuyển sẽ được công bố trong thời gian 60 ngày, tính từ ngày thi môn cuối.

- Thời gian khai giảng khóa học: Dự kiến tháng 08 năm 2017.

Thông tin thêm liên hệ:

- Ban Quản lý đào tạo, phòng 106, Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM.

- Địa chỉ: Số 15, đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.35127254 (số máy lẻ: 811, 813, 814, 815, 816).

- Website: http://cs2.ftu.edu.vn ./.

 

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]